Zadania ze związków kompleksowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania ze związków kompleksowych - strona 1 Zadania ze związków kompleksowych - strona 2 Zadania ze związków kompleksowych - strona 3

Fragment notatki:

  1  Zadania do rozdziału 8    (związki kompleksowe)  8.1. Obliczyć stęŜenie molowe jonów cynku w 0,033 M roztworze tetracyjanocynkanu(II)  potasu, K2[Zn(CN)4].   8.2. Obliczyć stęŜenie molowe jonów Fe 2+ w 0,05 M roztworze K 4[Fe(CN)6].  8.3. Obliczyć stęŜenie molowe jonów CN – i Fe3+ w 0,01 M roztworze K 3[Fe(CN)6].  8.4. Oblicz stęŜenie jonów SCN – obecnych w 1M roztworze  K 2[Fe(SCN)5] oraz stopień  dysocjacji jonu kompleksowego na jony proste.  8.5. Oblicz stęŜenie amoniaku obecne w 0,1M roztworze Cu(NH3)4(NO3)2.  8.6. Obliczyć stęŜenie molowe jonów Hg 2+ w roztworze uzyskanym przez zmieszanie 20 cm3  0,10 M roztworu Hg(NO3)2 z 80 cm 3 0,20 M roztworu KI.  8.7. Jakie powinno być całkowite końcowe stęŜenie jonów jodkowych w roztworze,  zawierającym początkowo 0,05 M HgCl2, aby po dodaniu KI stęŜenie jonów Hg 2+  spadło do 10 –24 M?  8.8. Ile gramów tiosiarczanu sodu naleŜy dodać do 200 cm 3 0,02 M roztworu azotanu(V)  ołowiu(II), aby stęŜenie jonów Pb 2+ w roztworze wynosiło 1·10-5 M.   8.9. Zmieszano 50 cm 3 0,1 M roztworu Fe 2(SO4)3 ze 100 cm 3 1 M roztworu KCN. Oblicz  stęŜenia jonów Fe 3+, CN–, SO 4 2– i Fe(CN) 6 3– w uzyskanym roztworze.     (rozpuszczanie osadów elektrolitów)  8.10. Oblicz stęŜenie molowe jonów Ag + obecnych w nasyconym roztworze Ag 2SO4.  8.11. Oblicz stęŜenie molowe jonów Ag + obecnych w nasyconym roztworze Ag 3PO4.  8.12. Oblicz stęŜenie molowe jonów Cl – obecnych w nasyconym roztworze Hg 2Cl2.  8.13. Oblicz stęŜenie molowe jonów Mg 2+ obecnych w nasyconym roztworze MgNH 4PO4.  8.14. Obliczyć iloczyn rozpuszczalności Ba3(PO4)2, jeŜeli wiadomo Ŝe w 200 cm 3 wody  rozpuszcza się 0,1 mg tej soli.  8.15. Oblicz rozpuszczalność AgCl w czystej wodzie i w 0,08 M roztworze K2SO4.  8.16. Obliczyć pH nasyconego roztworu Zn(OH)2.  8.17. Oblicz stęŜenie molowe jonów Ag + obecnych w 0,1 M roztworze K 2SO4 nasyconym  Ag2SO4.  8.18. Oblicz stęŜenie molowe jonów Ag + obecnych w 0,5 M roztworze K 3PO4, nasyconym  Ag3PO4.  8.19. Oblicz stęŜenie molowe jonów Hg2 2+ obecnych w 0,5 M roztworze KCl, nasyconym  Hg2Cl2.  8.20. Oblicz stęŜenie molowe jonów Mg 2+ obecnych w 0,5 M roztworze NH 4Cl, nasyconym  MgNH4PO4.  8.21. Do 200 cm 3 nasyconego roztworu MgNH 4PO4 dodano 100 cm 3 5,4 M roztworu  amoniaku. Obliczyć ile mg jonów Mg 2+ pozostanie w roztworze.  8.22. Oblicz, ile mg ołowiu zawiera 200 cm 3 nasyconego roztworu PbCl 2 w 0,02 M roztworze 

(…)

… wytrącanie AgCl, Hg2Cl2 i
PbCl2.
8.32. StęŜenie jonów AgNO3 w roztworze wynosi 0,1M, a stęŜenie CH3COOK 0,1M.
Obliczyć, przy jakiej wartości pH nie wytrąci się z tego roztworu osad AgCH3COO.
8.33. 1 dm3 roztworu zawiera 0,01 mola chlorku baru, 0,01 mola chlorku wapnia i 0,04 mola
szczawianu potasu. Obliczyć zakres stęŜenia jonów H3O+, w którym wytrąci się
selektywnie z tego roztworu osad szczawianu wapnia…
…+]=0,1M. Dla jakiego stęŜenia Ca2+ rozpocznie
się wytrącanie CaC2O4 z tego roztworu?
8.37. Roztwór ZnSO4 nasycono siarkowodorem. Po wytrąceniu ZnS równowagowe pH
wynosiło 2 (dla ogólnej siły jonowej I=0,1). Oblicz stęŜenie molowe jonów Zn2+
pozostałych w roztworze.
8.38. Obliczyć rozpuszczalność PbCrO4 w 0,5 M roztworze HCOOH. (2,3·10–5 M)
8.39. Obliczyć rozpuszczalność Ag2C2O4 (w molach/dm3) w roztworze o pH = 2, przyjmując
siłę jonową I ≅0.
8.40. 250 cm3 roztworu zawierającego 3,60 g Fe(NO3)2 nasycono siarkowodorem. Obliczyć
graniczną wartość pH tego roztworu po przekroczeniu której wytrąci się osad FeS.
8.41. 1 dm3 roztworu zawiera 0,02 mola NiSO4 i 0,5 mola CH3COOH. Obliczyć, czy wytrąci
się osad NiS po nasyceniu tego roztworu siarkowodorem.
8.42. Do 50 cm3 0,02M roztworu CuSO4 dodano 25 cm3 0,56…
….
Obliczyć czy wytrąci się osad PbSO4.
8.28. Do 50 cm3 nasyconego roztworu CaSO4 dodano 150 cm3 0,26 M roztworu KF. Czy
wytrąci się osad CaF2?
(strącanie frakcyjne)
8.29. Roztwór zawiera po 0,01mol/dm3 KI, KBr i KCl. Do roztworu tego dodawano stęŜony
roztwór Pb(NO3)2. Oblicz zakresy stęŜeń jonów ołowiu niezbędne do strącania PbI2,
PbBr2 i PbCl2.
8.30. Roztwór zawiera po 0,01mol/dm3 Ba(NO3)2 i Pb(NO3)2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz