wykład X- konwersja złotego na euro

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład X- konwersja złotego na euro - strona 1 wykład X- konwersja złotego na euro - strona 2

Fragment notatki:


Konwersja złotego na euro
Konsekwencje konwersji
Z punktu widzenia gospodarki realnej-skala makro- i mikroekonomiczna
Z punktu widzenia rynków finansowych
Skala makroekonomiczna
Długookresowe tendencje jako skutek integracji gospodarczej i politycznej Wzrost wiarygodności polityki gospodarczej
Skala mikroekonomiczna
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Eliminacja ryzyka kursowego oraz kosztów wymiany waluty Skutki z punktu widzenia rynków finansowych
Obniżenie premii za ryzyko papierów wartościowych denominowanych w PLN
Integracja rynku finansowego Ułatwiony dostęp do zagranicznych oszczędności
Możliwość szerszej geograficznej dywersyfikacji ryzyka Wymogi konwersji
Spełnienie kryteriów z Maastricht
Kwestia uczestnictwa PLN w ERM II
Kwestia uczestnictwa PLN w ERM II
Konieczność ustalenia parytetu centralnego
Znaczne wahania KW PLN
Ryzyko ataków spekulacyjnych
Konieczność ustalenia parytetu centralnego
Kurs równowagi PLN
Metody wyznaczania
Wyniki badań empirycznych
Kurs równowagi PLN
Modele kursu równowagi oparte na PPP
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
KW równowagi oparty na efekcie B-S
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
Kurs równowagi fundamentalnej
Model NATREX
Model FEER- kurs równowagi fundamentalnej
Modele równowagi ogólnej
Uwzględnienie wielu cech gospodarki
Złożony model strukturalny
Konieczność uwzględnienia procesu konwergencji
Wybór parytetu centralnego- wnioski
Konieczność uwzględnienia tendencji aprecjacji KW PLN
Efekt Balassy-Samuelsona
Skutki niedowartościowania vs. przewartościowania KW centralnego
Traktat z Maastricht - możliwa rewaluacja brak możliwości dewaluacji w ERM II Poziom parytetu centralnego a antycykliczna polityka gospodarcza
ERM II a ryzyko ataków spekulacyjnych
Zmiana systemu KW
Rola oczekiwań
Szeroki przedział wahań kursu walutowego w ERM II
Niemożliwa triada celów
Poziom nominalnych i realnych stóp procentowych - czynnik napływu kapitału
Doświadczenia innych krajów -duże dewaluacje
Integracja rynków finansowych
Stan, w którym wszyscy uczestnicy rynku finansowego mają równy dostęp do niego a ich działalność podlega jednolitym zasadom
Homogeniczne oczekiwania premii za ryzyko
Prawo jednej ceny
Identyczne papiery wartościowe denominowane w różnych walutach dają taką samą stopę zwrotu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz