Wynagradzanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wynagradzanie - strona 1 Wynagradzanie - strona 2 Wynagradzanie - strona 3

Fragment notatki:

WYNAGRADZANIE
W celu uniknięcia sytuacji przypadkowego wynagradzania lub zapobieganiu kwestii spornych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinny zostać ustalone kryteria wynagradzania. Dzięki temu, pracownicy poznają zasady i nie będą musieli martwić się czy nie zostaną one nagle zmienione a pracodawcy będą mieli klarowny schemat postępowania. Można wyróżnić kilka kryteriów wynagradzania. Wynagradzanie według wkładu pracy Pierwsze kryterium opiera się na wynagradzaniu według wkładu pracy. Decydują o nim umiejętności i wysiłek wkładany przez pracowników w wykonywane przez nich czynności. Zasada ta jest najczęściej wykorzystywana w kształtowaniu części stałej wynagrodzenia. Stopień trudności pracy jest wyceniany na podstawie wartościowania, przez zastosowanie metod sumarycznych lub analitycznych. Obecnie stosowane metody nawiązują do schematu Międzynarodowej Organizacji Pracy, w którym uwzględniono cztery kryteria wartościowania pracy: wymagania umysłowe - do których należą: umiejętności np. wiedza, zdolność rozumowania, kreatywność, wysiłek związany np. z koncentracją uwagi, intensywnością myślenia wymagania fizyczne - czyli: sprawności np. siła, wytrzymałość, zręczność, ale również wysiłek fizyczny związany np. z pozycją przy pracy, dynamicznym lub statycznym obciążeniem mięśni. odpowiedzialność - wysiłek związany z ponoszeniem odpowiedzialności za siebie, inne osoby, środki finansowe, informacje warunki pracy - jest to wysiłek wynikający z uciążliwości środowiska pracy np. klimatu, oświetlenia, hałasu, zagrożenia zdrowia, ryzyka wypadku, stresu. Wynagradzanie według osiąganych wyników pracy Ta zasada z kolei jest wykorzystywana przy kształtowaniu zmiennej części wynagrodzenia. Jest to sposób wynagradzania, który najskuteczniej zachęca do angażowania się w sprawy firmy i ukierunkowuje personel na osiąganie założonych celów. Warunkiem niezbędnym jest ustalenie systemu wyznaczania celów dla poszczególnych komórek organizacyjnych i dla poszczególnych pracowników, następnie ustalenie systemu regularnej oceny osiąganych wyników pracy. Istotne jest stworzenie warunków, w których pracownik posiada wpływ na osiągane efekty oraz stworzenie odpowiedniej puli nagród, premii i innych świadczeń o zmiennym charakterze, które będą powiązane z osiąganymi przez pracowników efektami pracy. Wynagradzanie według zachowań pracowników W swojej istocie jest odmianą wynagradzania według wyników pracy, ale głównie jest stosowane przy nagradzaniu pracowników za prace trudne lub niemierzalne. Wynagradzanie według kompetencji Jest to płaca, która wiąże wysokość wynagrodzenia z oceną poziomu kompetencji osiągniętej przez pracownika. Problemem przy tym rodzaju płacy jest mierzenie poziomu kompetencji. Rozpoczyna się je od analizowania wyników w określonych kategoriach zdolności i na tej podstawie sprawdza się, czy kompetencje były użyte efektywnie. Płaca ta może wydawać się podobna do płacy za efekty, jednak istnieje kilka zasadniczych różnic. Otóż płaca za kompetencje nie jest związana z osiąganiem określonych celów lecz bierze pod uwagę jedynie efektywność pracy. W przeciwieństwie do płacy za efekty nie skupia się wyłącznie na przeszłości, czyli dotychczasowych efektach pracy zakładając, że pracownik osiągając dany poziom kompetencji utrzyma go w przyszłości. Płaca za kompetencje opiera się na kryteriach ogólnych (mających zastosowanie do wielu stanowisk) i specyficznych (dotyczących wyłącznie konkretnego stanowiska). Definicje wymagań powinny być tworzone przez osoby pełniące dane role w organizacji. Wprowadzenie do firmy płacy uzależnionej od kompetencji ma sens, jeśli uważa ona, że osiąganie dobrych efektów zależy od zwiększania wiedzy, kwalifikacji i umiejętności praktycznych pracowników.

(…)

… minimum i maksimum wynagrodzenia pieniężnego - płaca jako motywator pozytywny powinna być odpowiednio pogłębiana. Określając pewne minimum, trzeba również zdefiniować maksimum. pozostawienie wolnego wyboru gratyfikacji pieniężnej - pozwala się w ten sposób pracownikowi na samodzielne podejmowanie decyzji. Kompleksowy system motywowania uwzględnia różne warianty operowania materialnymi i pozamaterialnymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz