Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi - strona 1 Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi - strona 2 Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Wymień skutki emitowania do atmosfery SO2Odznacza się wysokim stopniem szkodliwości zależnym od stężenia i czasu ekspozycji. Już przy stężeniu 1-2 ppn jest szkodliwy dla wszystkich organizmów żywych. Przy niewielkich stężeniach powoduje uszkodzenie roślin zaburzając mechanizm chlorofilowy. Szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia SO2 są drzewa iglaste, a zwłaszcza sosna zwyczajna, jodła i świerk. SO2 działa również na ludzi. Miejscowe działanie SO2 polega na zmianach w systemie ochrony oka oraz śluzówki górnych dróg oddechowych. Wtórnym efektem działania SO2 na układ oddechowy jest spadek odporności płuc i oskrzeli. SO2 jest jednym z głównych składników tzw. smogu kwaśnego lub londyńskiego. SO2 działa również na szkodliwie na materiały (H2SO4 jest przyczyną silnej korozji żelaza, stali, cynku, niszczy skórę i papier, osłabia wytrzymałość naturalnych włókien). SO2 ma działanie niszczące na materiały budowlane. SO2 opadając na powierzchnię ziemi powoduje zakwaszenie gleb i wód, coraz częściej występują kwaśne deszcze. 2. Wymień i opisz powstające w produkcji aluminium gazy.Podstawowym surowcem do produkcji aluminium są boksyty oraz domieszka tytanu. Produkcja: I- urabianie boksytów, II- rafinowanie boksytów, prowadzące do powst. Czynnego tlenu, III- redukcja tlenku glinowego do metalicznego glinu.Rozdrabnianie boksytów jest źródłem tworzenia pyłów mineralnych (emisja 0,5-4 kg/mg). Strumień gazów odprowadzanych z powietrza utlenianych elektronów węglowych zawiera oprócz CO2 z pewną ilością CO i SO2, siarkowodór, dwusiarczek węgla, CS2, tlenosiarczek węgla, czterofluorek krzemu SiF4, fluorowodór HF.Stałe fluorki mogą być drogą hydrolizy przekształcane w zawilgoconym powietrzu w gazowy fluorowodór. Tlen z kolei może być adsorbowany na ziarna tlenku glinowego i wraz z nim rozprzestrzeniany w powietrzu atmosferycznym. Jest to niebezpieczne dla biocenozy, oddziałuje niebezpiecznie na zwierzęta i ludzi. Surowcem do produkcji aluminium jest boksyt. Z niego otrzymuje się Al2O3, który w stanie stopionym poddaje się termoelektrolizie. Wielu operacjom towarzyszy emisja pyłów i gazów, jednak specyficznym zanieczyszczeniem dla tego procesu są fluorki. 3. Definicja Unos, emisja jednostki oraz zachodzące reakcje między nimi. Unos - ilość zanieczyszczeń tworzących się w czasie procesów technologicznych wnoszonych ze źródła tworzenia do urządzeń oczyszczających (odpylających) - kg/h, t/h, kg/t produktu, % produkcji, m3/t produktu, m3/h.Emisja (E) - ilość zanieczyszczeń wydzielanych do atmosfery po przejściu przez urządzenie oczyszczające. kg/h, t/h, kg/t produktu, % produkcji, m3/t produktu, m3/h.E=U*(1-η) - skuteczność działania urządzeń odpylających (skuteczność procesów, które różnicują te zjawiska).
4. Pojęcie ekorozwoju Ekorozwój EUTROFIZACJA WÓD
Przyczyny:
-stężenie związków fosforu i azotu
-wypalanie lasów
-likwidowanie zbiorników wodnych
-wysuszanie gleb
-stosowanie nadmiernej ilości chemikaliów -wylewanie ścieków
Skutki:
-rozwój glonów, które utrudniają dostęp do światła, wymieranie organizmów
-brak tlenu w wodzie
-występowanie siarkowodoru
-zanieczyszczenie zbiorników substancjami organicznymi
-jeszcze większe nasilanie się eutrofizacji
To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organiczna, która ulegając rozkładowi, dostarcza przyswajalnych dla roślin form mineralnych tych pierwiastków. Eutrofizacja oznacza ?eu? ? dobry podczas mamy do czynienia właśnie z niedobrą, nadmierną trofią. Eutrofizacja jest efektem nadmiernego dopływu substancji odżywczych (troficznych, biogennych), (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych), które w nadmiarze stanowią jeden z rodzajów zanieczyszczeń. Eutrofizacja jezior jest procesem naturalnym. Stale bowiem dopływają do nich substancje z zewnątrz ? ze zlewni i atmosfery. Normalnie jednak jest to proces bardzo powolny. Został on przyśpieszony dziesiątki i setki razy w wyniku gospodarki ludzkiej ? zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych, wycinki lasów, intensyfikacji rolnictwa, w tym nawożenia mineralnego. Dotyczy to zarówno zbiorników jak i cieków. Proces ten nasilił się szczególnie w ostatnim półwieczu. Eutrofizacja początkowo umiarkowany wzrost produkcji biologicznej, w tym pożądanej produkcji ryb. Po przekroczeniu pewnej granicy ? wywołuje jednak wiele niekorzystych efektów.
EKOROZWÓJ
Ekorozwój, rozwój nie zagrażający środowisku naturalnemu, polityka i działania społeczne o charakterze proekologicznym, dążenie do równowagi sfery społecznej, gospodarczej i środowiska naturalnego. W 1973 ONZ powołała wyspecjalizowaną organizację pod nazwą Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP), która zajęła się upowszechnianiem nowoczesnych technologii ochrony środowiska, inicjowaniem regionalnych konferencji i organizowaniem międzynarodowego systemu informacji.
W 1987 raport światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju przedstawił założenia “nowej polityki zrównoważonego harmonijnego wzrostu” (sustainable development), która polegać miała na uwzględnianiu interesów i sytuacji krajów zamożnych i biednych, tak by te drugie mogły również spełnić wymogi ekologicznego rozwoju.
Polityka ekologiczna Wspólnoty Europejskiej realizowana jest poprzez wdrażanie kolejnych programów, np. Piąty Program Działania z 1993 “O trwały i nieszkodliwy dla środowiska rozwój”. Skala tych przedsięwzięć jest jednak zbyt mała aby przeciwdziałać np. powstawaniu dziury ozonowej czy efektowi cieplarnianemu. Światowy system ochrony środowiska i wspierania polityki ekorozwoju opiera się na postanowieniach zawartych w dokumentach międzynarodowych - Deklaracji Szczytu w Rio de Janeiro, Agendzie 21, Deklaracji johannesburskiej w sprawie zrównoważonego rozwoju.
Środowisko
geograficzne

całokształt
przyrodniczych
i
sztucznych
elementów
materialnych w otoczeniu których i z którymi
przebiega życie i działalność ludzi. Otoczenie
fizyczne i biologiczne w którym żyje społeczeństwo
ludzkie.
Obejmuje
przyrodę
i
elementy
antropogeniczne. Środowisko składa się z: podmiotu, - przedmiotu środowiska, - procesu
oddziaływania czynników
Środowisko przyrodnicze - podsystem środowiska
geograficznego; ogół elementów przyrodniczych i
przekształconych w wyniku działań człowieka,
zwłaszcza powierzchnia ziemi, powietrze, woda,
krajobraz, klimat. Czasami jest to podtyp śr.
geograficznego, czyli śr. geog. w którym dominują i
któremu nadają charakter elementy przyrodnicze.
Użytkowanie środowiska – to proces pośredniego i
bezpośredniego wykorzystywania jego elementów
przez człowieka, polega na:
- wykorzystaniu elementów środowiska w
biologicznych procesach człowieka
- wykorzystaniu środowiska jako miejsca
aktywności życiowej, elementu rozwoju nauki,
kultury i oświaty oraz miejsca wypoczynku i
regeneracji sił
- wykorzystaniu powierzchni i przestrzeni oraz
zasobów naturalnych w działalności gospodarczej
- emitowaniu odpadów i zanieczyszczeń celem ich
asymilacji przez przyrodę
Zasoby naturalne – są to te składniki i energie
przyrody, które mogą być przy danym poziomie
techniki wykorzystane (realnie lub potencjalnie) w
produkcji społecznej do zaspokojenia materialnych i
duchowych potrzeb społeczności ludzkiej
Podział:
- zasoby niewyczerpalne: *Promieniowanie
słoneczne, *Energia morskich przepływów i fal
*Energia wiatrów, *Energia wnętrza ziemi
- zasoby wyczerpane
A) zasoby odnawialne: *Powietrze atmosferyczne,
*Woda, *Gleba, *Świat zwierzęcy, *Świat roślinny
B) zasoby nieodnawialne: *Surowce kopalne,
*Powierzchnie ziemi
Kryterium procesów zachodzących w zasobach:
- biotyczne , - abiotyczne
Kryterium w zależności od miejsca występowania:
- atmosfery, - hydrosfery, - litosfery, - biosfery
Kryterium ze względu na mobilność:- labilne, stabilne
FUNKCJE ŚRODOWISKA (USŁUGI) - warunki
i procesy, dzięki którym naturalne ekosystemy i
gatunki podtrzymują życie ludzkie
Klasyfikacja usług obejmuje:
- usługi zasobowe – dostarczanie przez przyrodę
produktów
- usługi kulturowe – niematerialne korzyści
osiągalne przez przyrodę
- usługi regulacyjne – korzyści z regulacyjnego
działania układów przyrodniczych
- usługi wspierające niezbędne do dostarczania
przez przyrodę pozostałych kategorii usług
Podział funkcji uwzględniający relacje między
nimi:
- funkcje wykluczające się
- funkcje bardzo konfliktowe
- funkcje o stałym stopniu substytucji
- funkcje niezależne
- funkcje komplementarne
POJEMNOŚĆ ŚRODOWISKA – oznacza
pierwotnie liczbę organizmów, które mogą przeżyć
w danym środowisku nie powodując jego
degradacji. Obecnie określa się wielkość
poszczególnych zaburzeń, które mogą zostać
zaabsorbowane bez znaczących i trwałych zmian w
strukturze i funkcjonowaniu układu przyrodniczego
POTENCJAŁ
ŚRODOWISKA
(EKOLOGICZNY) – suma przyrodniczych
możliwości

(…)

… cząsteczkowego-nitryfikacja-denitryfikacja Organizmy autotroficzne pobierają z podłoża nieorganiczne związki azotowe (głównie jony amonowe i azotany) i przekształcają je w związki organiczne. Autotrofy stanowią podstawowe źródło azotu dla heterotrofów, które część pobieranego azotu usuwają do środowiska w procesach wydalani. Martwe szczątki organiczne rozkładane są przez destruentów. Zjawisku temu towarzyszy uwolnienie amoniaku (amonifikacja), który po przekształceniu w jony amonowe może być ponownie przyswojony przez organizmy autotroficzne. Bakterie nitryfikacyjne utleniają jony amonowe azotanów, zaś bakterie denitryfikacyjne redukują azotany do azotu cząsteczkowego, który uwalnia się do atmosfery. Bakterie wiążące azot cząsteczkowy redukują go do amoniaku, który po przekształceniu w jony amonowe ponownie…
… asymilacyjne, enzymy, białkowe i niebiałkowe przenośniki elektronów i związki wysokoenergetyczne (ATP, NADPH)
16. NitryfikacjaProces utleniania amoniaku do azotanów (III) prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny. Bakterie Nitrosomonas zamieniają amoniak w postaci jonu amonowego NH4+ w azotany (azotany(III)) NO2- według reakcji:2NH4++3O2=2NO2-+4H++2H2O które zostają później zamienione w azotany (V) NO3- przez bakterie Nitrobacter według reakcji:2NO3-+O2=2NO3-Nitryfikacja NIE JEST procesem odwrotnym do denitryfikacji.
17. Denitryfikacja Reakcja chemiczna, proces redukcji azotanów do azotu i amoniaku.Proces ten jest przeprowadzany przez heterotroficzną baterię. Zarówno denitryfikacja jak i nitryfikacja są częściami cyklu azotowego…

promieniowania
nadfioletowego
Słońca
SKUTKI NISZCZENIA OZONOSFERY
Zwiększenie ilości nadfioletu docierającego do
Ziemi powodując:
• Konsekwencje
bezpośrednie,
*Skutki
zdrowotne w tym:
- Szybsze starzenie skóry
- Zwiększenie zachorowalności na różne choroby
skóry, w tym raka
- Choroby narządu wzroku, katarakta
- Osłabienie reakcji układu immunologicznego
organizmu
*Zmiany w świecie żywym?? i ograniczenie…
… serca,
AIDS, reumatyczne, anoreksja,, bulimia, cukrzyca,
otyłość, depresja, nadciśnienie
PRZYCZYNY KRYZYSU EKOLOGICZNEGO
- materialne (wzrost dem, wzrost prod, rozsiew
biedni-bogaci, szkodliwe technologie, kultura
konsumpcyjna)
- świadomościowe-kulturowe (antropocentryzm,
patriarchalizm, technokratyzm, ekonomizm)
-dziejowo - cywilizacyjne
BARIERY WZROSTU ZALUDNIENIA (mogą
mieć char lokalny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz