Zasady zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych - strona 1 Zasady zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych - strona 2

Fragment notatki:


PRAWO PODATKOWE Zasady zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych 1. Przesłanki zabezpieczenia
a. bez postępowania podatkowego - przed terminem płatności art. 33 § 1
Art. 33. [Zabezpieczenie przed terminem płatności] § 1. [40] Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. W przypadku zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio. b. w toku postępowania podatkowego przed wydaniem decyzji art. 33 § 2
§ 2. Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych w § 1 można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji: 1) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego; 2) określającej wysokość zobowiązania podatkowego; 3) określającej wysokość zwrotu podatku
2. Formy zabezpieczenia - decyzja o zabezpieczeniu w trybie post. egz.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu: 1) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1; 2) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2. 3. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu. art. 33 a.
§ 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa: 1) po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego; 2) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego; 3) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. § 2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 33 b Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku:

(…)

… decyzji o odpowiedzialności podatkowej; 2) [42] osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po doręczeniu im decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki lub innej osoby prawnej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez spółkę lub inną osobę prawną wykonane, a w szczególności gdy spółka lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych…
… rachunku bankowego
e. zajęcie rzeczy ruchomych
XII. Terminy art. 48
1. Rozkładanie świadczeń w czasie.
a. zaliczki
b. raty
2. zaległość podatkowa
a. podatek nie zapłacony w terminie
b. zaliczka nie zapłacona w terminie
c. nie zapłacona rata,
d. nienależnie zwrócona nadpłata - art. 52 * 1
e. nienależny zwrot podatku 3. Odsetki za zwłokę 2

… doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku. § 2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 33 b Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku: 1) płatnika lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem doręczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz