Wykład - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 1 Wykład - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 2 Wykład - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Podstawowe wymagania prawne dotyczące szkolenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to m.in.:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860; z poźn. zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.04.256.2572; z pózn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365; z późn.
zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.06.31.216).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U.93.103.472).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (Dz.U.03.49.411; z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U.01.79.849, Dz.U.03.50.426).
Kwalifikacje zawodowe to zasób wiedzy i umiejętności, który jest wymagany do
wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska.
Wiedza są to treści (dane i informacje) utrwalone w umyśle w wyniku kumulowania się
doświadczenia oraz uczenia się.
Umiejętności są to zdolności do praktycznego rozwiązywania problemów w sposób
sprawny i skuteczny.
Kształcenie jest to przekazywanie pewnego zasobu wiedzy i umiejętności w określonej
dziedzinie nauki i praktyki, umożliwiające osiągnięcie wszechstronnego rozwoju i zdobycia
kwalifikacji zawodowych, realizowane formalnie w szkole określonego poziomu i rodzaju.
Dokształcanie jest to proces podnoszenia poziomu wiedzy i podwyższania kwalifikacji
zawodowych, który kończy się uzyskaniem świadectwa lub dyplomu.
Doskonalenie jest to proces podwyższania kwalifikacji zawodowych, który polega na
aktualizowaniu, rozszerzaniu, pogłębianiu wiedzy i umiejętności.
Szkolenie jest to kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie realizowane w formach
pozaszkolnych, organizowane w celu uzupełnienia wiedzy, wykształcenia lub kwalifikacji
zawodowych w określonej dziedzinie lub specjalności.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego jest to kształcenie w
szkołach dla

(…)

… lub kwalifikacji
zawodowych w określonej dziedzinie lub specjalności.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego jest to kształcenie w
szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w
formach pozaszkolnych. Może ono być realizowane systemem dziennym, wieczorowym,
zaocznym, eksternistycznym, samokształcenia kierowanego lub system mieszanym.
Kształcenie w formach szkolnych może odbywać się w szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych i wyższych. Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania i
doskonalenia w formach pozaszkolnych są: studia podyplomowe, kursy, seminaria oraz staże
1
zawodowe, staże specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samokształcenie kierowane.
Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych może być prowadzone
przez: centra kształcenia ustawicznego, szkoły średnie i wyższe, ośrodki szkolenia,
dokształcania i doskonalenia kadr, placówki naukowe i naukowo-badawcze, zakłady pracy,
stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne.
Do publicznych placówek, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy
ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych należą: centra kształcenia
ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia
praktycznego. Centra kształcenia ustawicznego prowadzą ustawiczne kształcenie,
dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych. Ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego realizują dokształcanie pracowników młodocianych oraz prowadzą zadania z
zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Centra kształcenia praktycznego realizują…
… i Polityki Socjalnej z dnia
12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U.93.103.472), w którym straciły moc § 2, 8 i 12-25
oraz załączniki), zostały określone następujące wzory dokumentacji:
zaświadczenie o ukończeniu (określonej formy kształcenia, np. kursu, seminarium),
zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji…
… zawodowych,
zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego,
świadectwo uzyskania tytułu zawodowego,
dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza.
4

… i
higieny pracy;
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób,
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa
wypadkowi.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone aktualnie jako
szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy) oraz szkolenie okresowe, od
1 lipca 2005 r. zostały zlikwidowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz