Wykład - ryzyko operacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ryzyko operacyjne - strona 1 Wykład - ryzyko operacyjne - strona 2 Wykład - ryzyko operacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko operacyjne
w sektorze bankowym
Dr Emil Ślązak
Katedra Bankowości
Bankowoś
Szkoła Główna Handlowa
Szkoł Gł
1
Istota ryzyka operacyjnego
2
Federal Reserve Bank of New York
Ryzyko związane z zagro eniem
zwią
stratami w wyniku zakłócenia
zakł
bankowych procesów zatwierdzania,
procesó
potwierdzania, kompensowania i
księgowania transakcji finansowych
księ
(tzw. back office).
3
dr Emil Ślązak SGH
1
Bank of America
Zmienność zysków spowodowana
Zmienność zyskó
przez błędy podczas realizacji operacji
błędy
bankowych, nieefektywne procesy,
procesy,
umyślne lub nie mankamenty w
umyś
działaniu pracowników, wpływ
dział
pracownikó wpł
technologii informatycznej i
negatywne zdarzenia zewnętrzne.
zewnę trzne.
4
Istota ryzyka operacyjnego
według Komitetu Bazylejskiego
wedł
1998 r. „…ka de ryzyko, które nie mo na
„…ka
któ
zakwalifikować jako rynkowe lub kredytowe”
zakwalifikować
kredytowe”
2001 r. „…ryzyko wystąpienia strat w wyniku
„…ryzyko wystą
niewłaściwego lub wadliwego
niewł
funkcjonowania procedur i procesów
procesó
wewnętrznych, działania ludzi lub systemów,
wewnę
dział
systemó
a tak e zdarzeń zewnętrznych”
zdarzeń zewnę trznych”
5
Istota ryzyka operacyjnego
według KNB - Rekomendacja M
„…ryzyko straty wynikającej z
„…ryzyko
wynikają
niedostosowania lub zawodności
zawodnoś
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
wewnę
procesó
systemó
technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych”
zdarzeń zewnę trznych”
Ryzyko operacyjne obejmuje ryzyko prawne,
prawne,
lecz nie obejmuje ryzyka strategicznego i
ryzyka reputacji
6
dr Emil Ślązak SGH
2
Ryzyko prawne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prawdopodobieństwo poniesienia przez bank strat w
wyniku nieprzewidzianych zdarzeń w otoczeniu
regulacyjnym banku
Ryzyko wadliwego wykonania czynności bankowych
Nieprawidłowa konstrukcja umów cywilnoprawnych
Ryzyko wadliwego monitoringu czynności prawnych –
dep. prawny a księgowość
Ryzyko sporów sądowych
Ryzyko błędnej wykładni – niewłaściwa analiza
obowiązującego prawa
Ryzyko legislacyjne – niekorzystne dla banku zmiany w
ustawie
Ryzyko zgodności (compliance) – błędy w wewnętrznej
implementacji norm prawnych adresowanych do
banków
7
Zarządzanie ryzykiem prawnym
Repetito mater studiorum est
Monitoring zmian legislacyjnych
Podnoszone wiedzy prawnej kadry bankowej
Spójne i adekwatne procedury określające
Spó
okreś lają
obowiązki i kompetencje
obowią
Precyzyjne wzorce umów stosowane przez bank
umó
Korzystanie z pozabankowych systemów danych
systemó
Audyt prawny
Regularny przegląd zagro eń prawnych
przeglą
8
Specyfika ryzyka operacyjnego
problem identyfikacji wszystkich źródeł ryzyka
deł
bardzo zró nicowane zdarzenia – przedmiot,
ó
zr
czasu występowania, znaczenie finansowe
wystę
dane o zdarzeniach historycznych do
efektywnego modelowania ryzyka - niepewność
niepewność
związane głównie ze stratami dla banku
zwią

proces nakładania się ryzyka
nakł
się
specyficzne dla ka dego banku
9
dr Emil Ślązak SGH
3
Źródła wzrostu znaczenia ryzyka
operacyjnego
dą enie do maksymalizacji

(…)

… kapitał
II filar
kontrola wewnętrzna
wewnę
III filar
dyscyplina rynkowa
19
Ewolucja współczynnika adekwatności
wspó
adekwatnoś
kapitałowej
ł
kapita
Basle 1
Zaproponowane: 1986 r.
Wdro one: 1988 r.
Zakres: ryzyko kredytowe
Basle 1,5
Zaproponowane: 1993 r.
Wdro one: 1998 r.
Zakres: ryzyko kredytowe + ryzyko rynkowe
20
Ewolucja adekwatności kapitałowej
adekwatnoś kapitał
Basle 2
Zaproponowane: 1999 r.
Wdro one: 2007/2008 r.
Zakres: ryzyko kredytowe (zmodyfikowane) +
ryzyko rynkowe + ryzyko operacyjne
WAK
= kapitał regulacyjny /
suma aktywów wa onych ryzykiem
kredytowym + 12,5 (wymogi kapitałowe na
ryzyko rynkowe + operacyjne)
21
dr Emil Ślązak SGH
7
Metody wyznaczania wymogów
wymogó
kapitałowych
kapitał
1. Metoda podstawowego wskaźnika
wskaź
(ang. Basic Indicator Approach – BIA)
ang.
2. Metoda standardowa…
… finansowe;
pozycja finansowa (w tym kapitał, wypłacalność i
płynność);
strategie i metody zarządzania ryzykiem;
ekspozycje na ró nego rodzaju ryzyka (w tym
ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko
płynności oraz operacyjne, prawne i inne);
zasady ewidencji księgowej;
informacje o podstawowej działalności, zarządzie
i nadzorze właścicielskim.
61
dyscyplina zewnętrzna
kompleksowość (obszerność) - agregacja…
…)
Straty wynikające z zakłóceń w działalności i
wynikają
zakł ceń dział alnoś
błędów systemów
łęd
systemó
Przykład:
Przykł
Straty w wyniku błędnej kalkulacji ekspozycji
błędnej
na ryzyko inwestycyjne po modernizacji
systemu komputerowego w Salomon Brothers
(303 mln USD)
17
7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz
zarządzanie procesami
zarzą
(ang. execution, delivery and process management)
ang.
Straty…
… wewnętrznej.
Celem tej kontroli jest badanie, ocena i doskonalenie
istniejących w ramach banku procedur i
mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich
praktycznego przestrzegania.
51
dr Emil Ślązak SGH
17
Poziomy kontroli funkcjonalnej
Pierwszym poziomem jest samokontrola
pracownika banku, która zgodnie z zaleceniami
Komisji Nadzoru Bankowego powinna odbywać
się codziennie w ramach przyjętego regulaminu…
… monitorowania.
55
III Filar
dyscyplina zewnętrzna
zewnę
56
III Filar dyscyplina zewnętrzna
zewnę
Banki powinny rzetelnie i przejrzyście informować
przejrzyś
informować
uczestników rynku o ekspozycji na ryzyko operacyjne
uczestnikó
i jakości procesu zarządzania tym ryzykiem
jakoś
zarzą
Uchwała Nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z
dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania…

posiadanie odpowiedniej dokumentacji opisującej procesy
opisują
zarządzania ryzykiem operacyjnym,
zarzą
stosowanie regularnych przeglądów przez audyt wewnętrzny
przeglą
wewnę
niezale na ocena – zapewnienie oceny poprawności stosowanej
poprawnoś
metody przez audyt zewnętrzny lub/i nadzór bankowy.
zewnę
nadzó bankowy.
48
dr Emil Ślązak SGH
16
Filar II
Kontrola wewnętrzna
49
Filar II Kontrola wewnętrzna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz