Odwodnienie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienie - wykład - strona 1 Odwodnienie - wykład - strona 2 Odwodnienie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Odwodnienie
Odwodnienie mostu składa się z dwóch podstawowych elementów:
- wpustów,
- kanalizacji deszczowej - systemu rur odprowadzających wodę do kanalizacji ogól­nej lub do osadników czy seperatorów.
Wpusty służą do przejęcia wody z jezdni lub płyty pomostowej w mostach kolejowych z pomostem typu zamkniętego. Odstępy między wpustami w mostach drogowych zależą od pochylenia niwelety i wahają się od 5 m (przy pochyleniu niwelety mniejszym niż. 0,3% ) do max 25 m (przy pochyleniu niwelety większym niż 2%). Droga spływu wody opadowej do wpustu nie powinna być dłuższa niż 30 m. W celu odwodnienia pomostu muszą być również wykształcone spadki po­przeczne nawierzchni. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na jezdni betonowej i bitumicznej powinno równać się min 2%, a nawierzchni z kostki kamiennej 3%. Pochylenie poprzeczne chodników powinno mieścić się w granicach 2,5 3%.
W mostach kolejowych z torem na podsypce minimalne pochylenie pomostu w kierunku wpustów powinno wynosić min 2%.
Drogowy wpust mostowy powinien być dwudzielny, mieć stosowny osadnik na zanieczyszczenia spływające z nawierzchni i być wyposażony w kołnierz do za­mocowania izolacji (rys. 5.42). Stosuje się również wpusty krawężnikowe (rys. 5.43). Kratka ściekowa w mostach drogowych powinna mieć powierzchnię przepływu nie mniejszą niż 500 cm2. Wodę z wpustów odprowadzać należy do kanalizacji desz­czowej na moście rurą o średnicy wewnętrznej min 150 mm. Rury zbiorcze powin­ny mieć w zasadzie minimalną średnicę 200 mm (wyjątkowo 150 mm), a pochyle­nie 2%. W przypadku długich rur średnica ta musi być odpowiednio zwiększona.
Dodatkowo elementami odwodnienia w mostach drogowych są: drenaże oraz sączki odwadniające.
Drenaże mogą być wykonywane z grysu jednofrakcjowego 8 -M6 mm ze skał magmowych, otoczonego żywicą lub z pasków geowłókniny filtracyjnej, ułożonej na warstwie izolacji i obłożone warstwą filtracyjną z grysu bazaltowego jednofrak cjowego 4-^6 mm otoczonego żywicą. Drenaże umieszcza się w osiach odwodnie­nia, przed urządzeniami dylatacyjnymi oraz w miejscach przewidywanych zastoisk wody spływającej z izolacji. Drenaże powinny być zabezpieczone przed zamule­niem, ponieważ w przeciwnym razie szybko przestają spełniać swoją funkcję.
Sączki są to rurki stalowe lub z tworzywa sztucznego, zakończone kielichem, które umieszcza się w osi odwodnienia, a zadaniem ich jest odprowadzenie wody prowadzonej drenażem filtracyjnym (rys. 5.44). Sączki rozmieszcza się w odległo­ściach od 3 do 5 m.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz