Chemia analityczna - ćwiczenia - metoda kompleksometryczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - ćwiczenia - metoda kompleksometryczna - strona 1 Chemia analityczna - ćwiczenia - metoda kompleksometryczna - strona 2 Chemia analityczna - ćwiczenia - metoda kompleksometryczna - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA WODY
/opracowały: dr. J. Borkowska-Burnecka i dr. B. Kułakowska-Pawlak/
1. Oznaczanie twardości ogólnej wody metodą kompleksometryczną
Zasada oznaczenia
Metoda ta pozwala na szybkie i dokładne oznaczenie twardości ogólnej wody.
Polega
ona
na
tworzeniu
się
związków
kompleksowych
kwasu
etylenodiaminotetraoctowego (EDTA), zwanego kwasem wersenowym, z jonami
wapnia i magnezu. Jako wskaźnika uŜywa się czerni eriochromowej T, która przy pH
około 10 tworzy z jonami wapnia i magnezu słabo zdysocjowane połączenia chelatowe
o barwie czerwonej (buraczkowej). W trakcie miareczkowania wersenianem sodu
połączenia kompleksowe jonów Ca2+ i Mg2+ ze wskaźnikiem zostają zastąpione przez
bardziej trwałe kompleksy tych jonów z wersenianem i roztwór przybiera niebieską
barwę wolnej soli sodowej wskaźnika.
Wykonanie oznaczenia
Do kolby stoŜkowej odmierzyć 50,00 cm3 (2 × 25,00 cm3) badanej
wody, dodać około 50 cm3 wody destylowanej (wolnej od jonów Ca2+ i
Mg2+) i po 1 cm3 1 % roztworu chlorowodorku hydroksylaminy i 5 %
roztworu Na2S w celu zamaskowania jonów metali, które przeszkadzają
w oznaczeniach. Następnie dodać 1 cm3 roztworu buforu amonowego o
pH=10 i kilka (3-5) kropli alkoholowego roztworu czerni
eriochromowej T. Zwartość kolby wymieszać i natychmiast
miareczkować mianowanym roztworem wersenianu sodu do zmiany
zabarwienia roztworu z czerwonego na niebieskie. Pod koniec
miareczkowania, gdy pojawi się fioletowe zabarwienie roztworu, naleŜy
dodawać roztwór wersenianu ostroŜnie po kropli, za kaŜdym razem
mieszając energicznie zawartość kolby. Miareczkowanie nie powinno
trwać dłuŜej niŜ 5 minut od chwili dodania wskaźnika. JeŜeli po upływie
2-3 minut barwa zmiareczkowanej próbki nie ulegnie zmianie, naleŜy
uznać miareczkowanie za prawidłowe.
Wykonać równieŜ oznaczenie twardości ogólnej wody
wodociągowej. Twardość badanej wody (otrzymanej do analizy i
wodociągowej) naleŜy obliczyć i podać w tzw. stopniach twardości
niemieckich (oN). 1 stopień twardości niemieckiej odpowiada
zawartości 10 mg CaO w 1 dm3 wody lub równowaŜnej ilości tj. 7,19
mg MgO w 1 dm3 wody.
2.
Oznaczanie
jonów
(argentometrycznie)
Zasada oznaczenia
chlorkowych
metodą
Mohra
Metoda ta polega na miareczkowaniu jonów chlorkowych mianowanym
roztworem azotanu(V) srebra(I) wobec chromianu(VI) potasu (K2CrO4) jako
wskaźnika. W roztworze obojętnym lub słabo zasadowym (pH=6,5-10) azotan srebra
wytrąca najpierw biały osad chlorku srebra (AgCl). Gdy praktycznie cała obecna w
roztworze ilość jonów Cl- wydzieli się w postaci AgCl, nadmiar roztworu AgNO3
wytrąca czerwono brunatny osad chromianu(VI) srebra(I) Ag2CrO4. Zmiana
zabarwienia z Ŝółto-zielonego na Ŝółto-brązowe świadczy o całkowitym
zmiareczkowaniu jonów chlorkowych (punkt końcowy miareczkowania).
Wykonanie oznaczenia
Do kolby stoŜkowej odmierzyć 50,00 cm3 wody otrzymanej do
analizy, dodać 50 cm3 wody destylowanej (wolnej od jonów Cl-) oraz
1 cm3 10 % roztworu K2CrO4 i miareczkować mianowanym roztworem
AgNO3 do zmiany zabarwienia na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz