Wykład - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 1 Wykład - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 2 Wykład - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd wymagań prawnych
Streszczenie. Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą zagadnień analizy kosztów
bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule tym przedstawiono klasyfikację kosztów bezpieczeństwa i
higieny pracy według normy PN-N-18004:2001, CIOP-PIB, Kodeksu pracy i innych aktów prawnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, wymagania prawne, koszty bezpieczeństwa i
higieny pracy
Analysis of costs of health and safety at work – review of legal requirements
Summary. The elaboration presents current problems concerning issues of analysis of costs of health
and safety at work. In this article have been presented classification of costs of health and safety at
work by standard of PN-N-18004:2001, CIOP-PIB, Labour Code and other legal act.
Keywords: health and safety at work, legal requirements, costs of health and safety at work
Wprowadzenie do analizy kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy
Celem analizy kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy jest pozyskanie informacji
potrzebnych do podejmowania uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia decyzji
dotyczących planowania działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Koszty działań profilaktycznych są związane w pierwszej kolejności z koniecznością
zapewnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu co najmniej zgodnym z
wymaganiami obowiązujących przepisów prawa pracy.
Wyższe koszty profilaktyki powinny prowadzić do wzrostu stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy, a tym samym do obniżenia, w krótszej lub dłuższej perspektywie, kosztów
związanych z nieodpowiednimi warunkami pracy.
Opłacalność kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo lub zakład pracy na poprawę
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy można wykazać poprzez analizy ekonomiczne
porównujące wysokość kosztów ponoszonych na poprawę oraz osiągniętych w wyniku tego
korzyści, czyli tzw. analiza kosztów i korzyści.
Nie ma ogólnie przyjętej w aktach prawnych i literaturze przedmiotu klasyfikacji
kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowe wytyczne w tym zakresie stanowią:
 zapisy ustawy Kodeks pracy [7] i aktów wykonawczych, np. [2,3,4,5,8];
polska norma PN-N-18004:2001 [1], program komputerowy AAK-BHP [6] lub publikacje
CIOP-PIB, np. [6].
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy można ogólnie podzielić na:
 koszty związane z działaniami profilaktycznymi (prewencyjnymi) i koszty związane z
nieodpowiednimi (niewłaściwymi) warunkami pracy;
 koszty społeczne, koszty pracodawcy i koszt pracownika.
Koszty działań profilaktycznych według polskiej normy PN-N-18004:2001 [1] to:
 koszty związane ze spełnieniem wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy;
 koszty wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy.
Koszty związane z nieodpowiednimi warunkami pracy według polskiej normy PN-N18004:2001 [1] to:
 koszty ubezpieczenia;
 koszty wypadków

(…)

… do którego orzeczono celowość
przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w
dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
dodatek pielęgnacyjny;
 pokrycie…
…,
 poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
 stwierdzonych chorób zawodowych,
 zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
Podstawowe rodzaje kosztów związanych z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy według ustawy Kodeks pracy [7] to m.in.:
 wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
 badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia;
badania lekarskie pracowników (wstępne…
… lub eliminujące
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów
tych czynników (art. 227. § 1.);
 przeprowadzać badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia (art. 227. § 1.).
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników:
 badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) są prowadzone na koszt
pracodawcy (art. 229. § 6.);
3
 pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i
czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym
pracownikom okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi
substancjami, czynnikami lub pyłami, oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli
zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami (art. 229. § 5.);
 ponosić inne koszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz