Wykład - Metody analizy ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Metody analizy ekonomicznej - strona 1 Wykład - Metody analizy ekonomicznej - strona 2 Wykład - Metody analizy ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:

Dr Piotr Bober
1
Metody analizy ekonomicznej
Analiza ekonomiczna odzwierciedla metodę postępowania naukowego,
opierającą się o rozczłonkowanie całości zjawisk lub procesu
gospodarczego, a następnie rozpatrywaniu każdej wydzielonej części
osobno. Badania analityczne w zakresie analizy ekonomicznej powinny
prowadzić przede wszystkim do:
wykrycia struktury badanych zjawisk i procesów gospodarczych, zachodzących
związków między poszczególnymi ich elementami oraz między elementami
odrębnymi, a zjawiskami i procesami gospodarczymi wyodrębnionymi, jako pewne
całości,
odkrycia mechanizmu kształtowania się badanych zjawisk i procesów, oraz ich
elementów, wykazania zmian zachodzących w całości zjawisk i ich elementów
składowych, identyfikacji czynników oddziałujących na te zjawiska, jak i ich
elementy, siły i kierunek wpływu na poszczególnych czynników na stwierdzone
zmiany
2
Metody analizy ekonomicznej
Zmiany, jakie zachodzą w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwem
pod wpływem gospodarki wolnorynkowej oraz przebiegu procesów
industrializacji, a w szczególności w wyniku prób oceny tych zdarzeń za
pomocą wskaźników finansowych, spowodowały podział analizy
ekonomicznej na:
analizę techniczno-ekonomiczną,
analizę finansową.
Analiza techniczno-ekonomiczna koncentruje się przede wszystkim na
wielkościach ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym i
jedynie uzupełniająco pozostaje wzbogacana ujęciami finansowymi.
3
4
Metody analizy ekonomicznej
Kryterium: przyjęte metody badania
analiza funkcjonalna zaliczana jest do najstarszych rodzajów
analizy ekonomicznej i analizy finansowej. Obiektem badań analizy
funkcjonalnej są te zjawiska ekonomiczne, które znajdują się w obszarze
odpowiedzialności danego stanowiska pracy, odcinkowe podejście do
analizy.
5
Metody analizy ekonomicznej
Kryterium: podmiot przeprowadzający analizę finansową oraz cel,
jakiemu ma służyć,
na podstawie tego wyróżnia się m.in. analizę wewnętrzną
sporządzaną przede wszystkim na potrzeby własne jednostki w zakresie
zarządzania bieżącego i strategicznego.
Jej głównym celem jest dostarczenie informacji o sytuacji jednostki
gospodarczej, a na tej podstawie wystawienia oceny za okresy ubiegłe, oraz
ustalenie prognoz.
6
Metody analizy ekonomicznej
Kryterium: czas objęty analizą:
analiza prospektywna (ex ante), w tym:
1.

analizę prospektywną długookresową,

analizę prospektywną krótkookresową,
2.
analiza retrospektywna (ex post),
3.
analiza bieżąca (operatywną).
7
Metody analizy ekonomicznej
Analiza prospektywna
przejawia się w ciągu czynności oceniających sposoby pozyskiwania
kapitału i jego lokaty w składnikach majątkowych, mając tym samym
zapewnić realizację przyjętego celu działalności.
Szereg czynności zmierza do ustalania dotyczącego niezbędnego
stanu i struktury kapitału, zjawisk towarzyszących jego gromadzeniu,
powiązań między nimi oraz porównania z wzorcami i dąży do wykrycia
prawidłowości rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz jego

(…)

… odpowiada okresowi zainwestowania ich w
majątek produkcyjny.
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM WŁASNYM
kapital _ wlasny
aktywa _ trwale
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM STAŁYM
kapital _ staly
aktywa _ trwale
W przypadku, gdy aktywa trwałe są całkowicie pokryte przez kapitał własny, wówczas
spełniona jest złota reguła bilansowania.
W przypadku, gdy aktywa trwałe są całkowicie pokryte przez kapitał stały, wówczas
spełniona jest złota reguła bankowa.
Relacje pomiędzy kapitałami własnymi a obcymi w
przedsiębiorstwie
F. samofinansowania
F. powierzony
Kapitały obce
Kapitały własne
Kapitały
wewnętrzne
Kapitały zewnętrzne
Kapitały długoterminowe
Kapitały
krótkoterminowe
1. Rodzaj kapitału
(tytuł własności)
2. Źródło
pochodzenia
3. Wymagalność
(termin spłaty)
Podsumowanie wstępnej analizy bilansu
1…
… rynkowe,
 informacje charakteryzujące rozwój wyrobu gotowego,
 informacje o stosowanych materiałach,
 informacje kosztowe.
27
Źródła informacji
Drugim ważnym źródłem informacji jest sam wyrób gotowy i jego dokumentacja.
Ze względu na różnorodny charakter dokumentacji należy przede wszystkim rozpatrzyć:
1. dokumentację techniczną, obejmującą projekty wstępne, techniczne oraz robocze zakładu…

informacje
i objaśnienia
Cash flow
Sprawozdanie
z działalności
37
Ocena danych bilansowych
38
Ocena podstawowych sprawozdao finansowych
1.
Ocena bilansu
2.
Ocena rachunku zysków i strat
3.
Ocena rachunku przepływów pieniężnych
Analiza bilansu przedsiębiorstwa
Analizę bilansu przedsiębiorstwa można podzielić na dwa etapy, takie jak:

wstępna analiza bilansu,

wskaźnikowa analiza bilansu (rozwinięcie…
…) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały rezerwowe
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B
VIII Zysk (strata) netto
Wynik finansowy
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
IX
(wielkość ujemna)
AKTYWA OBROTOWE
B
Zasoby finansowe
Zasoby rzeczowe (niefinansowe)
A
PASYWA
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I
Zapasy
I
Rezerwy na zobowiązania
II
Należności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz