zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem płatności.
Art. 33 - 33c op.
Przed terminem płatności  to jasne.
Przedwymiarowe  przed wydaniem decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego a także określającej zwrot podatku.
Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, zwłaszcza gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Dopiero jeżeli zachodzi taka obawa i jest uzasadniona obiektywnymi faktami, organ ma możliwość wydania stosownej decyzji. Wydając decyzję, organ musi też przedstawić przesłanki, którymi się kierował i odpowiednio uargumentować zasadność zabezpieczenia. Decyzja o zabezpieczeniu wykonania sama w sobie nie stanowi jeszcze żadnej ochrony interesów fiskusa. Stanowi jedynie podstawę dla wszczęcia właściwego postępowania zabezpieczającego, do którego stosują się przepisy ustawy - postępowanie egzekucyjne w administracji. Organem egzekucyjnym jest najczęściej naczelnik urzędu skarbowego.
Zabezpieczenia można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:
@ ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
@ określającej wysokość zobowiązania podatkowego (także odsetki za zwłokę, należne od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu)
@ określającej wysokość zwrotu podatku
W powyższych przypadkach organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu:
@ przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
@ przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
Decyzja o zabezpieczeniu wygasa
@ po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
@ z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
@ z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku
Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zabezpieczenie ma charakter przymusowy
Regulacje te stosuje się odpowiednio do płatnika, inkasenta oraz członków zarządów osób prawnych, byłych i obecnych wspólników spółek po doręczeniu im decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki lub innej osoby prawnej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez spółkę lub inną osobę prawną wykonane, a w szczególności gdy spółka lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości albo w części bezskuteczna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz