Wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3437
Wyświetleń: 10255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - strona 1 Wykłady - strona 2 Wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma objętość 26 stron w formacie doc.
W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: region, regionalizm, regionalizacja, struktury samorządowe, makroregiony, subregiony, mikroregiony. Kolejne tematy realizowane podczas wykładów i opisane w notatce to: ewolucja praktyki polityki regionalnej, terytorium, dystrykty przemysłowe, paradygmat endogenicznego rozwoju regionalnego, mieszane koncepcje rozwoju regionalnego, podejście oddolne. Ponadto w dokumencie poruszone zostały także takie pojęcia jak: zjawisko klastrów, scope economics, sophia antipolis, paradygmat, teoria, doktryna. W dalszej części notatki pojawiają się zagadnienia: delokalizacja, kierunki działania nowej polityki regionalnej, europejska polityka regionalna, reforma funduszy strukturalnych. W tekście opisane zostały też takie pojęcia jak: zasada koncentracji, zasada dodawalności, zasada programowania, polityka rolna UE.

Region, regionalizm, regionalizacja
Region - to pojęcie bardzo wieloznaczne, polisemiczne;
o regionach można mówić w różnej skali przestrzennej i w związku z tym przez region rozumie się w stosunkach międzynarodowych ugrupowanie sąsiadujących ze sobą krajów (w tym sensie UE może być traktowana jako region, podobnie NAFTA i MERCOSUR) w tych przypadkach są to regiony międzynarodowe.
w mniejszej skali przestrzennej regionami są obszary stanowiące części poszczególnych państw.
Regiony (część państw) mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, w zależności od przyjętych kryteriów:
z punktu widzenia geografii fizycznej - kraj można podzielić na regiony graficzne, w którym kryterium delimitacji stanowić będą ukształtowanie powierzchni, usytuowanie, np. regiony górskie, wyżynne, nizinne, nadmorskie
ze względu na wspólną przeszłość historyczną i kulturę - regiony historyczno-kulturowe, np. Śląsk, Kaszuby, Małopolska
regiony ekonomiczne - obszary przestrzennie zwarte, posiadające przynajmniej 1 aglomerację miejską i charakteryzującą się szczególnymi formami zagospodarowania przestrzennego, odróżniającymi ją od otaczających obszarów, np. regiony przemysłowo-miejskie, przemysłowo-rolnicze, rolniczo-turystyczne, regiony metropolitalne. Kryterium są w tym przypadku cechy gospodarki na tym terenie. We wszystkich tych przypadkach granice tych regionów mogą być płynne, nie są perfekcyjnie wyznaczone.
regiony administracyjne - które mają precyzyjnie wyznaczone granice, są jednostkami podziału administracyjnego kraju. W przypadku regionów administracyjnych, które jednocześnie mają silną, bogatą przeszłość kulturową, mogą występować w nich tendencje secesjonistyczne, ale również może zrodzić się duże zaangażowanie mieszkańców w rozwój regionalny.
Regiony administracyjne mogą mieć różny status prawny, w państwach unitarnych (20 państw UE) regiony administracyjne mogą mieć status rządowy, rządowo-samorządowy, samorządowo-rządowy, samorządowy, w przypadku regionalizacji asymetrycznej mogą istnieć także region autonomiczne.
Regiony autonomiczne są kluczowe w przypadku państw złożonych.
Podziały regionalne w państwach europejskich są tak dalece zróżnicowane, że Rada Europy uznała, że jedynym wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich podmiotów jest fakt, iż podział regionalny występuje bezpośrednio poniżej szczebla centralnego (jest to najwyższy szczebel regionalizacji kraju).
W państwach członkowskich UE nie obowiązuje żaden model regionalizacji. Obowiązuje zasada autonomii instytucjonalnej (decyduje się o swoich instytucjach i podziale administracyj

(…)

… jest - sektor III - usługi dla ludności; sektor IV - usługi dla przedsiębiorstw (działalność badawczo-rozwojowa, usługi finansowe, usługi konsultingowe). Czynnikiem dynamizującym rozwój są coraz częściej usługi wyższego rzędu. Wpływ na paradygmat miała także teoria wymiany międzynarodowej. Stosownie do dominujących ówcześnie poglądów w paradygmacie rozwoju egzogenicznego dominowało podejście ilościowe (nacisk…
… przyniósł rok 1972, kiedy doszło do stworzenia znaczenia regionalnego dwóm funduszom wspólnotowy :
Europejski Fundusz Społeczny (który powstał w 1960 roku na podstawie traktatu Rzymskiego przeznaczał środki na wszystkie cele) i od tej pory musiał przekazywać 60% środków na wydatki w regionach zacofanych w rozwoju.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EFOiGR) => Funkcja orientacji…
…. Spójności został zintegrowany z funduszami strukturalnymi i będzie objęty programami, które finansują f. strukt., ale od 1.01.2007 liczba f. strukturalnych zmniejszy się do dwóch: EFRR i EFS ( Europejski Fundusz Społeczny). Dwa pozostałe fundusze ( Sekcja Orientacji F. Reg. oraz Instrument dot. Rybołówstwa) zostały zintegrowane ze Wspólną Polityką Rolną oraz wspólną polityką dot. rybołówstwa ( politykami…
… działania ).
Brak kapitału społecznego w Polsce może stanowić jeden z kierunków rozwoju kraju i rozwoju regionalnego.
Kolejnym z celów jest stworzenie otoczenia około - biznesowego sprzyjającego przedsiębiorczości, powstawaniu małych i średnich przedsiębiorstw. W tym otoczeniu działają różne instytucje: - finansowe ( ukierunkowane na wspomaganie MiSP),
- fundusze venture capital ( środki finansowe…
… na politykę spójności osiągnął ( 1993-1999) 35% budżetu WE.
Oprócz zmian finansowych, najwięcej zmian dotyczy F. Spójności. F. Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht. Ten nowy pakiet był formułowany w kontekście tego właśnie traktatu.
Traktat z Maastricht zapowiadał utworzenie Unii Monetarnej, a w protokole do niego sformułowano kryteria konwergencji warunkujące członkostwo państwa w U. Monetarnej…
… technologicznych i high -tech występuje od Londynu przez centralną Europę(kraje Benelux, Paryż, miasta niemiecki, Frankfurt, Mediolan(północne Włochy)
Ten obszar nazwano „błękitnym bananem”- obszar najlepiej zagospodarowany i o najwyższej dynamice rozwoju.
Obszar lokalizowania high-tech:European Sun-Belt, obszar Słonecznego
Pasa Europejskiego-wybrzeże Morza Śródziemnego, Barcelona, Marsylia, Roma
Wykazano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz