Wykład- Rachunkowosc- Opracowanie rachunku zysków i strat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Rachunkowosc- Opracowanie rachunku zysków i strat - strona 1 Wykład- Rachunkowosc- Opracowanie rachunku zysków i strat - strona 2 Wykład- Rachunkowosc- Opracowanie rachunku zysków i strat - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest bilans przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Rezerwa na świadczenia emerytalne, Pozostałe rezerwy, Zobowiązania długoterminowe, zobowiązania wobec jednostek powiązanych, zobowiązania wobec pozostałych jednostek, Zobowiązania krótkoterminowe, Fundusze specjalne-fundusze celowe, Rozliczenia międzyokresowe, ujemna wartość firmy, inne rozliczenia międzyokresowe, bierne rozliczenia między okresowe, czynne rozliczenia międzyokresowe. Notatka wyjaśnia także kwestie związane z następującymi pojęciami: Rachunek zysków i strat, rachunek wyników, Struktura rachunku zysków i strat, Podstawowa zasadnicza działalność operacyjna, Pozostała działalność operacyjna, Działalność finansowa, Działalność nadzwyczajna, Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, warianty rachunku zysków i strat, wariant porównawczy, wariant kalkulacyjny, Amortyzacja, Zużycie materiałów i energii, Usługi obce, Podatki i opłaty, Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia, Pozostałe koszty rodzajowe, Wartość sprzedanych towarów i materiałów, Wersja kalkulacyjna rachunków zysków i strat.

Jakie rezerwy sa prezentowane w bilasnsie?
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest ona tworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszości zapłaty, w związku z występowaniem różnic przejściowych w podatkowej i bilansowej wartości pasywów. 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne-stanowi oszacowane zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych pracowników. Główna księgowa sporządza bilans na koniec roku i okzauje się że większość pracowników odchodzi na emeryturę i jednostka musi wypłacić odprawy emerytalne.
3.Pozostałe rezerwy-są to straty z transakcji gospodarczych w toku w tym z udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych. Są to również rezerwy na koszty w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi a także przewidywane przyszłe robowiązania jednostki w związku z restrukturyzacją. Jednostka jest uczestnikiem postępowania sądowego i przewiduje że to postępowanie zakończy się niepomyślnie. Szacuje rezerwy na koszty które poniesie z tego tytułu.
Np.rezerwy na odprawy jeśli jakaś część pracowników zostanie zwoniona.
4.Zobowiązania długoterminowe-są to wszytskie zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które są wymagalne w okresie powyżej 12miesięcy od dnia bilansowego. W zobowiązaniach długoterminowych prezentuje się zobowiązania wobec jednostek powiązanych(w skład której wchodzi także nasza jednostka) i zobowiązania wobec pozostałych jednostek. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pozyczek, kredytów. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych, a także zobowiązania finansowe, które oznaczają obowiązek wydania przez jednostkę bądź zamiany posiadanych aktywów finansowych na niekorzystnych dla siebie warunkach. 5.Zobowiązania krótkoterminowe-wszystkie zobowiązania wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, a także całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe dzielimy:
A.Zobowiązania wobec jednostek powiązanychz tytułu dostaw i usług i z innych tytułów(zacxiągniętych kredytów, udzielonych gwarancji).
B.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek. Są to zobowiązania z

(…)

… gospodarczego. Wyniakają ze zdarzeń gospodarczych:
1.Przekazanie wyrobów gotowych z własnej produkcji do własnych sklepów.
2.Obroty wewnętrzne wynikają z własnych świadzeń dokonanych na rzecz inwestycji. 3.Obroty wewnętrzne związane są również z odpisywaniem na pozostałe koszty operacyjne rozliczeń międzyokresowych.
4.Związane są z ponoszeniem przez samą jednostkę kosztów likwidacji środków trwałych.
5…
… podatków i opłat które dotyczą zasadniczej działalności operacyjnej. np. podatek od środkó transportu, podatek od nieruchomości, podatek gruntowy, podatek leśny, oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłaty skarbowe, opłaty notarialne, opłaty licecyjne, opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska. 5. Wynagrodzenia.Są to zarówno wynqagrodzenia osobowe stosunku pracy i stosunków pokrewnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz