Wykład - hydrosfera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - hydrosfera - strona 1 Wykład - hydrosfera - strona 2 Wykład - hydrosfera - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 5
WODA
HYDROSFERA wodna powłoka ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie ciekłym, stałym i gazowym. Hydrosfera to morza, rzeki, jeziora, bagna, lodowce, pokrywa śnieżna, wody podziemne, para wodna występuje w atmosferze i skorupie ziemskiej.
Hydrosfera pokrywa 70,8 % powierzchni Ziemi w postaci wód otwartych i 30 % powierzchni w postaci lodowców.
Obieg wody
Obieg duży parowanie z oceanów, przemieszczanie się pary wodnej z mas powietrza nad kontynenty.
Obieg mały obejmuje opady, parowanie i odpływ w obrębie zlewni.
W cyklu krążenia wody wyróżniamy:
-fazę atmosferyczną - opad i parowanie
-fazę kontynentalną - spływ powierzchniowy, wsiąkanie, spływ podziemny.
Wody powierzchniowe
Rys. Topograficzny dział wodny zlewni
Rys. Niezgodności topograficznego i podziemnego działu wodnego spowodowane budowę geologiczną.
Wody podziemne
Cechy fizyczne wody temperatura, gęstość, lepkość, barwa, przewodność elektryczna, mętność, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, napięcie powierzchniowe, koncentracja zawiesin łatwo opadających, własności organoleptyczne - smak, zapach.
Właściwości chemiczne wody określone są przez skład chemicznych.
Właściwości biologiczne wody określone są przez występowanie w wodzie organizmów.
Gęstość wody. Największa gęstość woda słodka osiąga gdy T=4°C. w innych temperatura wód odznacza się mniejszą gęstością. Gęstość wody zależy od koncentracji substancji rozpuszczalnych.
Pojemność cieplna wody jest bardzo duża i wynosi kal/g°C - zbiorniki wody powoli się nagrzewają i powoli oddają ciepło.
Lepkość wody rośnie wraz ze spadkiem temperatury - wpływa n prędkość przemieszczania się wody w glebie i składu podłoża.
Stężenie substancji rozpuszczalnych w wodzie  ogólna mineralizacja. Jednostki mineralizacji: -mg/dm3 - jednostka masy substancji na jednostkę objętości roztworu,
-ppm - jednostka masy substancji na jednostki masy roztworu.
Mineralizacja wody (wł. fiz.) jest wskaźnikiem jej pochodzenia warunkując występowanie w wodzie określonych organizmów, wpływ na rozpuszczalność w wodzie tlenu i …………… zanieczyszczenia.
Mineralizacja

(…)

…: fitoplankton. Procesy rozkładu prowadza do wzrostu zanieczyszczenia wody w wyniku procesów metabolicznych są uwalniane przez glony, substancje toksyczne w procesach respiracyjnych glonów uwolniony jest CO2 (duże ilości CO2-zmiana odczyt u wody).
Skażenie wody oznacza, że ma ona w składzie substancje, które nie występują w warunkach naturalnych. Jeśli substancje te są rozpuszczalne w wodzie mamy do czynienia ze skażeniem chemicznym. W przypadku zmienionej temperatury wody mówimy o skażeniu termicznym. Obecność w wodzie organizmów nie występujących w danym ekosystemie świadczy o skażeniu biologicznym.
Zanieczyszczenie wody oznacza, ze woda ma własności, które powodują, że nie nadaje się ona do użytku lub jej użyteczność jest ograniczona.
Zanieczyszczenia wody mogą być:
-naturalne pochodzące z domieszek zawartych…
… podziemnych w strefie przyrzecznej. A - niski stan wody w rzece -napływ czystych wód podziemnych w kierunku rzeki. B - wysoki stan wody w rzece - napływ zanieczyszczonych wód rzecznych do wód podziemnych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz