Wykład - Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 1 Wykład - Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 2 Wykład - Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska
Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Streszczenie. Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą zagadnień profilaktyki w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule tym przedstawiono przegląd podstawowej
terminologii, klasyfikacje i przykłady działań profilaktycznych i środków ochronnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, profilaktyka, środki ochronne
Prevention in the domain of health and safety at work
Summary. The elaboration presents current problems concerning issues of prevention in the domain
of health and safety at work. In this article have been presented review of main vocabulary,
classifications and examples of preventive actions and protective measures.
Keywords: health and safety at work, prevention, protective measures
Wprowadzenie
Zasady profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej
określa dyrektywa ramowa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz dyrektywy szczegółowe
dotyczące poszczególnych rodzajów działalności i zagrożeń.
Zasady profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce określa
ustawa Kodeks pracy (Dział X „Bezpieczeństwa i higiena pracy”) [3] i rozporządzenie w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2] oraz akty wykonawcze
dotyczące poszczególnych rodzajów działalności i zagrożeń, np.:
ochrona pracy kobiet,
ochrona pracy młodocianych,
ręczne prace transportowe,
czynniki chemiczne,
czynniki rakotwórcze i mutagenne,
szkodliwe czynniki biologiczne,
hałas i drgania mechaniczne,
promieniowanie jonizujące.
Ogólna klasyfikacja profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 profilaktyka techniczna – źródłem są m.in. akty prawne oraz polskie normy dotyczące
problematyki zapobiegania wypadkom przy pracy, w tym nt. środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej oraz bezpieczeństwa maszyn i innych urządzeń technicznych;
 profilaktyka medyczna – źródłem są m.in. akty prawne dotyczące problematyki
zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z pracą, w tym nt.
profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników oraz służby medycyny pracy;
 profilaktyka organizacyjna – źródłem są m.in. akty prawne dotyczące problematyki
organizacji pracy oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przegląd podstawowych pojęć i definicji
Pojęcie profilaktyka lub prewencja oznacza działania nastawione na wyeliminowanie
lub ograniczenie możliwości wystąpienia określonego zdarzenia.
Wymaganie jest to potrzeba i/lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte
zwyczajowo lub jest obowiązkowe, np. wymagania prawne dotyczące ryzyka zawodowego
(ocena ryzyka, dokumentacja wyników tej oceny, informowanie pracowników o ryzyku).
1
Niezgodność jest to niespełnienie wymagania, np. w zakresie dokumentacji systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według polskich norm serii PN-N-18000

(…)

… chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym;
 środki chroniące przed działaniem czynników chemicznych;
 środki chroniące przed działaniem czynników biologicznych;
 środki chroniące przed działaniem płynów;
 środki zapewniające prawidłowe warunki środowiska powietrznego w pomieszczeniach
przemysłowych i na stanowiskach pracy;
 środki zapewniające prawidłowe oświetlenie w pomieszczeniach…
… do tego celu.
Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej (szczegółowy wykaz w zał. nr 2 / tab. nr 3
do rozporządzenia [2]):
odzież ochronna (U), np. ubrania, kombinezony, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie,
fartuchy, płaszcze, peleryny, kamizelki ostrzegawcze, kurtki ostrzegawcze, spodnie
ostrzegawcze, narzutki ostrzegawcze;
 środki ochrony głowy (G), np. hełmy ochronne, hełmy ochronne z wyposażeniem…

są następujące (szczegółowy wykaz w zał. nr 2 / tab. nr 2 do rozporządzenia [2]):
 odzież ochronna – prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych,
pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury, które
stwarzają ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników;
 środki ochrony głowy – prace narażające pracowników na urazy głowy;
 środki ochrony kończyn dolnych…
… i innych urządzeniach.
Klasyfikacja środków ochrony zbiorowej:
 środki chroniące przed zbyt wysoką lub niską temperaturą otoczenia w strefie roboczej;
 środki chroniące przed działaniem zbyt wysokich lub niskich temperatur powierzchni
urządzeń, maszyn, wyrobów i półwyrobów;
 środki chroniące przed hałasem;
 środki chroniące przed wilgocią;
 środki chroniące przed ultradźwiękami;
 środki chroniące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz