Organizacja i zarządzanie w administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5516
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie w administracji - strona 1 Organizacja i zarządzanie w administracji - strona 2 Organizacja i zarządzanie w administracji - strona 3

Fragment notatki:

W treści znajdziemy opracowanie następujących tematów: interdyscyplinarność teorii organizacji i zarządzania, czym jest organizacja, typy organizacji, modele organizacji, 14 zasad zarządzania H. Fayola, szkoła stosunków współdziałania, podejście systemowe do organizacji, efektywność organizacji, metody organizacji zarządzania, schemat organizacyjny. Ponadto znajdziemy tutaj także sylwetki najważniejszych twórców teorii zarządzania tj. Max'a Webber'a, Fredericka Winslowa Taylora, Elton'a Mayo, Abrahama Maslowa oraz Duglasa Mc Gregora. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: nurt klasyczny, nurt psychosocjologiczny, nurt systemowy, nurt neoklasyczny, typy organizacji, modele organizacji, model Krzyżanowskiego, model H.Leavitta, klasyczna teoria organizacji i zarządzania, kładka Fayola, podejście systemowe do organizacji, efekt synergiczny, podejście sytuacyjne w zarządzaniu, efektywność organizacji, cykl organizacyjny, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, zarządzanie zmianą, struktury organizacyjne, więzi organizacyjne, schemat organizacyjny, struktura liniowa, droga służbowa, struktury liniowo-sztabowe.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Na potrzeby bieżących rozważań przyjmujemy że administracja to system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej i systematycznej oraz zwróconej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej przede wszystkim na bieżącym wykonywaniu ustaw wyposażony w tym celu we władztwo państwowe i inne środki materialno-techniczne.
Najprościej rzecz ujmując, teoria organizacji i zarządzania jest nauką o zarządzaniu organizacjami. Sama dziedzina wykształciła się ponad 100 lat temu na potrzeby zarządzania wielkimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Potrzebne stało się bowiem wykształcenie form i procesów zarządzania wielkimi organizacjami. Z poziomu przedsiębiorstw przemysłowych teoria organizacji i zarządzania przeszła na inne podmioty funkcjonujące w państwie. Przede wszystkim administrację publiczną, placówki edukacyjne, kulturowe, rolnictwo i armię. To nauka, której celem jest poznanie, opisanie i sformułowanie wniosków praktycznych zmierzających do tego, żeby te organizacje jak najlepiej służyły ludziom. Jest to nauka społeczna ponieważ istotą organizacji jest współdziałanie ludzi przy realizacji tych samych celów.
Interdyscyplinarność teorii organizacji i zarządzania.
Teoria organizacji i zarządzania należy do nauki interdyscyplinarnych ponieważ korzysta z dorobku szeregu pokrewnych nauk, natomiast nauki te przynajmniej część swojej wagi poświęcają zjawiskom zachodzącym w organizacjach. Interdyscyplinarność polega na tym, że dyscyplina naukowa ma wspólne pole zainteresowania z innymi naukami. Organizacja i zarządzanie wykazuje silne powiązania z takimi naukami społecznymi jak socjologia, psychologia, prakseologia, ponieważ wszystkie organizacje składają się z ludzi. Najcenniejszym zasobem każdej organizacji są właśnie ludzie. Socjologia podjęła badania nad organizacjami i zachodzącymi w nich procesami społecznymi. W efekcie wykształciły się takie specjalności jak:
socjologia organizacji
socjologia pracy
socjologia kierownictwa
Natomiast w samej nauce organizacji i zarządzania wykształcił się kierunek badawczy wywodzony z socjologii i do dziś wykorzystywany w badaniach nad organizacjami. Teoria organizacji nie tylko opisuje rzeczywistość organizacji ale także formułuje wytyczne dla sprawnego funkcjonowania organ

(…)

… się, że organizacje są jednostkami społecznymi lub grupą ludzi tworzonymi i przekształcanymi dla realizacji konkretnych celów. Przyjmuje się że organizacjami są przedsiębiorstwa armie, szkoły szpitale, placówki kulturowe, więzienia ale do organizacji nie zalicza się klas społecznych i grup etnicznych, formacji rodzinnych, zgromadzeń przyjaciół, plemion. W poglądach literatury amerykańskiej organizacje osiągają…
…, która integruje ludzi z zasobami. Strzałki obrazują relacje organizacji z otoczeniem. Możemy powiedzieć, że model Krzyżanowskiego jest próbą szerszego spojrzenia na organizację i próbą opisu złożoności zjawiska jakim jest org.
KLASYCZNA TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Dwa nurty: Nurt administracyjny: Henry Fayol i Max Weber
Nurt techniczny(naukowego zarządzania): Frederick W. Taylor, Karol Adamiecki
H. Fayol…
…, zadowolenie pracowników i sprzyja realizacji celów danej organizacji. Prawo równego podziału pracy i odpowiedzialności między kierowników i robotników - pracownik odpowiada za zadania i czynności które rutynowo wykonuje, kierownik zaś odpowiada za to jak kierował, nadzorował i kontrolował prace podległych mu pracowników pod kątem wydajności, uczciwości, rzetelności i gospodarności. Karol Adamiecki…
… w tym zakresie miał Karol Adamiecki. Twórca harmonogramów pozwalających na analizowanie i planowanie pracy zespołowej. W oparciu o sformułowane przez niego prawo harmonizacji pracy. Kierunek administracyjny w zarządzaniu reprezentowali Fayol i Weber. Zaprezentowane przez nich metody zarządzania można określić mianem zarządzania przez hierarchię. Jest to styl zarządzania który wykorzystuje struktury…
… i tylko w tym zakresie wydaje podwładnym polecenia występują komórki funkcjonalne zwane działami oddziałami wydziałami lub departamentami kierowane przez kierowników specjalistów w strukturach funkcjonalnych nie ma zasady jednoosobowego kierownictwa (jedności rozkazodawstwa) pracownik podlega więcej niż jednemu przełożonemu, podwładni podlegają nie tylko przełożonemu służbowemu, ale także kierownikom funkcjonalnym, którzy wydają dyspozycję dotyczące sposobu wykonania poszczególnych funkcji, struktura funkcjonalna opiera się na zasadzie specjalizacji funkcji kierowniczych, kierownik zajmuje się tylko określoną sferą kierowania i nie jest tzw. Człowiekiem do każdego zadania, pracownik posiada kilu przełożonych i8 każdy z nich jest odpowiedzialny za pewien aspekt zarządzania (zadanie wycinek działalności organizacji…
… procesów usługowych i produkcyjnych w różnych sferach gospodarki. Interesował się ogniwami podstawowymi dla sprawnego funkcjonowania organizacji. Urodził 1856 , był amerykańskim inżynierem i wynalazcą twórcą naukowego zarządzania twórcą tayloryzmu. Pracował na stanowiskach kierowniczych w stalowniach i przeprowadzał szereg badań w przedsiębiorstwach w których pracował. Znany jest jako ten który poszukiwał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz