Wykład - Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk w bankach komercyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk w bankach komercyjnych - strona 1 Wykład - Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk w bankach komercyjnych - strona 2 Wykład - Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk w bankach komercyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość
Definicja oraz rodzaje podstawowych ryzyk
w bankach komercyjnych
Oskar Kowalewski
Działalność bankowa stanowi
równowagę między zyskiem a ryzykiem
Kryzys bankowe w latach 1970-2000
Źródło: Caprio and Klingebiel (1999).
Kryzys w systemie bankowym
Kryzysy banków
Brak kryzysów
Brak informacji
Zarządzanie ryzykiem w banku
Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO)
W banku komitet zarządzania aktywami i
pasywami (ALCO) koordynuje wszelkie decyzji
oraz strategie, które mają wpływ na ryzyko
wyniku finansowego banku oraz jego cele z
zakresu rentowności.
ALCO to zebranie najważniejszych dyrektorów
banku zajmujących się kredytami, skarbem,
inwestycjami.
Zarządzanie ryzykiem w banku
Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO)
Treasury (skarb) zarządza płynnością w banku oraz
zarządza ryzykiem stóp procentowych
Trading (inwestycje) zarządza ryzykiem rynkowym/stóp
procentowych
Komercyjna działalność bankowa nie zawiera
bezpośrednio ryzyka rynkowego i stóp procentowych
Zarządzanie ryzykiem w banku
Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO)
ALCO:
• zarządza aktywami i
pasywami w zakresie
ryzyka płynności,
zapadalności oraz
wartości netto
• ustala limity ryzyka dla
poszczególnych
obszarów np.
rynkowego, walutowego,
kredytowego
Ryzyko w działalności banków
Na tym wykładzie zostaną zaprezentowane podstawowe
ryzyka, które występują w działalności instytucji
bankowych:
– ryzyko płynności, stóp procentowych, ryzyko
rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko instrumentów
pozabilansowych, ryzyko operacji walutowych, ryzyko
operacyjne, ryzyko krajowe, ryzyko upadłości
Warto zwrócić uwagę, że część z tych ryzyk jest nie tylko
charakterystyczne dla banków, ale także dla instytucji
finansowych, jak i przedsiębiorstw nie-finansowych.
Ryzyko płynności
Ryzyko wiąże się z niemożnością uzyskania
środków finansowych na terminowe pokrycie
zobowiązań banku bez ponoszenia dodatkowych
strat
– wysokie koszty pozyskania funduszy zewnętrznych lub niska cena
ze sprzedaży aktywów
Może spowodować panikę (run)
– panika może spowodować, że problem z płynnością zakończy się
niewypłacalnością,
– ryzyko systematyczne panik bankowych.
Przykład: 1985, kasa oszczędności z Ohio, która była ubezpieczona
przez BFG Ohio
Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko stóp procentowych wynika z funkcji pośrednictwa
na rynku
– niedopasowanie terminów zapadalności aktywów oraz pasywów
• zróżnicowanie w zakresie oddziaływania stóp procentowych ma
wpływ na wartość aktywów i pasywów, ale także kapitałów banku
– zabezpieczenie aktywów oraz pasywów przed ryzykiem stanowi
duży problem dla banku
• niezgodnie z funkcją transformacyjną banku
Ryzyko refinansowania.
Ryzyko re-inwestycji.
Ryzyko rynkowe
Ryzyko to wiąże się ze zmianą notowań lub cen, w
przypadku działań inwestycyjnych, zmiany stóp
procentowych, kursów walut, cen nieruchomości itd.
Przykłady:
- spadek rubla
- DJIA spadł o 12.5% w ciągu 2 tygodni w czerwcu 2002
- wysokie zaangażowanie w portfel handlowy w stosunku
do portfela kredytowego zwiększa ryzyko rynkowe
Nadużycia

(…)

… Value at Risk (VAR)
– metody oceny krótkoterminowego ryzyka
Daily Earnings at Risk (DEAR)
Wykorzystanie metod z zakresu sekurytyzacji w
celu zarządzania płynnością aktywów oraz
pasywów w banku
Ryzyko kredytowe
Ryzyko to wiąże się z niemożnością (lub brakiem chęci)
wypełnienia zobowiązań finansowych przez podmiot
współpracujący – kredytobiorcę:
– ryzyko kredytowe specyficzne
– ryzyko kredytowe…
… walutowych
• Bank może posiadać pozycje długie oraz krótki w
różnych walutach
• Stopy zwrotu z różnych walut oraz inwestycji krajowych
mogą być nieskorelowane
• Kursy FX mogą być nieskorelowane
– Przykład: $/€ może wzrastać podczas $/¥ spadać
• Stosunek między ¥ a € może się zmieniać w czasie
Niezdywersyfikowana działalność zagraniczna może
spowodować istotne ryzyko walutowe
Ryzyko operacji walutowych…
… wartości walut na rynkach finansowych
kryzys bankowy
problem z obsługą długu krótkoterminowego
upadłość wielu przedsiębiorstw
kryzys społeczny, wzrost bezrobocia
Ryzyko operacji walutowych
Warto zwrócić uwagę, że zabezpieczanie się
przed ryzykiem walutowym (hedging) wymaga
dopasowania struktury aktywów oraz pasywów
w banku w zakresie okresów zapadalności
(duracji)
– W innym przypadku ryzyko…
…, co oznacza różne
alternatywne kombinacje poziomu kursu walutowego.
Ryzyko makroekonomiczne
Kryzys drugiej generacji
Obstfeld (1996): Rząd przygotowany do zwalczania
zewnętrznych spekulantów walutowych, co prowadzi do
różnych punktów równowagi
• istnieje trzech agentów
• rząd sprzedaje rezerwy walutowe, aby utrzymać
ustalony poziom kursu walutowego
• dwóch prywatnych właścicieli waluty krajowej, którzy
mogą ją utrzymywać bądź sprzedać w zamian za walutę
zagraniczną
– każdy spekulant ma rezerwy wysokości 6
– koszty transakcyjne wynoszą 1
– kiedy rząd nie będzie miał już rezerw walutowych będzie
zmuszony zdewaluować walutę o 50%.
Wysokie rezerwy walutowe
Gra wysokich rezerw: rządowe rezerwy = 20
Trader 2
Hold
Trader 1 Hold
0,0
Sell
-1,0
Sell
0,-1
-1,-1
• nie ma dewaluacji, gdyż rząd utrzymuje rezerwy
walutowe…
… do zagranicznych stóp
procentowych pozostanie.
Ryzyko operacyjne
Ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z
niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i
systemów lub też ze zdarzeń zewnętrznych (w tym
ryzyko prawne)
– zakłada ryzyko strategiczne oraz utraty reputacji
Wzrost rozwiązań technologicznych
Ryzyko operacyjne
Procesy
• Błędne rozliczenie transakcji
• Błędna wycena
Ludzie
Defraudacja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz