Wykład - ryzyko bankowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ryzyko bankowe - strona 1 Wykład - ryzyko bankowe - strona 2 Wykład - ryzyko bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość
Ryzyko rynkowe
Ryzyko stóp procentowych
Oskar Kowalewski
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM
Ryzyko
bankowe
Ryzyko
techniczno organizacyjne
Ryzyko
kadrowe
Ryzyko określone
przez rynek
Ryzyko
techniczno organizacyjne
Ryzyko
płynności
Ryzyko określone
przez klienta
Ryzyko
indywidualne
Ryzyko
dewizowe
Ryzyko zmiany
oprocentowania
Ryzyko
kraju
Zagadnienia
W trakcie tego wykładu omówione zostaną
zagadnienia związane z
– polityką monetarną banku centralnego
– modele oceny (repricing model)
– modele zapadalności (maturity model)
– struktura stóp procentowych oraz ryzyka
– teorii struktury stóp procentowych
NBP i ryzyko stóp procentowych.
Narodowy Bank Polski: bank centralny
– operacje otwartego rynku mają wpływ na podaż pieniądza,
poziom inflacji oraz stopy procentowe.
Od dłuższego czasu NBP prowadzi politykę celu
inflacyjnego na poziomi 2,5%.
W związku z tym do istotnych zagadnień należy:
– pomiar i zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
NBP i ryzyko stóp procentowych.
Efekt celu inflacyjnego.
– niższy poziom ryzyka stóp procentowego
Pogląd banku centralnego:
Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
– skoncentrowanie się na poziomie stóp banku
centralnego
– proste komunikaty banku centralnego: wzrost,
spadek lub bez zmian
Definicja ryzyka stóp procentowych
GINB Rekomendacja G
Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania
Podstawowa forma ryzyka stopy procentowej ma swoje
źródło w niedopasowaniu wielkości przeszacowywanych
w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji
pozabilansowych.
Ryzyko to odnosi się przede wszystkim do portfela
bankowego i wyraża się w zagrożeniu przychodów
banku, przede wszystkim odsetkowych, w sytuacji
niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej
zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie
powodującej zmiany w wyniku z tytułu odsetek.
Definicja ryzyka stóp procentowych
GINB Rekomendacja G
Ryzyko opcji klienta
Ryzyko to wynika z opcji klienta wpisanych w
produkty bankowe, które mogą być
zrealizowane w następstwie zmian stóp
procentowych.
Instrumenty zawierające opcje klienta (embedded
options), są na ogół najbardziej typowe dla
działalności bankowej.
Definicja ryzyka stóp procentowych
GINB Rekomendacja G
Ryzyko bazowe
Jest to ryzyko wynikające z niedoskonałego
powiązania (korelacji) stóp procentowych
instrumentów generujących przychody i koszty
odsetkowe, które to instrumenty mają
jednocześnie te same okresy przeszacowania
Definicja ryzyka stóp procentowych
GINB Rekomendacja G
Ryzyko krzywej dochodowości
Ryzyko to polega na zmianie relacji pomiędzy
stopami procentowymi odnoszącymi się do
różnych terminów, a dotyczącymi tego samego
indeksu lub rynku (np. relacja między stopami
procentowymi 3-miesięcznych bonów
skarbowych i 5-letnich obligacji skarbowych).
Model przeszacowania
Repricing Model
Model przeszacowania lub luki należą do modeli
statycznych i bazują na wartościach księgowych.
Są one przeciwieństwem modeli rynkowych
(dynamicznych), które bazują na okresach zapadalności
oraz duracji,

(…)

… maja okres zapadalności
wynoszący 1 rok.
– Brak immunizacji, choć w obu okresach okres
zapadalności wynosi zero.
– Przyczyna: Różnica w duration
Wpływ zmian stóp procentowych
Zakres wykorzystania dźwigni finansowej ma też
wpływ na ryzyko stóp procentowych i lukę
zapadalności
Przykład:
Aktywa: 100 milionów na okres 1 roku ze stopą 10%,
które zostały sfinansowane rocznymi depozytami o
wartości 90…
…, że osobno
należy prezentować ryzyko
z punktu widzenia zmian
stóp procentowych a
osobno z punktu widzenia
zmian kursów wymiany
walut.
? $/PLN
Ryzyko rynkowe w Polsce
Ekspozycja banków na ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy
procentowej w relacji do kapitałów bankowych jest
niewielka. Długa bilansowa pozycja walutowa była
kompensowana krótkimi pozycjami w instrumentach
pochodnych. Jednak głęboka deprecjacja złotego mogłaby
(w dłuższym okresie) ujemnie wpłynąć na wyniki finansowe
banków ze względu na występowanie pośredniego ryzyk
walutowego.
Krajowe banki pozostają względnie konserwatywnymi
inwestorami na rynku skarbowych papierów dłużnych,
chociaż ich ekspozycja na związane z nimi ryzyko stopy
procentowej wzrasta. Zaburzenia, które w 2007 -2008 r.
wystąpiły na światowych rynkach finansowych, nie miały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz