Europejska unia gospodarcza i walutowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska unia gospodarcza i walutowa - strona 1 Europejska unia gospodarcza i walutowa - strona 2 Europejska unia gospodarcza i walutowa - strona 3

Fragment notatki:

EMU I EURO
W grudniu 1991r. w Maastricht Rada Europy uzgodniła traktat powołujący UE. Został on podpisany 7 lutego 92r. i wszedł w życie 1 listopada 93r. Na jego mocy wprowadzono do traktatu rzymskiego EWG poprawi i uzupełnienia dotyczące budowy UGW. (EWG powołano w traktacie rzymskim 25 marca 1957, nie przewidziano utworzenia Unii walutowej. Art. 105-109 dotyczyły ogólnych zagadnień współpracy walutowej)
Postanowienia Traktatu z Maastricht określają:
- kryteria jakie muszą spełniać kraje UE, aby wejść do UGW, - realizację narodowych polityk budżetowych w obrębie Unii, - zasady funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego, - harmonogram tworzenia UGiW, - procedury podejmowania decyzji przez instytucje Wspólnot.
Utworzenia EMU miało przebiegać w trzech etapach i trwać od 8-10 lat.
Pierwszy etap trwał od lipca 1990r. do końca 93r.
Europejski System Walutowy-13 marca 1979r.-ECU-sztuczna waluta spełniająca w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym
W czerwcu 88r. na spotkaniu Rady Europejskiej w Hanowerze postanowiono powołać Komitet ds. Badań nad UGiW, pod kierownictwem Jacquez Delorsa, ówczesnego przewodniczącego Komisji.Komitet przedstawił w kwietniu 89r. raport określający cele przyszłej Unii Walutowej.Komitet zaproponował osiągnięcie pełnej UGiW w 3 etapach, poprzez zacieśnianie koordynacji polityki GiW, aż do powołania niezależnego Europejskiego Banku Centralnego i stworzenia wspólnej waluty.Podkeslano również potrzebę zdyscyplinowania polityki fiskalnej.
na podstawie raportu Komitetu Delorsa Rada Europejska na posiedzeniu w Madrycie w czerwcu 1989 postanowiła rozpocząć realizację1-wszego etapu
Obejmował kroki dostosowawcze i liberalizacyjne, wzmocnienie koordynacji polityki gosp. (szczególnie pieniężnej) oraz dokonywanie przez Radę oceny postępu poszczególnych państw w zakresie zbieżności gosp.-finansowej.
Drugi etap rozpoczął się 1 stycznia 94r. i wiązał się z utworzeniem instytucji potrzebnych do realizacji EMU.
01.01.94 r. rozpoczął działalność Europejski Instytut Monetarny (EMI) powołany decyzją Rady Europejskiej z grudnia 93r. Zastąpił on komitet Gubernatorów Banków centralnych stanowi zalążek przyszłego Europejskiego BC.
Głównym zadaniem Instytutu była poprawa koordynacji polityki pieniężnej krajów członkowskich. Do końca tego etapu BC miały uzyskać pełną niezależność od rządów
Na szczycie UE w Madrycie w grudniu 95r. wyrażono wolę przejścia do trzeciego etapu EMU począwszy od 1 stycznia 99r. Ustalono nazwę przyszłej wspólnej waluty- EURO. Postanowiono, że banknoty będą miały nominały 5,10,20,50,100,200,500 euro i że będzie też 8 monet od 2 do 1/100 euro (później nadano jej nazwę centa).


(…)

… wysłuchani przez właściwe komisje Parlamentu Europejskiego.
Europejski System Banków Centralnych
Najważniejsze znaczenie dla utworzenia UGiW miało powołanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), składającego się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych banków centralnych, działających według wytycznych i instrukcji EBC. EBC posiada najszerszą zdolność do czynności prawnych, jaką…
Gospodarczej i Walutowej do przestrzegania deficytu budżetowego na poziomie maksymalnie 3% PKB) będący swoistym kodeksem postępowania w zakresie spełniania budżetowego kryterium zbieżności. Pakt ten ma zapewnić dyscyplinę fiskalną i stabilność cen na terenie EMU.
Kwalifikacja krajów do udziału w EMU została zaplanowana na wiosnę 98r. Kraje które miały wejść musiały spełniać kryteria zbieżności wyznaczone w traktacie traktacie Maastricht. Oceny tej dokonano na podstawie wyników gospod. Osiągniętych Osiągniętych 97r.
Kryteria zbieżności (Konwergencji) to:
1. Kryterium stabilności cen - przeciętna stopa inflacji nie może przekraczać więcej niż 1,5% średniej stopy inf. W 3 krajach UE, w których jest ona najniższa.
2. Kryterium udziału w mechanizmie kursowym Europ. Systemu walutowego - waluta kraju kandydującego…
… euro = 340,750 drachm (2000r.)
Skutki utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
Dodatnie skutki utworzenia UGiW
Spośród pozytywnych skutków powstania UGiW do najważniejszych należą:
- likwidacja kosztów wymiany walut, duże oszczędności, - eliminacja ryzyka kursowego w operacjach przedsiębiorstw i banków, - lepsze planowanie produkcji, rozwinięcie produkcji na skalę całego rynku europejskiego, - większa…
… - średnia nominalna długookresowa stopa procentowa nie powinna być wyższa o więcej niż 2 punkty procentowe od średniej st. % w krajach Unii Europejskiej o najniższym poziomie.
Komisja Europejska zarekomendowała w marcu 1998 roku 11 krajów które spełniły kryteria konwergencji: Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię i Włochy. Nie wszystkie kraje UE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz