Zachowania organizacyjne, Wykład 3, (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne, Wykład 3, (sem II) - strona 1 Zachowania organizacyjne, Wykład 3, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 3, (sem II)
Postawy: Iemocjonalne nastawienie do kogoś, czegoś IIwynikający z tego nastawienia określony sposób reagowania na określone bodźce. Punktem odniesienia dla postaw pracowniczych może być: -org. jako całość -jej kierownictwo -bezpośredni przełożeni -współpracownicy lub ich określone grupy. Generalizacja postaw(upodabnianie) zadowolenie z pracy -ogólna postawa wobec pracy(+/-), wpływają na nie: -aktualne wyzwania związane z pracą -sprawiedliwe wynagrodzenie -odpowiednie warunki pracy -przychylnie nastawieni koledzy. Zadowolenie →wydajność, wydajność →zadowolenie. Dysonans poznawczy -powstaje gdy wystepuje niezgodność dwu lub więcej postaw danej osoby lub różnica między jej postawami a postepowaniem. Reakcje na dysonans: -ślepota poznawcza -ośmieszanie, lekceważenie, pogarda wobec nadawcy dysonansowych informacji -zniekształcanie informacji(tendencyjne interpretowanie nowych danych jako rzekomo potwierdzających nasze stanowisko) -selektywne zapamiętywanie -dogodne rozłożenie aspektów treściowych -podanie nowych uzasadnień -przyjęcie „nadprzekonań” wskazujących, że sprzeczność jest pozorna -pomnejszanie subiektywnej wartości problemu -zmiana zdania i/lub zachowania. Pragnienie usunięca dysonansu zależy od: -wagi czynników wywołujących dysonans -stopnia wpływu osoby na te czynniki(ocena subiektywna) -nagród wiążących się z dysonansem. Osobowość -złożony zbiór własności psychicznych, które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie. -pozwala wyjaśnić rozbieżne reagowanie dwu lub kilku osób na ten sam bodziec oraz identyczne reagowanie na różne bodźce -sluzy opisowi indywidualności, określeniu odrębności w stosunku do innych -wpływa na poczucie tożsamości -służy do określenia tego co wrodzone i tego co nabyte -umożliwia przewidywanie, prognozowanie zachowań. Podst. wymiary osobowości(Big Five Costa i McCrae): 1.neurotyczność(lękliwość, wrogość, impulsywność, skłonność do depresji, nadwrażliwość, nieśmiałość) 2.ekstrawersja(aktywność, towarzyskość, asertywność, serdeczniość, poszukiwanie doznań, szczodrość, pozytywne emocje) 3.otwartość(wyobraźnia, wrażliwość estetyczna, uczuciowość, działenie, kreatywność, wartość) 4.ugodowość(ufność, prostolinijność, ustępliwość, altruizm, skromność, uległość, delikatność) 5.sumienność(obowiązkowość, zdyscyplinowanie, rozwaga, przezorność, zorganizowanie, kompetencje, zamiłowanie do porządku, dążenie do osiągnięć). Zadowolenie największe, fluktuacja najmniejsza gdy osobowość i stanowisko są zgodne. Postrzeganie(precepcja) proces za pośrednictwem którego ludzie organizują i interpretują swoje zmysłowe odczucia aby nadać sens swojemu otoczeniu. Czynniki wpływające na postrzeganie: -postrzegający -postrzegany obiekt -sytuacja postrzegania.

(…)

… wszystkich jego pozostałych cech) -petryfikacja(skłonność do niedostrzegania zmian jakim podlegają obiekty w czasie) -projekcja(tendencja do przypisywania innym jednostkom swoich własnych cech i uczuć, wynika z założenia o podobieństwie innych do postrzegającego.) uczenie się to każda względnie trwała zmiana zachowań wynikająca z nabywania doświadczenia. Otoczenie →prawo efektu →kształtowanie lub modelowanie →zachowanie.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz