wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami - strona 1 wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami - strona 2 wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
Przedmiot kooczy się egzaminem, w formie pisemnej (otwarte, pół-otwarte, zamknięte)
Nie udostępnia materiałów, więc należy notowad
Literatura:

Skalik J. „zarządzanie projektami”
Kerner H
Stabryła
Pawlak
Trocki
WWW.4pm.pl – bardzo fajna strona z artykułami, specyficzne dla projektów
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pokój: 805 Z
Certfikaty z zarządzania projektami (rodzaje certyfikacji):
 PMI ( WWW.pmi.org.pl )
o PMP
 3 lata (4500 h)
 35 h szkoleo
 200 pytao w języku angielskim
o CAMP
 1 rok (1500 h)
 23 h szkoleo
 150 pytao w języku angielskim
 IPMA ( www.spmp.org.pl )
o A
o B
o C
 Kosztuje 6000 zł
 Co 3 lata należy odnawiad
o D
 Kosztuje 1000 zł
 Bezterminowy
 PRINCE 2
o Practicioner
 Należy najpierw zrobid „foundation”
 Test trwa 4 h
 Należy odnawiad co 3-4 lat
o Foundation
 Kosztuje 220 £
 British council
 Test trwa 1 h
 Jest bezterminowy
30.09.2013
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
07.10.2013
Definicja projektu „projekt jest okresowym działaniem, realizowanym w celu stworzenie unikalnego
produktu lub usługi”
Magiczny trójkąt zarządzania projektem (rys. 1)
Koszt
Czas
Jakośd
zakres
Tab. Pogrzeb
ustalony
X
negocjowalny
X
X
X
ustalony
Koszt
Czas
Jakośd
zakres
Tab. Komunia
Miary sukcesu:optymalizowany
Na czas
W zakresie
W budżecie
optymalizowany
X
negocjowalny
X
X
X
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
07.10.2013
Lista czynników sukcesu:


Referencje klientów
Dalsze zlecenia
Przewaga techniczna
Zgodnośd z ogólną strategią organizacji
Zdrowie i bezpieczeostwo
Ochrona środowiska
Piramida sukcesu (rys. 2)
Poziom 1 – pierwszym poziomem, podstawowym jest zrealizowanie zakładanych celów
Poziom 2 – na drugim poziomie będą znajdowały się kryteria sukcesu
Poziom 3 – Trzeci poziom o kryteria wewnątrz-organizacyjne. Na tym poziomie powinno zostad
rozstrzygnięte:Wpływ na rozwój kultury organizacyjnej
Czy dany projekt zakłócił bieżącą działalności przedsiębiorstwa
Czy był zgodny z oczekiwaniami pracowników
Czy wpłyną na reputację firmy
Czy był realizowany zgodnie z procedurami
Czy był zgodny z ogólną strategią organizacji
Itp.
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
07.10.2013
Poziom 4 – czwarty poziom to kryteria określające relacje z otoczeniem, czyli oddziaływanie projektu
na zewnątrz organizacji. Czynnikami takimi mogą byd:

Wpływ na środowisko naturalne
Kwestie etyczne
Wpływ na społeczeostwo
Kontakty z lokalnymi władzami,
Itp.
Z kodeksu Postępowania Skanska S.A. wywodzi się Strategia pięciu zer. Jest ona wyrazem celów
odnoszących się do standardów pracy i obejmuje:

Wypadki
Stratne projekty
Naruszenia środowiskowe
Naruszenia etyki
usterki
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
14.10.2013
Rodzaje projektów wg pochodzenia zaspakajanej przez nie potrzeby


Projekty zewnętrzne – podejmowane dla zaspokojenia potrzeby zewnętrznej tzn. klientów
organizacji i opłacane przez nich
Projekty wewnętrzne –

(…)

… (rezerwa czasu i czynności, których nie sposób zaplanowad)
Ok. 20% na czynności spontaniczne i pożeracze czasu
Zarządzanie projektami
Marek Wąsowicz
18.11.2013
Zarządzanie ryzykiem projektu
Ryzyko – wszystko co może pójśd źle w projekcje, co spowoduje naruszenie celów projektów czyli
czasu, kosztu, poziomu wykorzystania oraz zakres projektu, są to potencjalne zagrożenia lub
okoliczności uniemożliwiające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz