Zachowania organizacyjne zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne zagadnienia do egzaminu - strona 1 Zachowania organizacyjne zagadnienia do egzaminu - strona 2 Zachowania organizacyjne zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


Zachowania organizacyjne - edycja kolekcjonerska 2011 Podstawowe zagadnienia dyscypliny zachowań organizacyjnych: Dlaczego ludzie zachowują się w dany sposób?
Dlaczego wiedząc, że konflikt kosztuje inicjują sytuacje konfliktowe?
Dlaczego mając świadomość, że współpraca wymaga wyrzeczeń podejmują działania grupowe?
Dlaczego wiedząc, że władza może zniszczyć ich życie osobiste dają się w nią wciągnąć?
P rzedmiotem nauki o zachowaniach organizacyjnych jest systematyczne badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji.
Dyscyplina zachować organizacyjnych jest oparta na wynikach znacznej liczby badań naukowych zaprojektowanych w usystematyzowany sposób. Przedmiot zachowań w organizacji: Wydajność
Nieobecność w pracy Fluktuacja zatrudnienia (rotacja pracy) Zadowolenie z pracy Zachowania obywatelskie w organizacji Dyscyplina zachowań w organizacji zajmuje się rozwijaniem umiejętności postępowania z ludźmi, cele: Ułatwia wyjaśnienia i przewidywania zachowań ludzkich
Sprawowanie kontroli nad tymi zachowaniami Poziomy analizy zachowań w organizacji: Poziom jednostki (indywidualny)
Poziom grupy Poziom systemu organizacyjnego Wiedza w z ZO służy do: Zwiększania wydajności i poprawiania jakości
Doskonalenia umiejętności postępowania z ludźmi, żeby czuli się podmiotami Postępująca globalizacja i przenikanie kultur nakazują liczyć się z postępującymi procesami: siły roboczej, stylów zarządzania, charakteru pracy, motywowania, budowania lojalności - są to obszary badawcze dyscypliny. Nauki tworzące ZO Psychologia (bada działania i postawy w skali mikro) wkład: osobowość, typy temperamentalne, motywowanie, stres w pracy, padanie zadowolenia, projekt pracy)
poziom analizy: jednostka Socjologia (bada działanie i postawy w organizacji)
wkład: relacja grupowa w zespole, komunikacja, władza w grupie,konflikt
p.a: Grupa
Oraz
Wkład: kultura organizacji, zmiany w organizacji, teoria organizacji formalnej
p.a: System organizacji Psychologia społeczna (problematyka zmian w organizacji)
wkład: zmiany zachowań, postaw, grupowe podejmowanie decyzji
p.a: Grupa
Antropologia (badanie systemu wartości różnych grup kulturowych) wkład: porównanie wartości, porównuje postawy, analiza międzykulturowa
p.a: Grupa
Oraz
wkład: kultura organizacji, otoczenie organizacji
p.a: System organizacji Politologia (badanie działania i postawy w środowisku politycznym)

(…)

… określonego wyniku skutkiem zachowania jednostek są rozmaite wyniki w układzie organizacyjnym . Z każdym z tych wyników może być związana pewna wartość, albo wartościowość - wskaźnik odzwierciedlający na ile dana osoba ceni sobie określony wynik. Zgodnie z teorią oczekiwań do wywołania pewnych zachowań muszą być spełnione trzy warunki: stosunek osiągnięć do wysiłku musi być większy od zera. (dana osoba…
… będzie prawdopodobnie powtarzane,a prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań pociągających za sobą karę jest mniejsze. Układ warunków wzmocnienia. wzmocnienie pozytywne - wzmocnienie zachowania poprzez obwarowanie go pożądanymi następstwami
Unikanie/ wzmocnienie negatywne - wzmocnienie zachowania poprzez dopuszczenie do unikania niepożądanych następstw
Kara - osłabienie zachowania poprzez obwarowanie…
… zachowań, niezależnie od czasu zmienny stosunek - wzmocnienie stosowanie po zmiennej liczbie zachowań, niezależnie od czasu najbardziej efektywne jest wzmocnienie pozytywne stosowane ze zmienną częstotliwością. …
…. Teoria oczekiwań/ wartości oczekiwanej Wysiłek jednostki → efektywność jednostki → nagrody organizacyjne → cele jednostki zadowolenie z pracy jest uzależnione od ilości nagród jakie ludzie otrzymują za swoją pracę
poziom wydajności prazy jest całkowicie zależny od zasad osiągania nagród. Jednostki są zadowolone ze swojej pracy w takim stopniu w jakim ich praca zapewnia to czego pragną. Jednostki…
… czy oceny pracowniczej. TEZY TEORII WZMOCNIENIA F.B SKINNERA:
tylko czynniki zewnętrzne decydują o zachowaniu pracownika, a tym samym mają wpływ na jego motywację do pracy
poprzez system wzmocnień pozytywnych, wzmocnień negatywnych, kar oraz tzw eliminacji, organizacja jest w stanie kształtować zachowanie pracownika a tym samym wpłynąć na jego motywacje
istotna kwestią jest zdefiniowanie podsystemu…
… → wycofywanie się → zadowolenie z pracy Grupowe determinanty zachowania organizacyjnego:
Osoba (psychika) x środowisko społeczne = zachowanie organizacyjne → jest funkcją ciągłego wzajemnego oddziaływania jakie zachodzi między jednostką ludzką, a środowiskiem społecznym w którym jednostka funkcjonuje. Grupowe wyznaczniki zachowań organizacyjnych: Czynniki społeczne: cywilizacja naukowo-techniczna, komunikacja interpersonalna, kultura, grupa zadaniowa
Systemowy model organizacji: Systemowe ujęcie organizacji obejmuje takie środowiska jak środowisko społeczne, które uwzględnia elementy : Rodzaj struktury organizacyjnej: styl życia, tradycyjne systemy instytucjonalne
W postaci kultury: historia, tradycje, wzory behawioralne, systemy wartości, typy społeczności
w postaci środowiska prawnego: system prawny i konstytucje…
…. Ekstrawersja - dotyczy społecznego funkcjonowania człowieka, określa jakość i intensywność interakcji społecznych, poziom aktywności, potrzebę stymulacji, zdolność do zabawy.
- rozmowny, energiczny, asertywny
- spokojny, wycofany, nieśmiały Ugodowość - związana jest z jakością ustosunkowań do ludzi, od współczucia i przyjaźni do postawy antagonistycznej.
- sympatyczny, miły, ciepły - zimny, kłótliwy, okrutny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz