Wykład - Ocena pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ocena pracowników - strona 1 Wykład - Ocena pracowników - strona 2 Wykład - Ocena pracowników - strona 3

Fragment notatki:

OCENA PRACOWNIKÓW
Zasadnicze cele oceny pracowników:
korekcyjny stabilizujący rozwojowy Ocenianie pozwala osiągnąć dwa podstawowe cele:
1) Cel organizacyjny:
planowanie zatrudnienia;
dobór;
przesunięcia pracowników;
monitorowanie wyników pracy;
efektywne motywowanie;
szkolenia pracownicze;
zarządzania karierą;
zwolnienia.
2) Cel psychospołeczny:
informacja zwrotna o wynikach pracy;
motywacja;
wzrost poczucia własnej wartości;
modyfikacja zachowań pracowniczych;
rozwój zawodowy;
subiektywny wymiar kariery;
poprawa klimatu społecznego.
Celem systemu ocen może być:
- dostarczenie kierującym organizacją informacji o poziomie kompetencji zawodowych pracowników oraz określenia przydatności danego pracownika do zajmowanego przez niego stanowiska pracy
- identyfikacja najbardziej wartościowych i efektywnych pracowników - poprawa efektywności pracy pracowników poprzez modelowanie zachowań i ukierunkowanie postaw Celem systemu ocen może być:
- dostarczenie przełożonym wskazówek co do decyzji awansowych, bądź płacowych, usprawnienie funkcjonowania bodźców motywacyjnych, lepsze zróżnicowanie wynagrodzenia premii, nagród, pochwał, wyróżnień i innych form uznania, bądź dezaprobaty dla jakości wykonywania powierzonych obowiązków;
- wyciąganie dodatkowych wniosków co do perspektyw rozwoju pracownika w organizacji, a także ustalenie zakresu niezbędnego dalszego szkolenia i doskonalenia osoby podlegającej ocenie oraz ujawnienie braków i niedociągnięć w pracy podwładnego, które stanowią podstawę ustalenia treści, zakresu i metod szkolenia i doskonalenia pracowników;
- formułowanie programów rozwoju zawodowego i osobowego pracownika, gdyż ocena ujawnia kierunki jego zainteresowań oraz zdolności, co stanowi podstawę do planowania rozwoju zawodowego i osobowościowego, który jest zgodny z aspiracjami i możliwościami pracownika a także interesami perspektywicznymi firmy;
Celem systemu ocen może być:
- racjonalizacja polityki personalnej - proces doboru i rekrutacji, awans bądź degradacja, zwolnienie z pracy;
- poprawa efektywności systemu zarządzania przedsiębiorstwem - polepszenie procesu komunikowania się podwładnych z przełożonymi - zaspokojenie potrzeby informacji o pozycji społecznej i zawodowej pracownika w środowisku pracy i szansach dalszej pracy i rozwoju.
Z punktu widzenia kadry zarządzającej prawidłowo prowadzona ocena umożliwia:

(…)

…, zasada powszechności,
zasada elastyczności,
zasada jawności,
zasada jasności i konkretności, zasada obiektywności,
zasada praworządności,
zasada kompleksowości,
zasada planowości. Wybrane metody i techniki oceny pracowników:
Wejście : testy;
Transformacja :
metoda rozkładu normalnego;
ocenia opisowa;
ocena punktowa;
skale ważone;
metoda zdarzeń krytycznych. Wyjście:
zarządzanie przez cele;
ilościowe standardy pracy;
portfolio personalne.
Ocena okresowa powinna uwzględniać następujące kryteria:
kwalifikacyjne;
efektywnościowe;
behawioralne;
osobowościowe.
Do głównych barier zniekształcających wyniki należy między innymi:
efekt „halo"
brak zrozumienia - ambiwalencja oczekiwań
brak odpowiednich kwalifikacji osoby oceniającej
chęć pokazania swojego autorytetu
syndrom „profesora" udzielanie pouczeń
syndrom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz