Wykłady z odwodnienia dróg cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5901
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z odwodnienia dróg cz.2 - strona 1 Wykłady z odwodnienia dróg cz.2 - strona 2 Wykłady z odwodnienia dróg cz.2 - strona 3

Fragment notatki:

wszystkie opisane wymagania zostały dopasowane do normy PN-S-02204. Zakres tych notatek jest następujący: muldy przydrożne, mulda trawiasta, mulda z gładkim umocnieniem dna, mulda z porowatym umocnieniem dna, mulda brukowana, przepusty, odwodnienie wgłębne, sączki, dreny. Wszystkie zagadnienia są poparte rysunkami wraz z objaśnieniami. Całość zajmuje 14 stron w formacie doc.


Odwodnienie dróg: wykłady cz.2
Wymagania według nowej normy PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” [1].
Muldy przydrożne. Muldą podłużną (przydrożną) nazywa się powierzchnię rozciągającą się przy jezdni, służącą do zbierania wód opadowych z powierzchni drogi. Spadek podłużny dna muldy jest równy spadkowi podłużnemu krawędzi jezdni. Jeżeli spadek podłużny dna muldy jest niewystarczający do odprowadzenia wody, można wtedy poprawić warunki hydrauliczne spływu poprzez:
zwiększenie spadku dna muldy,
zwiększenie przekroju poprzecznego muldy,
wykonanie umocnienia dna muldy z gładkiego materiału,
wykonanie w osi muldy drenażu.
W zależności od spadku podłużnego dna muldy stosuje się różne rodzaje umocnień. Tablica . Rodzaj umocnienia muldy w zależności od pochylenia podłużnego jej dna.
Spadek dna muldy
Rodzaj umocnienia muldy
i<1%
Gładkie umocnienie
1%<i<4%
Umocnienie trawą
4%<i<10%
Porowate umocnienie
i>10%
Dno wybrukowane materiałem o nieregularnych kształtach
Mulda trawiasta
Umocnienie muldy trawiastej wykonuje się z reguły z humusu obsianego trawą. W określonych przypadkach np. przy zagrożeniu erozją, można umocnienie dna muldy wykonać z trawy w postaci mat lub rolek.
Rys.12. Mulda trawiasta według .
Mulda z gładkim umocnieniem dna
Stosowana jest dla zwiększenia przepustowości hydraulicznej. Jako materiały stosowane do umocnienia stosuje się kształtki betonowe, kostki z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz masy bitumiczne.
Rys.13. Mulda z gładkim umocnieniem dna według .
Mulda z porowatym umocnieniem dna
Dla spadków podłużnych dna muldy:
i = 4-5% stosuje się gruby tłuczeń na 10 cm podsypce piaskowo - żwirowej
i = 5-10% stosuje się umocnienie z łamanego kruszywa naturalnego na 10 cm podsypce piaskowo - żwirowej lub układa się prefabrykowane ażurowe profile betonowe obsiane trawą.
Rys.14. Mulda z porowatym umocnieniem dna według Mulda brukowana
Ten rodzaj umocnienia powoduje redukcję energii kinetycznej spływającej wody deszczowej.
Mulda brukowana składa się z następujących elementów:
materiał kamienny o wysokości 18 - 36 cm (W celu zabezpieczenia krawędzi muldy przed podmywaniem w jej górnych partiach wbudowuje się kamienie o większej wysokości),
podsypka żwirowo - piaskowa, piaskowo - cementowa bądź warstwa chudego betonu,
tłuczeń wbudowany między kamieniami do połowy wysokości w celu zaklinowania,
wiązki wikliny zdolne do wzrostu - jako dodatkowe zabezpieczenie,
elementy zabezpieczające ułożone umocnienie dna muldy przy dużych spadkach podłużnych.


(…)

… oraz podłoża gruntowego poniżej. Grubość warstwy odsączającej powinna wynosić minimum 20 cm. Warstwa powinna być wykonywana wielowarstwowo. Odprowadzenie wody z warstwy odsączającej może odbywać się za pomocą drenażu ułożonego na krawędzi warstwy (w obrębie pobocza) lub za pomocą sączków poprzecznych.
Sączki.
Sączki stosuje się do:
odprowadzenia wody z warstw nawierzchni drogowej,
odprowadzenia wody z podłoża…
…. Służą one do przejmowania wody infiltracyjnej, bądź do odprowadzania wody z podłoża gruntowego (obniżania zwierciadła wody gruntowej).
Sączki podłużne mogą występować z rurą drenarską bądź samodzielnie. Sączek podłużny z rurą drenarską nazywamy drenem.
Dreny.
Drenaż wykonujemy w zależności od funkcji jaką ma pełnić bądź przy krawędzi jezdni bądź pod rowem, muldą lub ściekiem. Rozróżniamy:
drenaż płytki…
żelbetu oraz cegieł. Kształt sklepienia zależy od wielkości przepustu; małe wykonuje się w kształcie półkolistym, duże jako łuk koszowy (o kilku promieniach) bądź łuk odpowiadający linii ciśnienia. Przepusty rurowe.
Przepusty rurowe stosuje się przy małych objętościach przepływu wody. Zazwyczaj mają przekrój kołowy, rzadziej owalny. Wykonuje się je na miejscu bądź z elementów prefabrykowanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz