Waluta euro

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Waluta euro - strona 1 Waluta euro - strona 2 Waluta euro - strona 3

Fragment notatki:

Rok 1999 był początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. 1 stycznia tego roku weszła bowiem w życie Unia Gospo­darcza i Walutowa (Economic and Monetary Union - EMU), w ramach której wprowadzono nową, wspólną dla wszystkich członków UWG, wa­lutę - EURO. Docelowo zastąpiła ona waluty narodowe krajów członkow­skich Unii. To wydarzenie miało wpływ na wszystkie firmy pro­wadzące jakiekolwiek rozliczenia w dowolnej walucie naro­dowej EMU, a także na wszystkie banki, które prowadziły rozliczenia międzyna­rodowe.
GENEZA WSPÓŁCZESNEGO PIENIĄDZA EUROPEJSKIEGO
Pozornie historia euro jest bardzo krótka. Wszak zaczęło funkcjonować 1 stycznia 1999 roku. Ale euro nie powstało z niczego. Jest konsekwencją procesów integracyjnych w Europie, które sięgają już początków lat 50-ych XX wieku. Rozwiązania monetarne zastosowane dla euro są wynikiem współpracy walutowej w Europie, a szczególnie doświadczeń zdobytych podczas funkcjonowania poprzedniej formy wspólnego pieniądza europejskiego, jaką było ECU. Euro jest również wynikiem przemian, jakim podlegał światowy system walutowy. Próby gospodarczego jednoczenia współczesnej Europy rozpoczęły się niedługo po zakończeniu II wojny światowej. W 1950 roku były francuski premier Robert Schuman zaproponował połączenie europejskich zasobów węgla i stali, a w 1951 roku Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały w Paryżu traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wspomniana „szóstka” 25 marca 1957 roku podpisała w Rzymie Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG) i Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Euroatom). W ciągu następnego, blisko trzydziestoletniego okresu przyjęto do wspólnoty Danię, Irlandię, Wielką Brytanię, Grecję, Hiszpanię i Portugalię. W 1986 roku była więc już „dwunastka”, czego symbolicznym wyrazem stał się krąg złożony z 12 złotych gwiazd na ciemnoniebieskim tle flagi będącej znakiem jednoczącej się Europy. Choć porozumienie o stworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego zawarte w 1978 roku w Bremie nie zakładało jeszcze stworzenia jednolitej europejskiej waluty, to jednak właśnie podczas posiedzenia Rady Europejskiej stworzono ECU. Miał to być wspólny mianownik dla walut narodowych, z których tworzy się walutowy koszyk. European Currency Unit („ecu” to również nazwa francuskiej monety bitej w XIII wieku) od czasu powstania ERM ( Exchange Rate Mechanism - Mechanizm Kursu Walutowego) spełniało trzy funkcje: było punktem odniesienia do ustalenia parytetów walut europejskich,
pełniło rolę monetarną (było środkiem płatniczym przy operacjach interwencyjnych i kredytowych,
było walutą obowiązującą przy rozliczeniach pomiędzy władzami monetarnymi, a instytucjami EWG (obecnie Unii Europejskiej).


(…)

… wprowadzone przepi­sy prawne regulujące zamianę marki niemieckiej na euro.
KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
spadek inflacji;
stabilizacja kursów walutowych,
zbieżność stóp procentowych,
eliminacja ryzyka walutowego,
zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut,
większa efektywność i płynność rynków finansowych,
wyrównanie poziomu cen na terenie UWG,
ułatwienia w podróżowaniu,
ułatwienie…
… przyjęcia państw - członków UE do składu UGW będzie trwałe spełnienie tzw. kryteriów zbieżności gospodarczej (konwergencji), które określono w odpowiednich protokołach Traktatu. W istocie było to wyznaczenie pięciu parametrów ekonomicznych, których spełnienie dawało przepustkę do „gospodarczej ekstraklasy” państw UE. KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Polityka monetarna w ramach UGW…
… i zbliża się do poziomu obowiązującego w zado­walającym tempie.
ROZMIARY UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Pięć podstawowych wskaźników finansowych, określanych mianem kryteriów zbieżności gospodarczej spełniły: Anglia, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy. Do UGW nie weszły 4 kraje członkowskie UE: Wielka Brytania i Dania- przeciwne temu…
… strony pojawiają się wątpliwości związane z opisywanym wyżej „naciąganiem” kryteriów. Rekomendując wspomnianą jedenastkę Komisja Europejska i Europejski Instytut Walutowy wyraziły jednocześnie „zaniepokojenia co do wysokości deficytu budżetowego większości kandydatów i metod, jakie stosują w celu poprawy kondycji finansowej”.
ETAPY WPROWADZENIA EURO
Podczas szczytu w Madrycie 15 grudnia 1995…
… więcej korzyści, jakie może ze sobą przynosić ściślejsza współpraca w ramach systemu monetarnego. Za datę rozpoczęcia procesu przechodzenia od Europejskiego Systemu Walutowego do Europejskiej Unii Walutowej, której końcową fazą miała być jedna wspólna waluta przyjęto czerwiec 1988 roku, kiedy to w Hanowerze obradowała Rada Europejska. Rozpoczęła wówczas pracę komisja mająca opracować projekt unii gospodarczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz