Integracja monetarna we Wspólnocie Europejskiej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja monetarna we Wspólnocie Europejskiej- opracowanie - strona 1 Integracja monetarna we Wspólnocie Europejskiej- opracowanie - strona 2 Integracja monetarna we Wspólnocie Europejskiej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Integracja monetarna we
Wspólnocie Europejskiej
Integracja monetarna
Etapy integracji gospodarczej:
• strefa wolnego handlu
• unia celna
• wspólny rynek
• unia walutowa i gospodarcza
• unia polityczna
Unia monetarna (walutowa) – jest rozwinięciem wspólnego rynku.
Wnosi ona dodatkowo dwa zasadnicze elementy: wspólny rynek
kapitałowy (w tym finansowy), integrujących się krajów, oraz unię
kursową (unię tę można zrealizować przez wprowadzenie pełnej
wymienialności walut tych krajów lub przez stosowanie we
wzajemnych rozliczeniach wspólnej waluty).
Waluta Euro
Euro - jest jednym z najważniejszych efektów procesu integracji gospodarczej
zapoczątkowanej w Europie Zachodniej ponad pół wieku temu.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. waluta ta zastąpiła waluty jedenastu krajów
Unii Europejskiej, które stały się pełnymi członkami Unii Gospodarczej
i Walutowej (UGW). Kraje te, rezygnując ze swych narodowych pieniędzy,
ustanowiły obszar jednowalutowy – strefę euro (eurozone, euro area).
Funkcje waluty międzynarodowej
Tabela 1
Funkcje walut międzynarodowych
Funkcje pieniądza
Zastosowanie waluty w Zastosowanie w sferze
sferze prywatnej
oficjalnej (poza
(poza krajem emisji)
krajem emisji)
Miernik wartości
Notowanie cen i
fakturowanie
Podstawa określania
kursów walutowych
Środek płatniczy
Waluta transakcyjna
1) w handlu
międzynarodowym
2) w wymianie walut
Waluta interwencyjna
Środek akumulacji
Waluta inwestycyjna
Waluta rezerwowa
Źródło: Oręziak L.: Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
Wspólny obszar walutowy
Wspólny obszar walutowy - to terytorium obejmujące kraje lub regiony
posługujące się jedną wspólną walutą bądź wieloma walutami, jeśli kursy ich
walut są usztywnione względem siebie i stosują zbiorowy kurs wobec walut
krajów trzecich.
Tabela 2
Państwa strefy euro
Członkowie UGiW i
UE
Austria, Belgia, Cypr, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Malta, Portugalia,
Luksemburg, Niemcy,
Słowacja, Słowenia, Włochy
Członkowie UGiW
spoza UE
Monako, San Marino, Watykan
Pozostałe państwa
spoza UE
Andora, Czarnogóra, Kosowo
Źródło:
http://nortus.pinger.pl/m/649423/strefa-euro-powieksza-sie
, dostęp z dnia 17.03.2013.
Cechy optymalnego obszaru
walutowego
1. Mała asymetria szoków
doznawanych przez regiony
w danej strefie
2. Znaczna elastyczność
rynków pracy (rozumiana
jako elastyczność płac i
mobilność siły roboczej)
3. Wysoki stopień integracji
finansowej
4. Wzajemna otwartość krajów
Cechy optymalnego obszaru
walutowego
5. Znaczna dywersyfikacja
struktury produkcji i eksportu
kraju
6. Kraje tworzące wspólny obszar
powinny charakteryzować się
wspólnym tempem wzrostu cen
oraz podobnymi preferencjami
co do poziomu inflacji
7. Niewielka zmienność realnego
kursu walutowego
Zalety wspólnego obszaru
walutowego
• Likwidacja ryzyka
kursowego,
Wspólny rynek finansowy
dający lepszy dostęp do
źródeł finansowania,
Likwidacja kosztów
transakcyjnych,
Rozwój wymiany handlowej
jako stymulator
konkurencji,

(…)

…, czyli
Mechanizm Kursów
Wymiany Walut (ERM)
– system kredytowy banków
centralnych
Przygotowania do Unii
gospodarczej i walutowej
• 1986 r. – podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego.

Ustalenie harmonogramu dochodzenia do wspólnego
rynku
Kwiecień 1989 r. – opublikowanie Raportu DelorsaPrzedstawienie podstawowych założeń UGW
Zdefiniowanie poszczególnych etapów tworzenia UGW
Raport Delorsa podstawą…
… niezależności
krajowych banków centralnych
– Prace przygotowawcze do trzeciego etapu
Trzy etapy unii gospodarczej i
walutowej
• III etap – styczeń 1999 r.
– Określenie nieodwołalnych kursów wymiany walut
krajowych na euro
– Wprowadzenie euro
– Prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej przez
Europejski System Banków Centralnych
– Wejście w życie wewnątrzunijnego mechanizmu
kursowego (ERM II)
– Wejście w życie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz