Miareczkowanie strąceniowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miareczkowanie strąceniowe - omówienie  - strona 1 Miareczkowanie strąceniowe - omówienie  - strona 2 Miareczkowanie strąceniowe - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Chemia Analityczna – ćwiczenia (CHC0143c)
Temat 6: MIARECZKOWANIE STRĄCENIOWE, WPŁYW
KOMPLEKSOWANIA NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW
1. Krzywa miareczkowania strąceniowego na przykładzie miareczkowania jonów X− za
pomocą AgNO3.
3
2. 50,00 cm 0,1227 M roztworu NaBr miareczkowano 0,2045 M roztworem azotanu
srebra. Błąd względny oznaczenia wynosił: –1,2%. Oblicz pBr w punkcie końcowym
miareczkowania.
pIrAgBr = 12,28
(pBr=3,03)
3. 50,00 cm3 0,1000 M roztworu NaCl miareczkowano 0,1000 M roztworem AgNO3.
Obliczyć błąd względny miareczkowania, jeśli zastosowany wskaźnik sygnalizuje punkt
końcowy miareczkowania przy pCl = 4,20 .
pIrAgCl = 9,745
(∆ = - 0,12%)
4. 50,00 cm3 0,1000 M roztworu KCl miareczkowano 0,1000 M roztworem azotanu srebra.
Oblicz objętość dodanego roztworu AgNO3, jeŜeli zastosowany wskaźnik sygnalizował
punkt końcowy miareczkowania przy pCl = 6,05. Oblicz błąd względny miareczkowania.
pIrAgCl = 9,74
(V = 50,20 cm3, ∆ = + 0,40%)
5. Roztwór NaCl (50,00 cm3, cNaCl = 0,05000 mol/dm3) miareczkowano za pomocą 0,07750
M AgNO3 stosując roztwór chromianu(VI) jako wskaźnik (metoda Mohra). Obliczyć
stęŜenie jonów chromianowych(VI) w punkcie końcowym jeśli błąd względny
miareczkowania wynosił +0,60%.
pIrAg2CrO4=11,911
pIrAgCl=9,744
(3,71×10-5 mol/dm3)
6. Próbkę o masie 0,1601 g zawierającą chlorek wapnia i zanieczyszczenia rozpuszczono w
50,00 cm3 wody i zmiareczkowano zuŜywając 18,35 cm3 0,1445 M roztworu azotanu(V)
srebra(I). Miareczkowanie zakończono przy pCl = 6,35. Obliczyć rzeczywistą procentową
zawartość chlorku wapnia w badanej próbce.
pIr[AgCl] = 9,745
M[CaCl2] = 110,9
(90,96%)
7. Podczas argentometrycznego oznaczania zawartości PO43- w próbce roztworu o objętości
25,00cm3 zuŜyto 14,65 cm3 0,0247 M roztworu AgNO3, Oblicz błąd względny
miareczkowania oraz stęŜenia jonów Ag+ i PO43- w punkcie końcowym miareczkowania,
jeŜeli rzeczywista zawartość PO43- w analizowanym roztworze wynosi 4,800×10-3 mol/dm3.
pIr=19,89
(∆=0,52%, [Ag+]=4,7·10-5 mol/dm3, [PO43-]=1,3·10-7 mol/dm3)
8. Oznaczano argentometrycznie zawartość jonów PO43- w 50,00 cm3 roztworu powstałego
przez roztworzenie 0,2454 g próbki apatytu. W trakcie miareczkowania zuŜyto 21,65 cm3
0,1008 M roztworu AgNO3. Oblicz względny błąd miareczkowania, jeŜeli rzeczywista
zawartość fosforu w apatycie wynosiła 8,820%. Jakie było stęŜenie jonów Ag+ i PO43- w
punkcie końcowym miareczkowania?
AP = 30,97
pIrAg3PO4= 19,89
(∆=4,09%, [Ag+]=1,2·10-3 mol/dm3, [PO43-]=7,5·10-12 mol/dm3)
9. Do roztworu zawierającego jony Tl+, Pb2+ i Ag+ (stęŜenie kaŜdego z jonów 0,010
mol/dm3) dodawano jony chlorkowe.
a) W jakiej kolejności zaczną się wtrącać jony?
b) Jaki procent poszczególnych jonów zostanie wytrącony do chwili, kiedy zacznie
się wydzielać z roztworu następny jon?
pIrTlCl = 3,46
pIrPbCl2 = 4,80
pIrAgCl = 9,74
(a) AgCl, TlCl, PbCl2 , b) Ag+- praktycznie 100%, Tl+ -12,5%)
10. 50,00 cm3 roztworu zawierającego 10,00 mmol jonów chlorkowych miareczkowano
0,2500 M roztworem AgNO3 w obecności jonów chromianowych jako ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz