Chemia analityczna – ćwiczenia - Alkacymetria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Chemia analityczna – ćwiczenia - Alkacymetria - strona 1  Chemia analityczna – ćwiczenia - Alkacymetria - strona 2  Chemia analityczna – ćwiczenia - Alkacymetria - strona 3

Fragment notatki:

Chemia analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c)
ALKACYMETRIA
7.
3
3
1. 50,00 cm roztworu NaOH o stęŜeniu 0,1000 mol/dm miareczkowano kwasem
solnym o stęŜeniu 0,1020 mol/dm3. Wobec którego ze wskaźników prowadzono
miareczkowanie, jeŜeli zuŜyto 49,50 cm3 kwasu solnego. Odpowiedź uzasadnij
odpowiednimi obliczeniami.
pKw = 14,00
Graniczne wartości pH zmiany barw wskaźników:
fenoloftaleina (zmiana barwy przy pH 8,1–9,8), – tymoftaleina (9,3–10,5),
– czerwień fenolowa (6,8–8,2),– błękit bromotymolowy (6,0–7,6),
– oranŜ metylowy (3,1–4,4)
(Odp.oranŜ metylowy)
Próbkę technicznego kwasu siarkowego (VI) o masie 4,1500 g przeniesiono
do kolby i uzupełniono wodą do objętości 500,0 cm3. Na zmiareczkowanie
20,00 cm3 otrzymanego roztworu zuŜyto 25,50 cm3 roztworu NaOH o
stęŜeniu 0,09964 mol/dm3. Oblicz stęŜenie procentowe wyjściowego kwasu,
jeŜeli popełniono błąd 3,18%. MH2SO4 = 98,08
(Odp. 72,75%)
8. Próbkę o masie 0,4402 g zawierającą K2O i zanieczyszczenia obojętne
przeprowadzono do roztworu, całość uzupełniono do 250,0 cm3. Na
zmiareczkowanie 50,00 cm3 otrzymanego roztworu zuŜyto 18,35 cm3 0,1015
M roztworu kwasu solnego. Na skutek źle dobranego wskaźnika
miareczkowanie zakończono przy pH = 3,000. Obliczyć procentową
zawartość K2O w próbce oraz błąd względny wykonanego oznaczenia.
2. Próbkę o masie 0,2545 g zawierająca 90,55% tlenku wapnia (reszta stanowiły
obojętne zanieczyszczenia) rozpuszczono w wodzie, uzupełniono do 50,00 cm3
i zmiareczkowano, zuŜywając 20,40 cm3 roztworu HCl o stęŜeniu 0,4015
mol/dm3. Oblicz do jakiej wartości pH prowadzono miareczkowanie.
(Odp. 10,60)
MK2O = 94,20
(Odp. 95,97%, 3,81%)
9. 5,00 g roztworu kwasu siarkowego(VI) wprowadzono do kolby i uzupełniono
zmiareczkowano 0,200 M roztworem NaOH wobec wskaźnika, którego zmiana
barwy nastąpiła przy pH = 12,00. Oblicz objętość zuŜytego roztworu NaOH
oraz błąd miareczkowania wyraŜony w cm3 roztworu NaOH.
pKw = 13,80
(Odp. 18,4 cm3 i 3,4 cm3)
wodą do 250,0 cm3. Na zmiareczkowanie 25,00 cm3 otrzymanego roztworu
zuŜyto 18,35 cm3 0,1015 M roztworu wodorotlenku sodu. Na skutek źle
dobranego wskaźnika miareczkowanie zakończono przy pH = 11,000. Oblicz
procentowe stęŜenie kwasu siarkowego(VI) w początkowym roztworze oraz
błąd względny wykonanego oznaczenia. MH2SO4 = 98,08 pKw = 14,00
(Odp. 17,89%, 2,38%)
4. 20,00 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stęŜeniu 0,0500 mol/dm3
10. 50,00 cm3 roztworu H2SO4 o nieznanym stęŜeniu miareczkowano 0,2000 M
3. 25,00 cm3 roztworu zawierającego 1,500 mmol kwasu siarkowego
NaOH zuŜywając 27,83 cm3 titranta. Błąd miareczkowania wynosi +1,20%.
Oblicz:
a) stęŜenie molowe H2SO4 w miareczkowanym roztworze,
b) pH w punkcie końcowym miareczkowania.
3
zmiareczkowanego roztworem wodorotlenku sodu o stęŜeniu 0,200 mol/dm
wobec wskaźnika, którego zmiana barwy nastąpiła przy pH = 4,00. Oblicz
objętość zuŜytego roztworu titranta.
(Odp. 9,98 cm3)
5. Próbkę 25,00 cm3 roztworu HCl o stęŜeniu 0,1655 mol/dm3 miareczkowano za
pKw = 14,00
(Odp. 0,0550 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz