wykład - Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn - strona 1 wykład - Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn - strona 2 wykład - Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn - strona 3

Fragment notatki:

Liberalizm i protekcjonizm w teorii handlu międzyn. Wzrost handlu kontrolowanego.
TRADYCYJNE I NOWE ARGUMENTY NA RZECZ PROTEKCJONIZMU HANDLOWEGO Współczesny protekcjonizm handlowy określany jest często mianem neoprotekcjonizmu. Od tradycyjnego, gdzie dominowały bariery celne, odróżniają go uciekające spod kontroli GATT/WTO środki pozataryfowe, selektywne ich stosowanie wobec wybranych, tzw. „wrażliwych” gałęzi produkcji i regionalizm czyli wykorzystywanie protekcjonizmu jak w przypadku WE do podziału rynku światowego.
Pojęcie protekcjonizmu handlowego obejmuje ogół działań interwencyjnych na rynku, mających na celu ochronę produkcji krajowej przed konkurencyjnym importem oraz popieranie własnego eksportu przy pomocy środków polityki ekonomicznej. Całkowicie przeciwstawne idei wolnego handlu. W okresach wzrostu gospodarczego - tendencje liberalne, w okresach kryzysu i stagnacji nasila się protekcjonizm handlowy.
Protekcjonizm po raz pierwszy wystąpił w Europie w okresie merkantylizmu. Jego istnienie uzasadnia się ograniczonymi możliwościami wykorzystania w praktyce teorii kosztów komparatywnych D. Ricardo.
Nowoczesna wersja teorii kosztów komparatywnych rozwinięta przez Heckschera i Ohlina opiera rachunek kosztów i korzyści komparatywnych między krajami na cenach rynkowych. Różnice cen i kosztów wyjaśnia ona różnym tzn. mniej lub bardziej obfitym wyposażeniem poszczególnych krajów w czynniki produkcji. Teoria ta zakłada:
stałą ilość i jakość czynników produkcji w poszczególnych krajach
niezmienność technologii i metod wytwarzania
przyjmuje identyczną dla każdego kraju funkcję produkcji tych samych towarów
przenośność czynników produkcji w poszczególnych krajach oraz ograniczoną ich przenośność w skali międzynarodowej
doskonałą konkurencję
pełne zatrudnienie
Poprawa terms of trade jako uzasadnienie do stosowania współczesnej ochrony handlowej
W pewnych warunkach nałożenie cła na import może przyczynić się do poprawy terms of trade handlu zagranicznego i w efekcie może powodować wzrost dobrobytu danego kraju (gdy protekcjonizm prowadzi do spadku cen produktów, które kraj kupuje od swoich partnerów handlowych). Szczególna interpretacja tego argumentu - koncepcja tzw. optymalnej taryfy celnej T. Scitovsky - warunki wprowadzenia:
popyt zagraniczny na eksport kraju wprowadzającego taryfę jest nieelastyczny i gdy zagranica nie podejmuje kroków odwetowych
by była ona optymalna (gdy spełnione są warunki określone przez Pareto)
Rozważania Scitovsky'ego kontynuował G.H. Johnson -

(…)

… przedsiębiorstwami. Instytucjonalizacja rynku pracy.
Zewnętrzne przyczyny wzrostu tendencji protekcjonistycznych krajów WE
pojawienie się newcomers - ekspansja z Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej obejmująca produkcje z gałęzi, które charakteryzowały się już bardzo trudną sytuacją na rynku wewnętrznym WE
brak międzynarodowej równowagi płatniczej i skutki funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, a zwłaszcza skutki stosowania płynnych kursów walutowych
waluty krajów nadwyżkowych (RFN) podlegały zbyt silnej aprecjacji, a krajów deficytowych (USA), zbyt silnej deprecjacji
wyeliminowaniu złota z międzynarodowego systemu walutowego i przechodzenie na system SDR
Pozytywne dostosowania strukturalne krajów WE po stagnacji gospodarczej
1983 rok
Osłabienie tendencji Protekcjonistycznych
(RFN…
… bilateralnych wynegocjowanych poza GATT lub naruszających reguły GATT - należały do nich:
Porozumienia o dobrowolnym ograniczaniu eksportu (Voluntary Export Restraint Arragements - VERA)
Porozumienia Ogólnotekstylne (Multi-Fibre Arrangements - MFA)
Porozumienia o Uporządkowanym Marketingu (Ordery Marketing Arrangements - OMA)
Inne niewidzialne bariery handlowe przeciwko importowi towarów konkurencyjnych…
… na zagranicę.
J. Robinson - taryfa celna powoduje wzrost zatrudnienia w przemysłach konkurujących z importem oraz w tych, które odnoszą korzyści z wydatków pokrywanych wpływami z ceł.
Ochrona handlowa nowych gałęzi przemysłu (infant industry argument)
F. List - wysunął ideę tzw. ceł wychowawczych, która głosi, że do wykorzystania potencjalnych możliwości krajów mniej rozwiniętych potrzebne są cła ułatwiające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz