Zagadnienia do egzaminu chemia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zagadnienia do egzaminu chemia - strona 1  Zagadnienia do egzaminu chemia - strona 2  Zagadnienia do egzaminu chemia - strona 3

Fragment notatki:


REAKCJA CHEMICZNA:  PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH  SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O  INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE  WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)  I.1. Reakcja syntezy: A + B = AB   SO2 +O2 = SO3  I.2. Reakcja analizy AB =A+B   CaCO3 = CaO + CO2  I.3. Reakcje wymiany pojedynczej: A + BC = AC + B    Fe + CuSO4 = FeSO4 +Cu  I.4. Reakcje wymiany podwójnej: AB+CD =AD+CB    HCI + NaOH =NaCI +H2O  Gaz doskonały  nazywamy pewien wyidealizowany stan  materii (fazy gazowej) spełniające  warunki:  -cząsteczki gazu zachowują się jak jednorodne kule  doskonale sprężyste   -objętość własna jaką zajmują może być zaniedbana w  stosunku do objętości gazu  -cząsteczki gazu są w ciągłym ruchu, nieustannym ruchu  a zderzenia między nimi są -doskonale sprężyste  -cząsteczki gazu nie oddziaływają na siebie do czasu  zderzenia  -ruch cząsteczek jest całkowicie chaotyczny.  Stan gazowy  – brak kształtu,  zdolność do rozprężania,  przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje.  Cząsteczki gazu przemieszczają się z różną szybkością.  Średnia szybkość poruszania się cząsteczek w gazie jest  zależna wyłącznie od ich masy molowej i temperatury.  Podczas obniżania temperatury gazu maleje średnia  szybkość cząsteczek, zaś zwiększanie ciśnienia  powoduje zmniejszenie średniej odległości między nimi  Stan ciekły  – objętość w bardzo niewielkim stopniu  zależy od ciśnienia, mała ściśliwość, brak stałości  kształtu, przyjmuje kształt naczynia w którym się  znajduje.  Stan stały  – sztywna postać wyrażona strukturą  krystaliczną, stałość kształtu i objętości  Prawo zachowania masy  – we wszystkich reakcjach  chemicznych suma mas produktów równa się sumie mas  substratów.  Prawo stosunków stałych  – stosunek ilości wagowych  pierwiastków łączących się w dany związek chemiczny  jest stały  Prawo stosunków wielokrotnych  – Jeżeli dwa  pierwiastki tworzą ze sobą kilka związków  chemicznych, to masy jednego z nich, wiążące się z taką  samą masą drugiego pierwiastka, mają się do siebie jak  proste liczby naturalne.  Prawo Gay-Lussaca  – objętości substancji gazowych,  które mierzone są w tej samej temp. i w tym samym  ciśnieniu, biorące udział w reakcji chemicznej mają się  do siebie tak jak proste liczby naturalne.  Prawo Avogadra  - W tych samych warunkach  fizycznych tj. w takiej samej temperaturze i pod takim  samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych  gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek.    Liczba Avogadra  – Na = 6,02 x 10(23) mol (-1)  Struktura elektronowa atomów  I postulat Bohra :  Elektrony w atomach znajdują się na dozwolonych  (stacjonarnych) orbitach, na których ich energia jest stała 

(…)

… kationów metalu w
węzłach sieci krystalicznej z gazem elektronowym
elektronów walencyjnych.
*Wiązanie koordynacyjne (donorowo - akceptorowe)
tworzy się w wyniku oddziaływania dwu atomów z parą
elektronową pochodzącą od jednego z nich - donora.
Wiązanie takie ma właściwości bardzo podobne jak
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.
Van der Waalsa oddziaływanie, siły - wzajemne
oddziaływania elektrostatyczne…
… elektroujemne i każdy z
nich tak samo silnie przyciąga pary elektronów.
*Wiązania wodorowe
Atom wodoru, ze względu na to, iż ma tylko jeden
elektron, może tworzyć tylko jedno wiązanie
kowalencyjne. Jest on jednak zdolny do tworzenia
innego typu wiązania, znacznie słabszego - wiązania
wodorowego, polegającego na słabym oddziaływaniu
elektrostatycznym pomiędzy silnie elektroujemnym
atomem (akceptorem wiązania…
… - akceptorowe)
tworzy się w wyniku oddziaływania dwu atomów z parą
elektronową pochodzącą od jednego z nich - donora.
Wiązanie takie ma właściwości bardzo podobne jak
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.
Van der Waalsa oddziaływanie, siły - wzajemne
oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy dipolami
cząsteczkowymi, pomiędzy cząsteczkami pozbawionymi
momentów dipolowych lub atomami (tzw.
oddziaływania dyspersyjne…
… jest
pasmem wzbronionym od pasma podstawowego.
Litowce, berylowce
Poza wodorem i helem mają charakter metaliczny /
Litowce – 1 elektron walencyjny, berylowce 2 /
Wszystkie oprócz helu SA aktywne chemicznie / Ze
wzrostem liczby atomowej rośnie ich zdolność do
przechodzenia w stan jonowy / Litowce są zawsze +1
wartościowe / Berylowce są jako jony proste na 2
stopniu utlenienia / Proces jonizacji z grupy s…
….
niespolaryzowane - tworzone przez dwa identyczne
fragmenty, np. O - O, Cl - Cl, H3C - CH3. Obydwa
wiązane atomy są jednakowo elektroujemne i każdy z
nich tak samo silnie przyciąga pary elektronów.
*Wiązania wodorowe
Atom wodoru, ze względu na to, iż ma tylko jeden
elektron, może tworzyć tylko jedno wiązanie
kowalencyjne. Jest on jednak zdolny do tworzenia
innego typu wiązania, znacznie słabszego - wiązania…
…), jednoznaczne (danemu stanowi
elektronowemu w atomie przypisujemy jedną wartość)
Liczby kwantowe:
 n – główna liczba kwantowa
Od głównej liczby kwantowej zależy energia elektronu.
Może przyjmować wartości od 1 do +8 (w praktyce od 1
do 7). Wyznacza powłoki elektronowe (K, L, M, N, O,
P, Q).
 l – poboczna (orbitalna) liczba kwantowa
Od pobocznej liczby kwantowej zależy orbitalny
moment pędu elektronu. Może przyjmować wartości od
0 do (n-1). Wyznacza podpowłoki elektronowe (s, p, d,
f, g, h).
 ml – magnetyczna orbitalna liczba kwantowa
Od magnetycznej orbitalnej liczby kwantowej zależy
rzut orbitalnego momentu pędu elektronu na linię sił
pola magnetycznego. Maksymalna ilość tych wartości to
2l + 1. Wyznacza ilość poziomów orbitalnych (orbitali
danego typu).
 s – spinowa liczba kwantowa
Od spinowej liczby…
… odbiciu od ośrodka.
Atom - składają się z jądra i otaczających to jądro
elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony:
protony i neutrony. W każdym obojętnym atomie liczba
protonów i elektronów jest jednakowa. W takiej sytuacji
łączony ładunek protonów i elektronów wynosi zero.
Atomy z liczbą elektronów różną od liczby protonów
nazywane są jonami, czyli atomami posiadającymi
ładunek elektryczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz