Wykład - Pierwszy istotny konflikt

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 280
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pierwszy istotny konflikt - strona 1 Wykład - Pierwszy istotny konflikt - strona 2 Wykład - Pierwszy istotny konflikt - strona 3

Fragment notatki:

Pierwszy istotny konflikt m/USA i kr członkow trwał wiele lat. Polegało to na kolejnych redukcjach stawek ze str E Zach a USA nie oskarżało ich na forum GATT. Ustalono też jednolitą nomenklaturę celną - Nomenklaturę Genewską - jednolity podział towarów na kategorie, grupy, podgrupy, branże.
Na rok 1968 mamy:
wprowadzoną swobodę przepływu towarów, wspólną polit celną m/krajami,
od pocz lat 60-tych swobodę przepływu siły rob; poza Włochami nie było bezrobocia, więc był brak ludzi do pracy
niewielka liberalizacja dot przepływu kapitału, odnosi się ona do kwestii bezpośr inwest zagran (wprow w l. 1960-62 liberaliz bezwarunkowa), kredytów handlowych i w postaci operacji giełdowych papierami wart. swoboda przepływu usług - b skromna, dużo ograniczeń
Integralną częścią tworzonego wspólnego rn jest też prowadzenie wspólnej polityki:
Handlowej
Rolnej - b istotne znaczenie z pkt widz wspóln rn dlatego, że rn prod rolnych był rn niestabilnym i b zróżnicowanym. Mało realne było wprowadzenie wolnego rn prod rolnych bez zagwarantowanych pewnych wspólnotowych zasad tego rn. Prowadzenie wspólnej polit rolnej zakł już TR.
W 58r został utworzony specjalny fundusz, z kt-go rozpoczęto finansow polit rolnej: Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej. Jego 2 zasadnicze cele:
finansowanie tzw gwarancji rolnych
gromadzenie środków przeznaczonych na zmiany strukturalne prod rolnej
CELE:
Kraje członkowskie miały obawy co do zagwarantowania samowystarczalności.
prod rolnej; w związku z tym zapis o wzroście prod rolnej i wzroście jej efektywności i produktywności rolnictwa
Celem wspólnej polit rolnej była:
racjonaliz prod - takie zmiany w strukturze prod, kte byłyby zbieżne z zaspokoj potrzeb społecz; racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów
zapewnienie odpow struktury ludności utrzymuj się z roln. Taki cel wymuszał zastosow pewnych instrumentów mających na celu zapewnienie stabilności i wysokości dochodów ludzi utrzymuj się z roln. Zakł, że odpowiednio wys dochody spowodują ↑ produktywności.
stabilizacja rn-ów prod rolnych (bez gwałtownych zmian cen na tym rn, stabilność produkcji)
zagwarantow zaopatrzenia, jeśli chodzi o prod rolną
zapewnienie rozsądnego poziomu cen dla konsumentów
INSTRUMENTY POLITYKI ROLNEJ
wspólne ceny na poszczeg prod rolne - punkt wyjścia dla tworzenia wspólnego rn prod rolnych. Robiono to nie w sposób nagły, a stopniowo. Wprowadzenie tego instrumentu zw jest z innym instrumentem:
wprowadzenie scentralizowanych zakupów po cenach gwarantowanych (miał zapewnić stabilny rn). Jeśli cena rn ↓ poniżej ustalonej ceny gwarantowanej wspólnej dla kr członk, to rolnicy otrzymywali dopłaty jako różnice m/tymi cenami.


(…)

… czł, a ten export do innego kr czł, to kr exportujący mógł być obciążony cłem, jeśli istniało podejrzenie, że imp po zaniżonej cenie, należy to udowodnić).
Ograniczeniami pozataryfowymi były też: normy, standardy techniczne
Istniały ograniczenia fizyczne, utrudnienia w przepływie innych czynników. Mamy do czynienia z EUROSKLEROZĄ (zwapnienia na żyłach [strumienie przepływu] organizmu unijnego). W praktyce wspólny rn wyglądał coraz gorzej. Zwapnienia znacznie ograniczały wolny przepływ. To stało się przyczyną zwrócenia w kierunku reform, kte miały uzdrowić system.
Inicjatywy w celu zdiagnozowania sytuacji:
1983r - Raport Alberta i Baala, przedstaw w Parlamencie Europ. Zawierał:
materiał: - ocenę, diagnozę aktualnego stanu gosp europejskiej, firm europ, przede wszystkim wykazując ich słabości…
… o 4,4%
w przemyśle samochodowym o 4.3%
w rn urządzeń biurowych o 2,3%
Jednoczesny wzrost udziału w:
prod ze skór i wyr obuwnicze o 5,3%
przemyśle drzewnym i meblowym o 4,9%
na rn odzieżowym o 3,9%
Struktura gosp europ staje się coraz mniej nowoczesna. Te negatywne tendencje w handlu odnoszą się nie tylko do relacji firm ameryk i japoń, ale i do kr Azji Pd-Wsch.
Przyczyna: Niedoskonałe funkcjonowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz