Wykład - subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - strona 1 Wykład - subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - strona 2 Wykład - subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

Subwencja - forma redystrybucji środków publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz partii politycznych. Stanowi świadczenie o charakterze generalnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, przymusowym (ustawa określa w jaki sposób należy subwencję obliczyć)
Art. 7 ust. 3 u. d. j. s. .t O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Zwrot subwencji TYLKO błędnie naliczonych, co do zasady subwencja jest bezzwrotna. ZASADY PRZYZNAWANIA SUBWENCJI OGÓLNEJ
Część
____________________________
kwota podstawowa
wyrównawcza
_____________________________
kwota uzupełniająca
Część równoważąca (gmina i powiat) i regionalna (województwo)
Część oświatowa (nie ma związku z edukacją!)
Gmina
G (ile dana gmina dostaje dochodów podatkowych od mieszkańca) 150% Gg → bogate gminy oddają część swoich dochodów, żeby sfinansować biedne gminy (cz. równoważąca)
TAK
Powiat
P  110% stopy bezrobocia w kraju
Pochodzi z wpłat powiatów, w których P   110% Pp
TAK
Województwo
W 110 % Ww
TAK
Art. 20 ust. 5 u .d .j. s. t.
Wskaźnik Gg oblicza się dzieląc sumę dochodów podatkowych, (…) wszystkich gmin za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców kraju. 
Rok bazowy - rok poprzedzający rok budżetowy, rok w którym opracowywany jest projekt ustawy budżetowej
Rok budżetowy - rok na który uchwalana jest ustawa budżetowa
→ ile dostaną w 2013 roku decyduje sytuacja z 2011 r. Art. 8 ust. 1 u .d. j. s. .t.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: 
1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 
2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 
3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych; 


(…)

… podatkowych od mieszkańca) < 92% Gg (średnia krajowa wszystkie gminy dostają od mieszkańców) → dostają biedne gminy
Gęstość zaludnienia < średnia gęstość zaludnienia w kraju
→ gminy o niewielkiej gęstości zaludnienia
Pochodzi z wpłat gmin, w których G > 150% Gg → bogate gminy oddają część swoich dochodów, żeby sfinansować biedne gminy (cz. równoważąca)
TAK
Powiat
P < Pp
Stopa bezrobocia > 110% stopy…
…. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
3. Do dochodów majątkowych zalicza się: 
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;  → mają powiększyć majątek jst!
2) dochody ze sprzedaży majątku;  → NIE prywatyzacja
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Art. 236 u. f. p.
2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz