Wykład - Papiery wartościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Papiery wartościowe - strona 1 Wykład - Papiery wartościowe - strona 2 Wykład - Papiery wartościowe - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 2
6. Papiery wartościowe: akcje, czeki, obligacje, weksle
Akcje- należą do podstawowych papierów wartościowych potwierdzających udział danego podmiotu w majątku spółki akcyjnej. Daje prawo do dywidendy oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. [ Stanisław Owsiak 2002]
Obligacje ? są papierami wartościowymi, w których wystawca (emitent) potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu w ustalonym terminie właścicielowi obligacji oraz do zapłaty odsetek liczonych od nominalnej kwoty pożyczki. [Zdzisław Kołaczyk 1996]
Weksel- jest to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu powoduje powstanie zobowiązania wekslowego podpisującego. Jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla.
Czek- to udzielane bankowi pisemne zlecenie, na określonym prawem formularzu, wypłacenia okazicielowi lub oznaczonej osobie, zwanej remitentem, wymienionej sumy pieniężnej ze środków będących w dyspozycji wystawcy, najczęściej na rachunku bankowym. Remitent jest pierwszym właścicielem czeku. [Stanisław Owsiak 2002]
7. Rozrachunki - należności i zobowiązania
Rozrachunki - zaakceptowane przez kontrahentów należności i zobowiązania, których ter­min regulacji został wzajemnie uzgodniony lub wynika z obowiązujących przepisów; mogą one dotyczyć różnych kontrahentów oraz tytułów i być wyrażone w walucie polskiej lub obcej.
Zobowiązania - stosunek prawny, w którym jedna strona, zwana dłużnikiem, jest zobowiązana wobec drugiej strony, zwanej wierzycielem, do spełnienia świadczenia, wynikającego z umowy lub przepisów prawa
Należności - sumy należne wierzycielowi od osób prawnych lub fizycznych, głównie z tytułu sprzedaży produktów, towarów, robót i usług.
9. Rozrachunki publiczno-prawne
Rozrachunki publicznoprawne - należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, składek ubezpieczeń społecznych i innych rozrachunków, co do których obowiązują przepisy o zobo­wiązaniach podatkowych i zrównanych z nimi płatnościach.
10. Akredytywa
Akredytywa może stanowić zabezpieczenie dla importera i eksportera zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Akredytywa jest to pisemne zobowiązanie banku, który ją otworzył do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniędzy, pod warunkiem przedstawienie odpowiednich, określonych w umowie dokumentów.
11. Finanse publiczne
Finanse publiczne według nauki skarbowości - badają zasady tworzenia i rozdysponowania funduszy publicznych, w szczególności: budżetu państwa, budżetów innych związków publiczno prawnych (jak na przykład jednostki samorządu terytorialnego) oraz funduszy zabezpieczenia społecznego.


(…)

… finansów - zajmują się badaniem nie tylko operacji na funduszach publicznych, ale także podejmują starania wyjaśnienia ekonomicznej, społecznej i politycznej treści tych operacji.
Finanse publiczne według teorii ekonomii - subdyscyplina mikroekonomii której przedmiotem jest badanie wpływu decyzji władzy publicznej dotyczącej systemów podatkowych oraz programów wydatkowych, na równowagę zachodzącą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz