wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami - strona 1 wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami - strona 2 wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
Przedmiot kooczy się egzaminem, w formie pisemnej (otwarte, pół-otwarte, zamknięte)
Nie udostępnia materiałów, więc należy notowad
Literatura:

Skalik J. „zarządzanie projektami”
Kerner H
Stabryła
Pawlak
Trocki
WWW.4pm.pl – bardzo fajna strona z artykułami, specyficzne dla projektów
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pokój: 805 Z
Certfikaty z zarządzania projektami (rodzaje certyfikacji):
 PMI ( WWW.pmi.org.pl )
o PMP
 3 lata (4500 h)
 35 h szkoleo
 200 pytao w języku angielskim
o CAMP
 1 rok (1500 h)
 23 h szkoleo
 150 pytao w języku angielskim
 IPMA ( www.spmp.org.pl )
o A
o B
o C
 Kosztuje 6000 zł
 Co 3 lata należy odnawiad
o D
 Kosztuje 1000 zł
 Bezterminowy
 PRINCE 2
o Practicioner
 Należy najpierw zrobid „foundation”
 Test trwa 4 h
 Należy odnawiad co 3-4 lat
o Foundation
 Kosztuje 220 £
 British council
 Test trwa 1 h
 Jest bezterminowy
30.09.2013
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
07.10.2013
Definicja projektu „projekt jest okresowym działaniem, realizowanym w celu stworzenie unikalnego
produktu lub usługi”
Magiczny trójkąt zarządzania projektem (rys. 1)
Koszt
Czas
Jakośd
zakres
Tab. Pogrzeb
ustalony
X
negocjowalny
X
X
X
ustalony
Koszt
Czas
Jakośd
zakres
Tab. Komunia
Miary sukcesu:optymalizowany
Na czas
W zakresie
W budżecie
optymalizowany
X
negocjowalny
X
X
X
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
07.10.2013
Lista czynników sukcesu:


Referencje klientów
Dalsze zlecenia
Przewaga techniczna
Zgodnośd z ogólną strategią organizacji
Zdrowie i bezpieczeostwo
Ochrona środowiska
Piramida sukcesu (rys. 2)
Poziom 1 – pierwszym poziomem, podstawowym jest zrealizowanie zakładanych celów
Poziom 2 – na drugim poziomie będą znajdowały się kryteria sukcesu
Poziom 3 – Trzeci poziom o kryteria wewnątrz-organizacyjne. Na tym poziomie powinno zostad
rozstrzygnięte:Wpływ na rozwój kultury organizacyjnej
Czy dany projekt zakłócił bieżącą działalności przedsiębiorstwa
Czy był zgodny z oczekiwaniami pracowników
Czy wpłyną na reputację firmy
Czy był realizowany zgodnie z procedurami
Czy był zgodny z ogólną strategią organizacji
Itp.
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
07.10.2013
Poziom 4 – czwarty poziom to kryteria określające relacje z otoczeniem, czyli oddziaływanie projektu
na zewnątrz organizacji. Czynnikami takimi mogą byd:

Wpływ na środowisko naturalne
Kwestie etyczne
Wpływ na społeczeostwo
Kontakty z lokalnymi władzami,
Itp.
Z kodeksu Postępowania Skanska S.A. wywodzi się Strategia pięciu zer. Jest ona wyrazem celów
odnoszących się do standardów pracy i obejmuje:

Wypadki
Stratne projekty
Naruszenia środowiskowe
Naruszenia etyki
usterki
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
14.10.2013
Rodzaje projektów wg pochodzenia zaspakajanej przez nie potrzeby


Projekty zewnętrzne – podejmowane dla zaspokojenia potrzeby zewnętrznej tzn. klientów
organizacji i opłacane przez nich
Projekty wewnętrzne –

(…)

… (rezerwa czasu i czynności, których nie sposób zaplanowad)
Ok. 20% na czynności spontaniczne i pożeracze czasu
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
18.11.2013
Zarządzanie ryzykiem projektu
Ryzyko – wszystko co może pójśd źle w projekcje, co spowoduje naruszenie celów projektów czyli
czasu, kosztu, poziomu wykorzystania oraz zakres projektu, są to potencjalne zagrożenia lub
okoliczności uniemożliwiające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz