Rynek finansowy- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy- wykład - strona 1 Rynek finansowy- wykład - strona 2 Rynek finansowy- wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREYTOWYMI
WYKŁAD 1 27.09.2011r
Egzamin:
- musi być zaliczenie
- test wielokrotnego wyboru z materiałami pomocnymi
Rynek finansowy:
instytucje finansowe
instytucje ubezpieczeniowe
instytucje kredytowe
Instytucja finansowa- podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospo0darczej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe.
Przykłady:
nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji
udzielanie pożyczek ze środków własnych
usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności
udzielanie gwarancji, poręczeń lub zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych
obrót na rachunku własnych lub rachunek klienta terminowymi operacjami finansowymi, instrumentami rynku pieniężnego i papierami wartościowymi
usługi w zakresie zarządzania aktywami
usługi z zakresie doradztwa
Instytucja kredytowa
podmiot mający swoja siedzibę za granicą RP na terytorium jednego państwa członkowskich UE
prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek
na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych
Instytucja kredytowa prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego
Instytucja kredytowa może być finansowa ale nie odwrotnie
Oddział instytucji kredytowej- jednostka organizacyjna instytucji kredytowej wykonująca w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej , przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danej instytucji kredytowej, utworzone na terenie Polski, uważa się za jeden oddział.
Instytucje kredytowe- ujęcie podmiotowe:
banki komercyjne
banki spółdzielcze Skok-i (skok-i nie są bankami)
Monetarne instytucje finansowe- instytucje finansowe, których działalność polega na:
przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe
udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek
Bank Centralny - NBP
Monetarne instytucje finansowe
- instytucje kredytowe


(…)

… banku zrzeszającego się
Zasady zrzeszania się: obowiązek zrzeszania z jednym bankiem zrzeszającym
Forma prawna: spółdzielnia
BANK HIPOTECZNY:
Miejsce działania: rynek nieruchomości
Podstawowy produkt: kredyt hipoteczny (może być zabezpieczony wyłącznie hipoteką)
Źródła finansowania działalności: Klasyczne: emisja listów zastawnych (w uniwersalnym są to depozyty)
Nowe: sekurytyzacja (rynek wtórny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz