Wykład - prawa newtona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk
Wykład 2
PRAWA NEWTONA
I Prawo Newtona. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po lini prostej. II Prawo Newtona. Jeżeli na ciało działa siła ( wypadkowa wszystkich sil działających na punkt materialny jest różna od zera ), to porusza się ono względem inercjalnego układu odniesienia ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są zgodne z kierunkiem i zwrotem wektora siły.
III Prawo Newtona. Jeżeli dwa ciała A i B działają wzajemnie na siebie, to siła AB, z jaką ciało A działa na ciało B i siła BA, z jaką ciało B działa na ciało A, są równe co do wartości, mają ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty.
AB= ­ - BA Prawo Grawitacji Newtona. Każde dwa punkty materialne przyciągają się wzajemnie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.
12=G - wektor jednostkowy, G - stała grawitacji
ZASADY STATYKI
Zasada pierwsza ( zasada równoległoboku ) - działanie dwóch sił P1 i P2 można zastąpić działaniem jednej siły R, działającej na ten sam punkt i będącej przekątną równoległoboku ABCD zbudowanego na wektorach sił P1 i P2.
Gdy siły P1 i P2 działają wzdłuż jednej prostej i są zgodnie skierowane R=P1+P2.
Natomiast, gdy siły są przeciwnie skierowane i P2P1; R=P2-P1.
Zasada druga - jeżeli do ciała przyłożone są dwie siły, to równoważą się one tylko wtedy gdy mają te samą linię działania, te same wartości liczbowe i przeciwne zwroty. Aby siły te równoważyły się, muszą być spełnione zależności: i . Na podstawie tej zasady można, wyprowadzić pojęcie siły zerowej, czyli siły, której wartość jest równa zeru. Z zasady tej wynika także pojęcie siły przeciwnej do siły P1, której bezwzględna wartość oraz linie działania są takie same, ale zwrot jest przeciwny. Siłę przeciwną oznacza się znakiem minus ( -P2 ).
Zasada trzecia - skute działania układu sił przyłożonego do ciała nie zmienia się, jeśli do tego układu dodamy lub odejmiemy dowolny układ równoważących się sił, czyli tzw. układ zerowy. Z zasady tej wynika następujący wniosek: każdą siłę działającą na ciało sztywne można przesunąć dowolnie wzdłuż jaj lini działania.

(…)

… iloczynu skalarnego:
przemienność: rozdzielność względem dodawania: łączność mieszana: warunek prostopadłości wektorów: Własności iloczynu wektorowego:
antyprzemienność: rozdzielność względem dodawania: łączność mieszana: prostopadłość iloczynu wektorowego do pozostałych czynników: =0
Zwrot zgodny z regułą Zwrot przeciwny do reguły śruby prawo skrętnej śruby prawo skrętnej
znak „+” znak „ - ”
Moment siły względem punktu nie zmieni się jeżeli siłę przeniesiemy wzdłuż jej lini działania.
Jeżeli prosta działania siły przechodzi przez punkt O to moment siły równa się zero.
Moment siły w kartezjańskim układzie współrzędnych.
Mx, My, Mz - moment siły względem danej osi
, , - wektory jednostkowe
Po rozwinięciu wyznacznika współrzędne, które nazywamy momentami siły względem odpowiedniej osi nazywamy:

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz