Istota i klasyfikacja ryzyka - wykład I i II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i klasyfikacja ryzyka - wykład I i II - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: istota ryzyka, niepewność, ryzykanctwo, hazard, ryzyko operacyjne, istota klasy ryzyka, systematyka zdarzeń operacyjnych.


Zarządzanie ryzykiem - WYKŁAD 1
Wykład: Istota i klasyfikacja ryzyka
Ryzyko to:
możliwość wystąpienia odchylenia pomiędzy planowanym a osiągniętym wynikiem podjętej decyzji;
odchylenie pozytywne (szansa);
odchylenie negatywne;
Buschgen
Istota ryzyka
skumulowany efekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, które mogą korzystnie lub niekorzystnie wpływać na realizację projektu.
Pritchard
mierzalne jak i niemierzalne dewiacje od oczekiwanych efektów podejmowanych decyzji i działań
Grzybowski
Ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków, które stanowią bądź szansę na dodatkowe korzyści, bądź też zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia.
ISO/IEC nr 73
FERMA - Federation of European Risk Management Associations
Pojęcia powiązane z ryzykiem
Niepewność - działania, między którymi trzeba dokonać wyboru, mogą prowadzić do różnych konsekwencji, a przy tym osoba decydująca nie wie, co się wydarzy;
Ryzykanctwo - działania podejmowane bez dostatecznego rozpoznania szans ich powodzenia oraz przy bardzo niskich szansach powodzenia. Wiąże się z pewnymi cechami osobowymi, związanymi ze skłonnością do podejmowania ryzyka;
Hazard - oznacza działanie lub decyzje przy niskim lub nawet bardzo niskim prawdopodobieństwie powodzenia. Jest to jednak prawdopodobieństwo znane lub możliwe do oszacowania. Wieloznaczność natury ryzyka
ryzyko nie jest kategorią jednorodną, a zatem nie jest możliwe podanie uniwersalnej, jednoznacznej definicji tego pojęcia.
ryzyko występuje w co najmniej dwóch aspektach:
obiektywnym,
subiektywnym
ryzyko może być badane w wielu kontekstach, np. jako:
niebezpieczeństwo;
niepewność;
prawdopodobieństwo;
hazard.
ryzyko ma charakter zmienny i stadialny, czyli jest raczej procesem niż stanem otoczenia.
Zależność pomiędzy ryzykiem a dochodem:
WYKŁAD 2
Ryzyko operacyjne
Istota
Klasy ryzyka
Systematyka zdarzeń operacyjnych
Istota ryzyka operacyjnego - ujęcie Komitetu Bazylejskiego
Ryzyko operacyjne to każde ryzyko, które nie może zostać sklasyfikowane jako ryzyko rynkowe lub kredytowe,
Ryzyko operacyjne to ryzyko wynikające z wszelkiego rodzaju błędów ludzkich lub błędów spowodowanych przez wykorzystywane środki techniczne,
Ryzyko operacyjne to kombinacja ryzyka rozliczeniowego, płatniczego, administracyjnego, prawnego oraz ryzyka przerwania ciągłości funkcjonowania.
(Basle Committee on Banking Supervision, Operational Risk Management., wrzesień1998)

(…)

… dostępu do nich, niską jakością danych lub oprogramowania;
-ryzyko związane z relacjami z otoczeniem biznesowym - ryzyko wynikające z nieodpowiednich relacji z osobami trzecimi, problemów z klientami etc.;
-ryzyko kadrowe - ryzyko, że cele biznesowe nie zostaną osiągnięte z powodu niewłaściwej polityki kadrowej, nieodpowiedniego systemu zarządzania i motywacji lub błędów, nadużyć albo przestępstw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz