Wykład VIII z podstaw prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład VIII z podstaw prawa - strona 1 Wykład VIII z podstaw prawa - strona 2 Wykład VIII z podstaw prawa - strona 3

Fragment notatki:


OBOWIĄZYWANIE PRAWA:
OBOWIĄZYWANIE W PRZESTRZENI - prawo wewnętrzne obowiązuje na całym terytorium państwa, którego organy je ustanowiły lub jego fragmencie administracyjnym (prawo miejscowe). OBOWIĄZYWANIE PRAWA W CZASIE - dla każdej normy istnieje moment początkowy i końcowy obowiązywania.
Wejście w życie aktu prawnego 14 dni od jego opublikowania chyba, że inna data została wskazana przez ustawodawcę ( VACATIO LEGIS- SPOCZYNEK PRAWA) art. 243 konstytucji „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia”
art. 4 ustęp 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2007 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych „akt normatywny, zawierający przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi inny termin…” ZASADY NIESPRZECZNOŚCI NORM I REGUŁY KOLIZYJNE:
regułę hierarchiczną ( lex superior derogat legi interiori ), zgodnie z którą norma o wyższej mocy prawnej uchyla normę o niższej mocy bez względu na to, w jakim czasie obydwie normy weszły w życie i bez względu na to, która z nich jest bardziej ogólna;
regułę chronologiczną ( lex posterior derogat legi priori ), zgodnie z którą akt normatywny później wydany uchyla akt wcześniejszy pod warunkiem, że akt późniejszy ma co najmniej taką samą moc prawną jak akt wcześniejszy;
regułę merytoryczną ( lex specialis derogat legi generali ), zgodnie z którą norma bardziej szczegółowa wyłącza zastosowanie normy bardziej ogólnej. Lex specialis nie pozbawia zatem lex generali mocy obowiązującej.
LUKI W PRAWIE:
Luka konstrukcyjna polega na braku elementów konstruujących ważność czynności konwencjonalnych, np. norma nakazuje organowi podejmować decyzje kolegialne a nie wyznacza quorum, zasad liczenia głosów. Luka aksjologiczna polega na negatywnej ocenie braku norm, które regulowałyby określone zachowania. Luka merytoryczna polega na braku wyraźnych „granic” normy. Spór o zakres kompetencyjnych uprawnień organu stosującego prawo jest związany właśnie z luką merytoryczną. Analogia - inaczej „podobieństwo” jest sposobem wnioskowania z norm o normach i znajduje zastosowanie w prawie podatkowym do usuwania luk w przepisach. Wyróżniamy dwa rodzaje a nalogii : 1)    analogię legis - inaczej analogia z ustawy - polegająca na zastosowaniu normy najbardziej zbliżonej do nienormowanego stanu faktycznego; w zasadzie tylko ten rodzaj analogii jest dopuszczalny w polskim prawie podatkowym,

(…)

… faktycznego; w zasadzie tylko ten rodzaj analogii jest dopuszczalny w polskim prawie podatkowym,
2)    „analogię iuris” - analogię z prawa - polegającą na tworzeniu normy prawnej dla nieuregulowanego stanu faktycznego na podstawie całego systemu prawa lub jego gałęzi albo ogólnych zasad prawnych, i w odniesieniu do preferencji ustawodawcy.
Analogię należy zawsze stosować niezwykle ostrożnie…
… z ustawy (analogia legis) analogię z prawa (analogia iuris). STOSUNEK PRAWNY
to jeden z rodzajów stosunku społecznego, czyli takich relacje zachodzące miedzy minimum dwiema osobami, w której zachowanie jednej osoby wywołuje reakcję drugiej i podlega kontroli norm społecznych. Pojęcie używane jest dla opisania zależności miedzy podmiotami prawa.
Powstanie stosunku prawnego zawsze jest związane z istnieniem norm prawnych, a często wynika bezpośrednio z normy.
Stosunki cywilnoprawne
Równouprawnione podmioty
Nawiązanie stosunków najczęściej dobrowolne
Zasada swobody umów
Sankcje to zasadniczo nieważność czynności Stosunki prawnoadministracyjna
Nie równouprawnione strony stosunku Nawiązanie stosunku może nie być dobrowolne nawet dla obu stron
Przedmiot i treść z reguły określone przez normy bezwzględnie
… przez cudzoziemców.
Zdolność do dziedziczenia oznacza możliwość nabywania spadku i zapisu, która ma już nasciturus Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy jako przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego
Osoby prawne/ ułomne osoby prawne
Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz