Zakres regulacji prawa pracy i systematyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres regulacji prawa pracy i systematyka  - strona 1 Zakres regulacji prawa pracy i systematyka  - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES REGULACJI PRAWA PRACY I JEGO SYSTEMATYKA 1.prawo pracy obejmuje:
-kodeks pracy
-akty prawne wykonawcze do kodeksu pracy
-ustawy uzupełniające lub rozwijające regulacje kodeksowe
-akty wykonawcze do tych ustaw
2.akty związkowe-akty prawne związane z kodeksem pracy
3.do prawa pracy zalicza się też akty prawne regulujące zagadnienia o których kodeks pracy choćby wspomina np. prawo spółdzielcze, kpc, prawo prywatne międzynarodowe
4.nie tylko jeden akt prawny może regulować zagadnienia należące do różnych gałęzi prawa, ale nawet ten sam przepis może należeć do różnych dyscyplin prawniczych
5.kodeks pracy wspomina o związkach zawodowych, odsyła do ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa w przedmiocie regulacji prawnej ruchu związkowego (art. 18¹§1 i2). Kodeks mówi, iż pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art.18² ) .Stanowisko to znajduje potwierdzenie w art. 9 „ilekroć w kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców , a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych , regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy”
6.wg. prof. Macieja Święcickiego- regulacja prawa pracy obejmuje:
-prawo stosunku pracy (przepisy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy-działy od II do X i XIV kodeksu pracy) -stosunki społeczne związane ze stosunkiem pracy (stosunki społeczne, których byt uwarunkowany jest istnieniem stosunku pracy a więc: zbiorowe prawo pracy-związki zawodowe, organizacje pracodawców, spory zbiorowe pracy, autonomiczne źródła prawa pracy-układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, administracja pracy-działy XI,XII i XIII kodeksu pracy)
-przepisy ogólne
-przepisy końcowe (dział XV).
7 .art.1 i art.9 - „prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy” -nie tylko prawa i obowiązki objęte treścią stosunku pracy ale i te, które wchodzą w zakres treści innych stosunków prawnych związanych ze stosunkiem pracy
8. art.92§4 -„ za czas niezdolności do pracy(...) trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach'. Jedynie w tym art. Kodeks pracy odnosi się do ubezpieczeń społecznych. Gdyby jednak nie było tego łącznika to i tak należałoby wskazać pracownicze ubezpieczenia społeczne jako część prawa pracy, gdyż zapewniają one pracownikom bezpieczeństwo socjalne w okresach nie świadczenia pracy i po zaprzestaniu aktywności zawodowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz