Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5131
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady - strona 1 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady - strona 2 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady - strona 3

Fragment notatki:
...a. Model anglosaski – opiera się na rynku kapitałowym (papierów wartościowych). Bardzo istotną rolę w tym modelu odgrywają banki inwestycyjne i różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Banki w tym modelu wykorzystywane są przede wszystkim do funkcji płatniczych i rozliczeń a także do zaspakajania krótkoterminowego zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyt. Natomiast podstawowy dopływ kapitału odbywa się po przez emisję papierów wartościowych i przez giełdę. Taki system funkcjonuje na rynku amerykańskim i brytyjskim....


...Podstawową cechą struktur macierzowych jest równowaga i równorzędność więzi pionowych i poziomych. Cecha ta powoduje zerwanie z zasadą jedności rozkazodawstwa i tworzy dualizm w zarządzaniu. Oznacza to, że pracownicy mogą otrzymywać polecenia od dwóch równoważnych kierowników oraz, że w określonych przypadkach mogą mieć nawet dwóch przełożonych.
Ta struktura macierzowa ma zastosowanie najczęściej wtedy gdy otoczenie wywiera silny nacisk na bank – silna konkurencja zewnętrzna wymaga zorientowania banku na klienta a duża różnorodność usług świadczonych przez bank przemawia za podziałem wg usług. Po drugie trzeba przetwarzać dużą ilość informacji a po trzecie bank ma małą ilość specjalistów w danej dziedzinie.
Ta struktura umożliwia zorientowanie działań banku na rynek i jednocześnie pozwala na łączenie ze sobą różnorodnych usług finansowych. Ponadto cechuje się wysokim stopniem specjalizacji i głęboką decentralizacją i niewielkim stopniem formalizacji. Mogą występować dwuwymiarowe lub wielowymiarowe struktury. Powstają one przez kombinacje kilku kryteriów grupowania o takim samym znaczeniu dla banku. Kryteriami mogą być: klienci, usługi, regiony działalności....

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
Wykład: dr Bogumiła Swat
Temat: SYSTEM BANKOWY
W skład systemu finansowego wchodzi:
System bankowy
System kredytowy
System bankowy - całokształt instytucji bankowych a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. System bankowy tworzy Narodowy Bank Polski (NBP), banki operacyjne a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Funkcje systemu bankowego:
Tworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania w różne przedsięwzięcia
Zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi transferów w czasie i ponad granicami
Zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykami bankowymi
Zapewnienie informacji cenowej (stopa procentowa depozytów i kredytów), co stwarza możliwość podejmowania decyzji przez uczestników systemu bankowego
Czynniki wywierające wpływ na rozwój systemów bankowych:
Porządek społeczny i gospodarczy, który określa społeczne wartości i cele gospodarcze
Struktura i wielkość popytu na usługi bankowe
Regulacje prawne działań bankowych
Skłonność banków do innowacji
Modele systemu bankowego:
Model anglosaski - opiera się na rynku kapitałowym (papierów wartościowych). Bardzo istotną rolę w tym modelu odgrywają banki inwestycyjne i różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Banki w tym modelu wykorzystywane są przede wszystkim do funkcji płatniczych i rozliczeń a także do zaspakajania krótkoterminowego zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyt. Natomiast podstawowy dopływ kapitału odbywa się po przez emisję papierów wartościowych i przez giełdę. Taki system funkcjonuje na rynku amerykańskim i brytyjskim.
W systemie zdominowanym przez rynek kapitałowy przedsiębiorstwa mnie zaciągają kredytów w bankach t

(…)

… papierów wartościowych (z uwzględnieniem stopnia ryzyka lokaty w mniej lub bardziej bezpieczne walory) - ludzie są czasami niewolnikami określonych sytuacji - bo gdyby mieli w określonym czasie daną (konkretną) sumę pieniędzy to mogliby kupić coś o okazyjnej cenie
Keynes uważał, że oszczędności nie zależą od stopy procentowej, lecz są funkcją dochodu i malejącej krańcowej skłonności do konsumpcji wraz…
… - określenie kształtu regulacji ostrożnościowych.
Normy ostrożnościowe zapisane są w prawie bankowym, tworzone od rekomendacji banków:
współczynnik wypłacalności (adekwatności finansowej) - jest to równoważenie działań obarczonych ryzykiem z wielkością kapitału (regulacyjnego)
Dla banków kredytowo-depozytowych:
Współczynnik wypłacalności = fundusze własne netto aktywa bilansowe i pozabilansowe ważone ryzykiem ≥ 8% Współczynnik wypłacalności = fundusze własne netto
adekwatności ryzyko kredytowe + ryzyko rynkowe + ryzyko operacyjne
ryzyko operacyjne to systemy informatyczne, systemy prawne, systemy personalne
współczynnik koncentracji kredytów, inwestycji
normy i limity płynności - normy obejmują limity i zasady (np. zasada przeprowadzenia kontroli)
funkcja kontrolna - sprawowanie inspekcji
funkcja…
… rynkowa
Metoda portfelowa służy do analizy istniejących obszarów działalności. Dla nowych - metoda delficka (czyli burza mózgów)
Temat: ZARZĄDZANIE FINANSOWE
Celem zarządzania finansowego jest uzyskanie optymalnego w danych warunkach wyniku finansowego, przy zachowaniu przyjętego poziomu ryzyka. Zysk i ryzyko banku w procesie zarządzania muszą być zawsze rozpatrywane łącznie. Zarządzanie finansowe banku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz