Zarządzanie jakością

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6475
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością - strona 1 Zarządzanie jakością - strona 2 Zarządzanie jakością - strona 3

Fragment notatki:

Druga część notatki to przykładowe pytania i zadania na egzamin z tego przedmiotu (do części z nich napisane już są rozwiązania). Do głównych problemów zarządzania jakością można zaliczyć: jakość produktu(definicje, dualny charakter jakości produktu, jakość wykonania, jakość typu, rynkowa i marketingowa jakość produktu), ocena poziomu jakości typu (stymulanty, destymulanty, nominanty, sposoby standaryzacji zmiennych), ocena poziomu jakości wykonania (wadliwość a przeciętna liczba wad w jednostce produktu, zmienne zero-jedynkowe, ciągłe zmienne diagnostyczne), ocena poziomu marketingowej jakości produktu, rynkowe uwarunkowania zarządzania jakością (rynek jako system relacyjny, podażowa strona rynku, popytowa strona rynku, regulacje prawne). Zadania i pytania na egzamin z zarządzania jakością dotyczą takich zagadnień jak: obliczanie prawdopodobieństw, poziomu wadliwości, optymalna wielkość opakowania, poziom istotności, wydolność procesu technologicznego, konstrukcja karty kontrolnej i diagramu przeglądowego, krzywa operacyjno - charakterystyczna, wybór strategii marketingowej, techniczna jakość produktu, związki między techniczną a marketingową jakością produktu, alternatywna ocena właściwości produktu, struktura kosztów sterowania jakością, koszty prewencji, koszty badań i ocen, straty na brakach wewnętrznych i zewnętrznych

Problem 5
Rynkowe uwarunkowania zarządzania jakością
U podstaw wszelkich rozważań nad zarządzaniem jakością leży pojęcie potrzeby. Chęć zaspokojenia odczuwanych potrzeb jest czynnikiem stymulującym rozwój różnych form ludzkiej aktywności, nie tylko ekonomicznej. W rozwiniętych systemach ekonomicznych podstawowa część potrzeb zaspokajana jest za pośrednictwem rynku. Potrzebne produkty (wyroby i usługi) konsument najczęściej kupuje, coraz rzadziej natomiast wytwarza je na własny użytek. Z punktu widzenia zarządzania jakością, rynek należy postrzegać jako system relacyjny przedstawiony na rys.1.1. Podażowa strona rynku
Popytowa strona rynku
P
R
O
D
U
K
T
Y
Właściwości użytkowe i techniczne
Potrzeby i preferencje w zakresie ich zaspakajania
K
O
N
S
U
M
E
N
C
I
Ceny
Ograniczenia budżetowe
Regulacje prawne
Rys. 1.1 Rynek jako system relacyjny
Analiza tego systemu prowadzi do dwóch wniosków, stanowiących podstawę racjonalnego zarządzania jakością.
Zauważmy przede wszystkim, że oferowany na rynku produkt jest tym chętniej i tym częściej akceptowany przez konsumenta, im korzystniej ukształtowana jest relacja między właściwościami produktu a potrzebami konsumenta i jego preferencjami w zakresie zaspokajania tych potrzeb.
Zauważmy też, że nie każda taka „akceptacja” może zakończyć się zakupem, albowiem na przeszkodzie stoi relacja między żądaną ceną a ograniczeniem budżetowym konsumenta.
Wynika stąd bezpośrednio, że producent chcąc zapewnić swojemu produktowi korzystną pozycję na rynku powinien ustalić cenę na takim poziomie, by mogła ona być zaakceptowana przez możliwie dużą frakcję konsumentów należących do danego segmentu rynku
a jednocześnie powinien on
tak ukształtować zbiór technicznych i użytkowych właściwości produktu, by był on chętnie akceptowany przez konsumentów.
Podażowa strona rynku
Produkt (wyrób lub usługę) będziemy oznaczać symbolem A lub - częściej - symbolem . Indeks „i” jest zwykle niezbędny, albowiem najczęstsze są sytuacje, gdy konkretny produkt należy rozważać w kontekście innych konkurencyjnych, substytucyjnych produktów. Produkty te tworzą zbiór A = (1.1)
będący ofertą rynkową produktów przeznaczonych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz