Zagadnienia na kolokwium - nurty uwarunkowania, właściwosci zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium - nurty uwarunkowania, właściwosci zarządzania - strona 1 Zagadnienia na kolokwium - nurty uwarunkowania, właściwosci zarządzania - strona 2 Zagadnienia na kolokwium - nurty uwarunkowania, właściwosci zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 8 stron.
Wieloznaczność pojęcia nauki Nauka - ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowanej w system zagadnień i wyrażonej w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach.
System dyscyplin naukowych  NAUKA  Wiedza o rzeczywistości
 Aspekt treściowy (system twierdzeń i hipotez)
 Aspekt czynnościowy (działalność naukowo-badawcza)
 Aspekt instytucjonalny (Organizacyjne jednostki naukowo-badawcze)
Definicja nauki o organizacji Dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Celem nauki jest diagnozowanie, wyjaśnianie i prognozowanie istniejących prawidłowości oraz tendencji zmian w tworzeniu i rozwoju organizacji. Nauka ta ma charakter multidyscyplinarny (zasilana jest przez takie nauki jak: socjologia, ekonomia, historia, filozofia, matematyka, statystyka, psychologia, fizjologia, antropologia, nauki polityczne, nauki techniczne itp.). Posługuje się metodami adaptowanymi z innych dyscyplin naukowych (głownie nauk politycznych), ale też wypracowanymi metodami badawczymi.
Przedmiot badań (rodzaje organizacji):
- gospodarcze (główne przedsiębiorstwa),
- pozarządowe tzw. społeczne (np. fundacje, stowarzyszenia),
- publiczne (np. administracja państwowa i rządowa, instytucje naukowe),
- międzynarodowe,
- gospodarki narodowe,
- państwo (jako forma politycznej organizacji społeczeństwa).
Uwarunkowanie (główne) powstania nauk o organizacji i zarządzaniu Potrzeby społeczne (ludzkie),
Doskonalenie techniki wytwarzania, zwłaszcza narzędzi pracy,
Rozwój podziału pracy standaryzacji i specjalizacji produkcji,
Wzrost skali i koncentracji produkcji, doskonalenie wyrobów,
Wzrost stopnia złożoności procesów wytwórczych,
Konieczność synchronizacji, koordynacji i integracji działań,
Powstanie zarządzania jako formy praktyki społecznej,
Zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i zarządzaniu,
Powstanie nauk o organizacji i zarządzaniu.
Fazy procesu produkcyjnego Zasilanie produkcji w czynniki wytwórcze (wraz z technicznym przygotowaniem produkcji),
Produkcję właściwą, polegającą na transformacji zasileń materialnych,
Zbyt produkcji, obejmujący magazynowanie , transport i sprzedaż wyrobów, w tym badanie rynku (marketing), promocję (reklamę), obsługę posprzedażową (serwis).
Metody badań stosowane w nauce o organizacji W nauce o organizacji dominują adaptowane metody badań:
Empiryczna strategia badawcza (stosowana do analizy, opisu i diagnozy) - obserwacja zwykła i kontrolowana, ciągła i nieciągła, wywiad bezpośredni i standaryzowany, analiza dokumentów organizacyjnych, kwestionariusze, obserwacja migawkowa, metody opracowania wyników,


(…)

…,
- wpływami struktur formalnych na zachowania się ludzi.
Nurt systemowy w nauce o organizacji
U podstaw rozwoju nurtu systemowego składają się następujące kierunki:
- badania operacyjne,
- badania systemowe,
- badania cybernetyczne,
- kierunek sytuacyjny.
Nurt systemowy zawiera koncepcje systemów otwartych, czyli wchodzących w interakcje z otoczeniem, podsystemów wchodzących w skład szerszych systemów…
… zwykła i kontrolowana, ciągła i nieciągła, wywiad bezpośredni i standaryzowany, analiza dokumentów organizacyjnych, kwestionariusze, obserwacja migawkowa, metody opracowania wyników,
Metody badania i organizowania pracy - kwantytatywne metody analityczne, diagnostyczne, prognostyczne, programowanie, modelowanie i symulacje, sterowanie procesami, metody taksonomiczne, analiza czynnikowa,
Metody…
….
Motywowanie - przybiera dość często charakter przewodzenia, polega na pobudzaniu kanałami komunikacyjnymi ukształtowanymi przez stosunki organizacyjne członków organizacji do działania ukierunkowanego na osiągnięcie celów organizacji. Motywowanie można zdefiniować też jako działanie mające na celu sprawienie, by członkowie organizacji współpracowali dla jej dobra. W procesach motywowania i przewodzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz