Wytrzymałość materiałów- teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość materiałów- teoria - strona 1 Wytrzymałość materiałów- teoria - strona 2 Wytrzymałość materiałów- teoria - strona 3

Fragment notatki:



...Wielobokiem sił nazywamy konstrukcję geometryczną sił. Budujemy go w ten sposób że do końca jednej siły dodajemy początek drugiej siły, do końca drugiej początek trzeciej itd. Jeżeli początek siły pierwszej pokryje się z końcem ostatniej mamy wtedy wielobok zamknięty, w innym przypadku mamy wielobok otwarty. Jeżeli wielobok jest otwarty to układ posiada wypadkową ( redukuje się do jednej siły wypadkowej ). Wektor zamykający układ sił nazywamy wektorem głównym. Prosta działania tego wektora przechodzi przez punkt przecięcia wszystkich sił...

...Składanie par sił:
Układ par działający w jednej płaszczyźnie sprowadza się do pary o momencie równym algebraicznej sumie momentów par układu (są to bowiem wektory równoległe)...

Notatka posiada liczne wzory.

Punkt materialny - jest to punkt geometryczny któremu przypisano pewną masę, jego objętość wynosi zero.
Ciało sztywne - (Bryła sztywna, Bryła materialna) - jest to takie ciało materialne w którym wzajemne odległości cząstek nie ulegają zmianie, jest to ciało nieodkształcalne
Stan ruchowy bryły - rozumiemy ruch tj. zmianę położenia jednej bryły względem innych brył, lub spoczynek.
UKŁAD SIŁ - występuje przy oddziaływaniu na siebie więcej niż dwóch brył. Jest to zbiór sił przyłożony w jednym lub kilku punktach bryły.
SKALARY - są to pojęcia proste do których określenia wystarcza podanie jednej wartości ( czas, prędkość, długość).
WEKTORY - są to pojęcia złożone do których pojęcia potrzebne jest podanie dodatkowych wartości. CECHY WEKTORA: wielkość
kierunek
zwrot
punkt przyłożenia (zaczepienie)
WEKTOR GEOMETRYCZNY - odcinek linii prostej w której wyróżniono początek i koniec
SIŁA - jest to wzajemne oddziaływanie brył na siebie. Siła jest wektorem
Jednostką siły w układzie SI jest 1 newton
1 newton - jest to taka siła która ciału o masie jednego kilograma nadaje przyspieszenie 1 m na sekundę kwadrat.
Bryła swobodna - jest to taka bryła która może zajmować dowolne położenie w przestrzeni.
Bryła nieswobodna - jest to bryła która nie może zajmować dowolnego położenia, jej swobodę ograniczają inne bryły.
Więzami - nazywamy oddziaływanie między bryłami.
Układami równoważnymi - nazywamy dwa układy o takich własnościach, że każdy z nich przyłożony z osobna do ciała sztywnego wywiera takie samo działanie.
Wypadkowa - jest to układ równoważny złożony tylko z jednej siły , który w szczególnym przypadku może zastąpić układ sił. W przypadku tym siły układu nazywamy siłami składowymi. Czynności doprowadzające do wyznaczenia wypadkowej układu nazywamy składaniem lub redukcją sił. Jeżeli układ sił przyłożony do bryły swobodnej nie zmienia jej stanu ruchowego to mówimy wówczas że układ jest w równowadze. Najprostszym układem sil w równowadze jest dwójka zerowa. Dwójką zerową - nazywamy dwie siły przyłożone do ciała sztywnego lub punktu materialnego działające wzdłuż tej samej prostej o takich samych wartościach liczbowych a przeciwnych zwrotach.
TWIERDZENIE O PRZESUWANIU SIłY WZDŁUŻ PROSTEJ DZIAŁANIA
Działanie siły na ciało sztywne nie ulegnie zmianie jeżeli przesunie się siłę wzdłuż jej prostej działania do innego punktu.
3 ZASADA NEWTONA
Jeżeli punkt A bryły pierwszej działa na punkt

(…)

… były równe 0
analityczne warunki równowagi przestrzennego układu sił MOMENT SIŁY WZGLĘDEM BIEGUNA
Momentem siły wzgl. punktu nazywamy wektor który jest iloczynem wektorowym promienia ρ i siły P. Wektor momentu jest prostopadły do wektora promienia i wektora siły czyli prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej przez wektor promienia i wektor siły.
TWIERDZENIE O MOMENCIE SIŁY WYPADKOWEJ UKLADU ŚRODKOWEGO WZGL…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz