Wykład - Zarządzanie kapitałem własnym banku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie kapitałem własnym banku - strona 1 Wykład - Zarządzanie kapitałem własnym banku - strona 2 Wykład - Zarządzanie kapitałem własnym banku - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość
Zarządzanie kapitałem własnym banku
Oskar Kowalewski
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki
są obowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do
rozmiaru prowadzonej działalności
Prawo Bankowe
Na początku ub. stulecia stosunek kapitału banku do aktywów wynosił
średnio 20%, a obecnie stosunek ten wynosi blisko 8 %.
15.00%
Historyczny trend kapitału banku
Stopa wzrostu kapitału banku
13.00%
11.00%
Kapitał własny do aktywów ogółem
9.00%
7.00%
5.00%
3.00%
1.00%
19
35
19
38
19
41
19
44
19
47
19
50
19
53
19
56
19
59
19
62
19
65
19
68
19
71
19
74
19
77
19
80
19
83
19
86
19
89
19
92
19
95
19
98
20
01
-1.00%
Year
Prawo Bankowe art.32
Wnoszony przez założycieli banku kapitał
założycielski nie może być niższy od
równowartości w złotych 5.000.000 euro
przeliczonej według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu wydania
zezwolenia na utworzenie banku
Fundusze własne banku
Fundusze własne banku obejmują:
1) fundusze podstawowe banku,
2) fundusze uzupełniające banku w kwocie nie
przewyższającej funduszy podstawowych
banku,
3) pozycje pomniejszające fundusze własne banku
Standardy kapitałowe
Do połowowy lat 1980-tych wszystkie banki były
zobowiązane utrzymywać kapitał na minimalnym
podstawowym poziomie 5,5% oraz fundusze
własne na poziomie 6%.
Podstawowy poziom kapitał własnego składał się z
akcji zwykłych i uprzywilejowanych, zadłużenia
zamiennego oraz rezerw na straty kredytowe.
Umowa Bazylejska
W 1986 r. amerykańskie organy nadzoru zaproponowały,
aby banki utrzymywały fundusze własne na poziomie,
który odzwierciedlałby ryzyko ich aktywów.
W 1988 r propozycja ta została włączona do standardów
liczenia kapitałów własnych ważonych ryzykiem dla
banków w 12 państwach i określona terminem Umowa
Bazylejska.
Regulacje ta zaczęły obowiązywać od 1992 r. w większości
państw świata.
Warunki umowy Bazylejskiej zmieniały się, przede
wszystkim w odniesieniu co stanowi kapitał własny banku,
ale było dużo wspólnych elementów.
Minimalne wymagania kapitałowe odnoszą się do ryzyka
kredytowego, które stanowią element aktywów.
Kapitał akcyjny uważany jest za najbardziej krytyczny
rodzaj kapitału.
Minimalny udział kapitału został podniesiony do 8% sumy
funduszy własnych.
Wymagania kapitałowe zostały wystandaryzowane na
poziomie państw, aby ‘stworzyć wspólne pole gry.'
W Polsce bank jest obowiązany utrzymywać:
1. Fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość
w złotych 5 mln euro, z tym że wkłady niepieniężne nie mogą
przekroczyć 15% funduszy zasadniczych banku,
2. Sumę funduszy własnych oraz dodatkowych pozycji bilansu
banku pomniejszoną o kwotę przekroczenia progu
koncentracji kapitałowej na poziomie nie niższym niż suma
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów
ryzyka prowadzonej działalności.
2. Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej stanowi większa
z liczb określonych jako:
1) suma kwot, o które poszczególne znaczne pakiety akcji lub
udziałów przekraczają 15%

(…)

… + przychody z
udziałów lub akcji + wynik operacji finansowych + wynik z pozycji wymiany
Zadania w zakresie Filaru II
Poziom Filaru II – wewnętrzne procesy szacowania kapitału wewnętrznego
zgodne z profilem ryzyka w danym banku.
Typowe rodzaje ryzyka w bankach, nie ujęte w Filarze I, to przede wszystkim:
• ryzyko koncentracji,
• ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
ryzyko płynności,
• metoda…
… awaryjnego obciąża
kapitał wewnętrzny.
Ryzyko stopy procentowej
w księdze bankowej
Badanie, w jakim stopniu wynik finansowy banku i jego wartość są narażone
na skutki zmian rynkowych stóp procentowych. Chodzi o niedopasowanie
terminów przeszacowania aktywów i pasywów oraz niedopasowania
stawek oprocentowania aktywów i pasywów.
Pomiar ryzyka uwzględnia miarę ryzyka rozumianą jako:
• wielkość oczekiwanej straty
• prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
Pomiar ryzyka stopy procentowej:
• Metoda luki przeszacowania (GAP)
• Metoda ryzyka bazowego
• Metoda ryzyka opcji klienta
• Metoda elastyczności krzywej dochodowości
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka stopy
procentowej w portfelu bankowym
W planie finansowym banku wynik procentowy obliczony jest przy
założeniu określonego poziomu rynkowych stóp…
….
Im większy akceptowany poziom ryzyka stopy procentowej, tym większy
efekt testu warunków skrajnych i większa kwota obciążenie kapitału
wewnętrznego.
Testowanie warunków skrajnych
Testowanie warunków skrajnych jest metodą stosowaną do zarządzania
różnymi rodzajami ryzyka. Pozwalają one ocenić wartość kapitału
wewnętrznego w warunkach skrajnie niekorzystnych. Testy warunków
skrajnych przeprowadza…
… go:
ryzyko kredytowe
w obszarze ryzyka rynkowego:
ryzyko walutowe (jeśli pozycja walutowa całkowita przewyższa
2% funduszy własnych banku),
ryzyko cen towarów (jeśli występują)
przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych
zaangażowań
przekroczenia progu koncentracji kapitałowej
ryzyko operacyjne
Ryzyko kredytowe – metoda standardowa
Ekspozycje dzieli się na 16. klasy ekspozycji.
Zarządzanie…
… pomniejszające fundusze własne banku, które
stanowią:
a) brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością
banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym
odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw
celowych banku,
b) inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone
przez Komisję Nadzoru Bankowego.
Fundusze podstawowe banku
Fundusze zasadnicze banku z wyłączeniem akcji i
udziałów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz