Wykład - wtórne instrumenty prawa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wtórne instrumenty prawa - strona 1 Wykład - wtórne instrumenty prawa - strona 2 Wykład - wtórne instrumenty prawa - strona 3

Fragment notatki:

WTÓRNE INSTRUMENTY PRAWA.
Rozporządzenia. Są instrumentem najwyższym rangą. Cechy rozporządzeń: mają treśc prawną i w związku z tym z dniem wejścia w życie obowiązują w sposób automatyczny. Pń' członk. nie muszą uruchamiać żadnych procedur. Pozwalają na najbardziej posuniętą ingerencję w systemy prawne pń' członk. Dot. all pń' członk., ich obywateli oraz sądów.
Rozporządzenia stają się częścią porządku krajowego kr członk i uchylają prawa kraju jeśli jest sprzeczne z treścią rozporządzeń. Działa tu zasada nadrzędności prawa wspólnotowego nad pr kr. Gdyby taka zasada nie obowiązywała to realizacja celów wspólnot byłaby niemożliwa. W początkowym okresie rozwoju pń' członk. trudno godziły się z tą zasadą. Pomogły Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. On w swoich orzeczeniach wprowadził w życie zasadę nadrzędności prawa wspóln nad pr krajowym. Orzeczenia poruszały sprawy, kte dotyczyły największych obszarów IE i stosowane są gdy chodzi o regulację spraw odnoszących się do całej Wspólnoty. Wydawane są przez Radę UE i Komisję.
Rodzaje rozporządzeń:
podstawowe - wydawane na podstawie bezpośrednich delegacji traktatowych ( punktem wyjścia są pierwotne źródła prawa ). Najczęściej wydaje je Rada UE.
wykonawcze - w nich zawiera się postanowienia interpretujące sposób realizacji rozporządzeń podstawowych. Wydaje je Komisja Europejska.
Na straży prawa Wspólnoty stoi Komisja E, ale jeśli chodzi o naruszenia prawa to właściwe są Sądy Praw Członkowskich, kte obowiązane są orzekać zgodnie z treścią.
Ad. 2. DYREKTYWY
Jt. bardzo powszechnie stosowany instrument. Różnią się od rozporządzeń w sposób zasadniczy, mimo że są z mocą prawa. Różnice te to:
D są adresowane. Adresatami mogą być tylko i wyłącznie pń członk (nie os fiz). D mogą być adresowane do all pń czł, bądź tylko niektórych.
D nie zawierają treści prawnej. Nie mogą obowiązywać automatycznie. Ale w ich treści znajduje się termin ich realizacji. Jak wprowadza się je w życie? W treści D znajdują się cele jakie zamierza się osiągnąć poprzez wprowadzenie D. a sama procedura wprowadzenia spoczywa na adresatach. Pń czł muszą uruchomić swoje instrumenty prawne by transponować D w prawa krajowe. Muszą nadać D treść prawną.
D jt. instrument harmonizacji prawa kr czł. D stały się ważnym instrumentem od momentu rozpoczęcia realizacji programu jednolitego rn e i wejścia w życie JAE. Podstawy form prawnych tworzonego rn wewn tworzone były poprzez wprowadzenie w życie D. zastosowano je bo usprawniły proces decyzyjny.
D dzielą się na:
podstawowe
techniczne - takie kte służą harmonizacji prawa


(…)

… na tym, że Wspólnoty E zdecydowały iż przygotują dla kr E Śr-Wsch takie warunki współpracy i sformalizują je, by tworzyć z tymi krajami strefy wolnego handlu i przygotować je do wspólnego członkostwa ( ale bez gwarancji na członkostwo).
UMOWY O HANDLU I WSPÓŁPRACY
Stosowane są gdy WE chcą preferencyjnie traktować kr 3 lub grupy kr 3-ich. Oprócz preferencji czysto handlowych umowy te zawierają postanowienia odnoszące…
… HANDLOWE
Określają relacje handlowe m/ str. UE podpisała je z tymi kr kte konkurują o rn światowy z UE. Po 95r. UE stosuje w relacjach handl typ umowy, kty pozwala stworzyć strefy wolnego handlu. U otworzyła się na kr Azji.
Występują jeszcze zasady, normy prawne i inne.
Warto zwrócić uwagę na zasadę subsydialności (pomocniczości). Przyjmuje się, że decyzje powinny być podejmowane na takim szczeblu, ktgo…
… jest centrum dyspozycji politycznej. Dokumentacja nie jest obowiązująca. Są to tylko uzgodnienia. Nie jest to organ decyzyjny. Ale to co uzgodnią trafia do RUE.
Ad 2. RADA UNII EUROPEJSKIEJ
Jt. instytucja statutowa. Jt. obecna nowa. Jt. instytucja szczebla ministerialnego. Jt. najważniejsza instytucja, bo decyzyjna. Wcześniejsza nazwa (to przed wejście w życie T z Maastricht) - Rada Ministrów Wspólnot…
… w przyszłości przystąpić w poczet czł, aby lepiej przygotować się. US to ściślejsze więzi handlowe z rn wspólnot i lepsze warunki współpracy przygotowującej do przyszłego członkostwa. Grecja 1.I.1981r - zaistniała jako kr członk. Turcja dopracowała się tylko umowy o Unii Celnej.
Nowa generacja US to układy europejskie; 3 pierwsze podpisane 16.XII.1991 z Polską, Czechosłowacją i Węgrami. Nowa generacja umów pol…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz