Wykład - Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku - strona 1 Wykład - Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku - strona 2 Wykład - Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku - strona 3

Fragment notatki:

Temat 6. Sprawozdania finansowe banku i ocena kondycji banku.
Podmioty zainteresowane oceną kondycji banku i ich cele:
Nadzór bankowy - ocena bezpieczeństwa sektora
Agencje ratingowe - ocena zdolności do spłacania zobowiązań
Właściciele banku i potencjalni inwestorzy - ocena efektywności zainwestowanego kapitału
Osoby zarządzające bankiem - ocena efektywności banku i poszczególnych sfer jego działalności
Bank może stosować albo polskie (PSR) albo międzynarodowe (MSR/MSSF) standardy sprawozdawczości. Typowy układ bilansu banku to:
AKTYWA
PASYWA
Kasa, operacje z bankiem centralnym
Operacje z innymi bankami
Operacje z klientami (także jednostki samorządowe, rządowe itp.)
Dłużne papiery wartościowe, pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
Finansowy majątek trwały
Pozostały majątek trwały
Pozostałe aktywa
Operacje z bankiem centralnym
Operacje z innymi bankami
Operacje z klientami
Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez bank i inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
Rezerwy i fundusze specjalne (na urlopy)
Pozostałe pasywa
Kapitały własne i wynik finansowy
Od strony podstawowej działalności banku możemy stwierdzić, że po stronie aktywów mamy kredyty udzielone przez bank dla klientów, a po stronie pasywów depozyty od nich.
Umiejscowienie instrumentów pochodnych zależy od tego czy mają one dodatnią (aktywa) czy ujemną (pasywa) wycenę.
Rezerwą celową objęte są Operacje z innymi bankami oraz Operacje z klientami po stronie aktywów ze względu na ryzyko niewypłacalności. Kryterium, które determinuje stopień zaliczenia wliczania wartości aktywu do rezerwy celowej, to: terminowość spłaty oraz kondycja ekonomiczno-finansowa (wybiera się mniej korzystne dla klienta kryterium). Po kolei klasyfikowane są do aktywów: poniżej standardu, wątpliwych i na końcu - straconych. Według teorii Finansowy majątek trwały i Pozostały majątek trwały powinien być finansowany przez Kapitały własne i wynik finansowy.
Klasyfikacja aktywów i zobowiązań:
Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - umowna granica 3 miesięcy (1)
Udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności własne baku (2)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminy zapadalności (3)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (4)
Jeśli bank nie do końca jest przekonany na jaki czas i z jakim przeznaczeniem posiada dane aktywo finansowe najlepiej je zaklasyfikować do Grupy 4 ze względu na dużą problematyczność procesu przekwalifikowania pozycji.


(…)

… przekwalifikowania pozycji.
Zasady wyceny finansowych aktywów i zobowiązań:
Wartość godziwa przez rachunek zysków i strat - zmieniać się może codziennie, dotyczy Grupy 1
Wartość godziwa przez fundusz z aktualizacji wyceny - wycena jest robiona codziennie ale jej zmiany są lokowane w funduszu z aktualizacji, znajdującym się w funduszach własnych, dotyczy Grupy 4
Zamortyzowany koszt z uwzględnieniem ESP - poprzez dyskontowanie wszystkich wpływów i wypływów obliczamy efektywną stopę procentową, otrzymane prowizje rozkładamy w czasie całego czasu umowy, dotyczy Grupy 2 i 3
Rachunek zysków i strat składa się z poniższych pozycji:
Wynik działalności bankowej (podstawowej) - składa się na niego: wynik odsetkowy (codziennie naliczane, zasada memoriałowa), wynik prowizyjny (zmiana wartości godziwej), wynik na operacjach…
… / należności zagrożone utratą wartości
Im niższa wartość tym większa szansa, że jeszcze część zagrożonych należności się popsuje, więc bardziej korzystna jest wyższa wartość. Piramida du Ponta
EM (Equity Multiplier) - mnożnik kapitałowy, który w Polsce wynosi około 10 i im wyższa dźwignia tym wyższy zwrot na kapitale
PM (Profit Margin) - marża zysku = zysk netto / przychody operacyjne
AU (Asset Utilization) - wskaźnik wykorzystania aktywów = przychody operacyjne / aktywa (interpretacja: ile przychodów operacyjnych wygenerowana z każdej jednostki aktywów)
Wszystkie wskaźniki składowe PM mają w mianowniku przychody operacyjne.
IR (Income Ratio) IER (Interest Expense Ratio) - koszty odsetkowe NER (Non-interest Expense Ratio) - koszty nieodsetkowe
PLLR (Provisions for Loan Losses Ratio) - saldo rezerw
TR (Tax…
… z US odbywa się na zasadzie kasowej co wymaga licznych modyfikacji w porównaniu do używanej metody memoriałowej
Wynik finansowy netto
Inne sprawozdania:
Rachunek przepływów środków pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Noty i informacje dodatkowe
Wg MSR/MSSF - sprawozdawczość „segmentowa” (sprawozdania skonsolidowane) oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskaźniki finansowe dzielą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz