Euro nowy pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Euro nowy pieniądz - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie referatu na temat Euro-nowy pieniądz Unii porusza takie zagadnienia, jak: kryteria konwergencji z Maastricht, etapy wprowadzenia oraz podsumowanie zagadnienia.

Euro - nowy pieniądz Unii
Kryteria, które muszą spełnić państwa członkowskie chcące wejść do unii gospodarczo - walutowej zostały przedstawione w załączniku do Traktatu. Kryteria konwergencji z Maastricht:
1. stabilność cen - średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie dotyczące spełnienia kryteriów spójności nie powinna być wyższa niż 1.5 punktu procentowego od wskaźnika odnotowanego w trzech najlepszych pod tym względem krajach
2. deficyt budżetowy - nie może przekroczyć 3% produktu krajowego brutto (PKB)
3. dług publiczny - nie może osiągnąć wartości powyżej 60% PKB
4. stopy procentowe - wysokość średniej nominalnej długookresowej stopy procentowej nie może przekroczyć o więcej niż 2 punkty procentowe średniej nominalnej długookresowej stopy procentowej w trzech krajach członkowskich o najniższym rocznym wskaźniku inflacji
5. udział w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) - państwa członkowskie muszą bez większych napięć stosować się do wahań kursów przewidzianych w ramach mechanizmu kursowego przynajmniej w okresie 2 lat przed badaniem zdolności spełnienia kryteriów. Ewentualna dewaluacja może być przeprowadzona jedynie za zgodą pozostałych państw członkowskich.
I ETAP (1 lipca 1990 - 31 grudnia 1993) W tym okresie państwa członkowskie realizowały tworzenie wspólnego obszaru finansowego, zliberalizowały rynek usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz obrót papierami wartościowymi. Od lipca 1990 zostały zniesione bariery, tym samym przestały istnieć ograniczenia dla swobody przepływu kapitału. W tym czasie wzmocniono także koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich. Zacieśniona została współpraca narodowych banków centralnych.
II ETAP (1 stycznia 1994 - 31 grudnia 1998) W tym okresie banki centralne muszą uzyskać całkowitą niezależność od rządów państw członkowskich. Wprowadzono więc zakaz zaciągania pożyczek przez rządy w bankach centralnych. Oznacza to zniesienie uprzywilejowanego dostępu sektora publicznego do instytucji finansowych. W 1995 roku potwierdzono chęć rozpoczęcia realizacji trzeciego etapu w 1999 roku.
1 czerwca 1998 roku powołano do życia Europejski Bank Centralny (European Central Bank).
W drugim etapie dokonano oceny spełniania kryteriów kwalifikujących kraje członkowskie do unii walutowej. Szczyt Rady Europejskiej w Cardiff (15-16 czerwca 1998 ) przyniósł potwierdzenie, że 1 stycznia 1999 roku do strefy euro wejdą: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy.
III ETAP (rozpocznie się 1 stycznia 1999) Wówczas nastąpi usztywnienie kursów centralnych pomiędzy walutami państw zakwalifikowanych do unii walutowej. Miejsce Europejskiej Jednostki Walutowej (ecu), waluty koszykowej zajmie pełnoprawna samodzielna jednostka walutowa euro. Jej wprowadzanie będzie odbywało się stopniowo.

(…)

… wycofywaniu walut narodowych i wprowadzaniu banknotów i monet euro. Rozpocznie się w 2002 roku.
Komisja Europejska na konferencji w Maastricht ustaliła warunki gospodarcze znane pod nazwą “kryteria spójności”. Do warunków tych należą: dług publiczny, deficyt budżetowy, inflacja oraz kurs walutowy. Kryteria te musiały zostać spełnione przez państwa członkowskie aby przystąpić do unii monetarnej. Kryteriom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz