Wykłady z odwodnienia dróg cz.1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 7686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z odwodnienia dróg cz.1 - strona 1 Wykłady z odwodnienia dróg cz.1 - strona 2 Wykłady z odwodnienia dróg cz.1 - strona 3

Fragment notatki:

Wymagania przedstawione w notatce są dostosowane do normy PN-S-02204. Zakres opisu tej normy jest następujący: składowe systemu odwodnienia dróg, zakres normy, ogólne wymagania techniczne, odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie wgłębne, odwodnienie podziemne, wpływ wielkości zlewni drogowych na kształtowanie odwodnienia dróg, specyfika odwodnienia w zależności od ukształtowania terenu, skutki awarii odwodnienia dróg, zalecenia materiałowe, urządzenia odwadniające itp.


Odwodnienie dróg : wykłady cz.1
Wymagania według nowej normy PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” [1].
Długo oczekiwana nowa norma dotycząca odwodnienia dróg [1]zastąpiła starą normę branżową BN-67/8936-01 „Drogi samochodowe - Odprowadzenie wód opadowych z drogi [2]”.
Rys. 1 Składowe systemu odwodnienia dróg na podstawie nowej normy[1].
Zakres normy.
Nowa norma określa wymagania techniczne i ekologiczne dotyczące projektowania , budowy i utrzymania urządzeń systemu odwodnienia dróg w zakresie odwodnienia:
powierzchniowego,
wgłębnego,
podziemnego.
Składowe systemu odwodnienia przedstawiono na Rys. 1.
Ogólne wymagania techniczne.
W normie określono następujące ogólne wymagania techniczne:
pochylenia poprzeczne powierzchni korony drogi na odcinkach prostych nie powinny być mniejsze niż 2 % dla jezdni i poboczy o nawierzchniach twardych ulepszonych oraz 6 % dla jezdni o nawierzchni gruntowej i dla beznawierzchniowych części korony drogi. Na odcinkach przejściowych oraz na łukach kołowych poziomych minimalne pochylenie ukośne nie powinno być mniejsze od 0,7 %,
w obszarze pasa drogowego poza koroną drogi powierzchnia terenu nie powinna mieć pochylenia poprzecznego mniejszego nić 0,2 %. Warunki te nie dotyczą obszarów zajętych przez powierzchniowe urządzenia odwadniające,
w obrębie korpusu drogi zwierciadło wody gruntowej nie powinno sięgać wyżej niż do rzędnej położonej 1,00 m poniżej najniższego punktu spodu konstrukcji nawierzchni,
na terenach zalewanych krawędź korony drogi powinna być wzniesiona co najmniej 1,5 m ponad poziom zwierciadła wielkiej wody 100-letniej.
Odwodnienie dróg i ulic stanowi system przeznaczony do:
ujmowania wód opadowych spływających z drogi
odprowadzania wód poza koronę drogi
oczyszczania ich ze szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania drogi
wprowadzenia ich do środowiska zgodnie z wymogami ochrony wód i prawa wodnego. System odwodnienia ulic (drogi miejskie) dzieli się na trzy podsystemy:
powierzchniowe wgłębne (filtracyjne)
podziemne (szczelne)
Rys. 2 Schemat wód oddziałujących na drogę zamiejską
W systemie odwodnienia dróg rozróżniamy (rys.2):
odwodnienie powierzchniowe, służące do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni pasa drogowego jak również wód napływających z przyległych do niego terenów,
odwodnienie wgłębne:
płytkie: służące do odprowadzenia wody infiltracyjnej przedostającej się w głąb nawierzchni drogowej (rys.27, rys.25, rys.24)


(…)

… i prefabrykaty betonowe,
Rury kamionkowe.
I
Żelbetowe rury kielichowe,
Prefabrykaty z betonu wstępnie sprężonego,
Prefabrykaty o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu zagęszczonego wibracyjnie.
I ႸII
Żelbetowe rury kielichowe z betonu wstępnie sprężonego łączone żelbetowymi pierścieniami (nasuwkami).
I ႸIII
Rury z tworzyw sztucznych np. z polichlorku winylu, polietylenu, z żywic poliestrowych
… wyklucza możliwość stosowania ścieków,
częsty brak możliwości prowadzenia niwelety rowów w dostosowaniu do pochyleń terenu przy równoczesnym zachowaniu minimalnych wartości dopuszczalnych spadków dna rowów, co powoduje konieczność stałego ich pogłębiania się,
brak możliwości częstego opróżniania urządzeń odwadniających do naturalnych recypientów co zmusza do stosowania studni chłonnych lub zbiorników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz