Wykład - Analiza ekonomiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Analiza ekonomiczna - strona 1 Wykład - Analiza ekonomiczna - strona 2 Wykład - Analiza ekonomiczna - strona 3

Fragment notatki:

Dr Piotr Bober
Analiza ekonomiczna
1.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, pod red. naukową L. Bednarski
i E. Kurtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2006.
2.
Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, pod
red. naukową J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2007.
Literatura
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów
występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ustalaniu ich
wewnętrznych i zewnętrznych powiązań, ustalaniu wielkości i przyczyn
odchyleń
stanów
rzeczywistych
od
postulowanych,
a
także
na
projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie
racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów.
Analiza ekonomiczna - przedmiot
 Przedmiotem analizy ekonomicznej są zjawiska oraz procesy
gospodarcze we wszystkich sferach działalności firmy, występujące
zarówno w jego obrębie, jak i otoczeniu.
 Ujmowane są one w związkach i zależnościach ze zjawiskami oraz
procesami technicznymi, a także społecznymi istniejącymi w
przedsiębiorstwie.
Wybrane rodzaje analizy ekonomicznej
 Analiza makroekonomiczna
– wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej
 Analiza mikroekonomiczna
– badanie stanów i wyników działalności ekonomicznej podmiotów
gospodarczych
 Analizy dziedzinowe (obejmujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej)
– analiza produkcji, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim,
analiza gospodarki materiałowej itp.
 Analizy problemowe (dot. głównych w danym okresie problemów gospodarczych)
– analiza wydajności pracy, kosztów własnych, obrotowości
aktywów.
Wybrane rodzaje analizy ekonomicznej
 Analiza strategiczna
– odnosi się do okresów dłuższych niż 1 rok, wyróżnia się w niej:
 analizę wewnętrzną,
zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa w zakresie
zasobów ludzkich, technicznych, handlowych i finansowych
 analizę zewnętrzną
zajmującą się szansami i zagrożeniami przedsiębiorstwa w otoczeniu
(szczególnie: stan konkurencji, stan gospodarki, stan politycznoprawny państwa itp.)
Źródła informacji
1.
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw (również konkurencji) – bilans,
rachunek zysków i strat, rachunek cash flow itp.
2.
Dane statystyczne
3.
Raporty, opracowania, ekspertyzy
4.
Przepisy prawne
5.
Bezpośrednie badania rynku – ankieta, wywiad itp.
6.
Czasopisma, prasa codzienna, internet
7.
Własna ocena
Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa
Otoczenie ogólne
(makroekonomicze)
Otoczenie bliższe
(sektorowe)
Potencjał
wewnętrzny
przedsiębiorstwa
Otoczenie ogólne (makrootoczenie)
ekonomiczn
e
międzynarodowe
demograficzne
prawne
Makrootoczeni
e
społeczne
polityczne
technologiczne
Analiza makrootoczenia
 Otoczenie ekonomiczne

– stopa wzrostu gospodarczego, stopy procentowe (koszt kredytu
konsumpcyjnego i inwestycyjnego), kursy walutowe, inflacja, podatki itp.
Otoczenie prawne i polityczne
– zmiany legislacyjne, dotacje i

(…)

…, jak i ich
elementy, siły i kierunek wpływu na poszczególnych czynników na stwierdzone
zmiany
17
Metody analizy ekonomicznej
Zmiany, jakie zachodzą w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwem
pod wpływem gospodarki wolnorynkowej oraz przebiegu procesów
industrializacji, a w szczególności w wyniku prób oceny tych zdarzeń za
pomocą wskaźników finansowych, spowodowały podział analizy
ekonomicznej na:
analizę…
… informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
bazującą tak naprawdę na wskaźnikach finansowych wyprowadzonych na
podstawie sprawozdań.
Pozwala na pogłębienie analizy danych dokonywanej w trakcie
czytania sprawozdań finansowych. Wskaźniki finansowe umożliwiają
kontrolę stanu i pozycji finansowej jednostki gospodarczej, jednocześnie
mogą być wykorzystywane do oceny bieżącej, jak i do prognozowania…
…) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały rezerwowe
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B
VIII Zysk (strata) netto
Wynik finansowy
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
IX
(wielkość ujemna)
AKTYWA OBROTOWE
B
Zasoby finansowe
Zasoby rzeczowe (niefinansowe)
A
PASYWA
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I
Zapasy
I
Rezerwy na zobowiązania
II
Należności…

Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
***Koszty produkcji / KWsWGiU
Koszty ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży
Koszty działalności pomocniczej
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
73
Koszty produkcji
Koszty bezpośrednie produkcji to takie koszty, które za
pomocą dokumentu źródłowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz