Wykład z korporacji finansowych: Stan przygotowań do euro w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z korporacji finansowych: Stan przygotowań do euro w Polsce - strona 1 Wykład z korporacji finansowych: Stan przygotowań do euro w Polsce - strona 2 Wykład z korporacji finansowych: Stan przygotowań do euro w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Stan przygotowa ń  do  wprowadzenia euro w Polsce  wprowadzenia euro w Polsce Kamila Gierejko Monika Trendak Dokumenty określające harmonogram  przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce: Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia  Euro  Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy  Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę Kryteria konwergencji •  wysoki stopie ń  stabilno ś ci cen , czyli inflacja nie wy sza ni  o 1,5 punktu  procentowego od średniej z trzech krajów UE o najni szej inflacji;  •  stabilno ść  finansów publicznych , co oznacza nie większy od 3% PKB deficyt  sektora publicznego oraz nie większy od 60% PKB poziom długu publicznego  •  stabilno ść  kursu walutowego , co oznacza przestrzeganie co najmniej przez dwa  •  stabilno ść  kursu walutowego , co oznacza przestrzeganie co najmniej przez dwa lata przedziału wahań kursowych dozwolonych przez Mechanizm Kursów  Walutowych  (+/- 15%) •  trwało ść  osi ą gni ę tej konwergencji , potwierdzona zbie nością  długoterminowych stóp procentowych, które powinny być nie więcej ni  o 2,0  punkty procentowe wy sze od odnotowanych w trzech krajach UE o najni szej  inflacji.  Kryteria konwergencji a Polska Kryterium/Wska ź nik  Opis  Inflacja 2,6% – równa wartości referencyjnej  Sytuacja fiskalna  Polska objęta jest procedurą nadmiernego  deficytu ze względu na deficyt sektora  Sytuacja fiskalna  deficytu ze względu na deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych  powy ej 3% PKB.  Kurs walutowy  Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM  II  Ś rednia długoterminowa  stopa procentowa 5,8% ERM II Exchange Rate Mechanism , czyli mechanizm kursu  walutowego będącego przedsionkiem strefy euro,  wprowadzony w celu redukcji wahań kursowych  walut państw członkowskich UE.  walut państw członkowskich UE. Mechanizm stabilizacji walut krajowych był  niezbędny w procesie tworzenia Unii Gospodarczej i  Walutowej oraz do wprowadzenia wspólnej waluty – euro. MAPA DROGOWA PRZYJ Ę CIA  EURO PRZEZ POLSK Ę Etapy procesu wprowadzania euro: etap I – przed włączeniem złotego do ERM II; etap II – od momentu włączenia złotego do ERM II do decyzji  Rady ECOFIN o uchyleniu derogacji; Rady ECOFIN o uchyleniu derogacji etap III – od decyzji Rady ECOFIN o uchyleniu derogacji do  momentu przystąpienia do strefy euro; etap IV – wprowadzenie euro do obiegu i wycofanie z obiegu  złotego. Harmonogram OBSZAR DZIAŁANIE Polityka gospodarcza

(…)

… Stan przygotowań do
wprowadzenia euro w Polsce
Kamila Gierejko
Monika Trendak
Dokumenty określające harmonogram
przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce:
Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia
Euro
Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy
Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę
Kryteria konwergencji
• wysoki stopień stabilności cen, czyli inflacja nie wy sza ni o 1,5 punktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz